Numery 2020-05-19T09:12:51+00:00

Numery

Spis treści ZiE nr 47

I. Rozprawy i artykuły
Konkurencyjność i przedsiębiorczość

 • Ewelina Nojszewska – Wpływ polityki państwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Małgorzata Stawicka – Konkurencyjność Polskiej gospodarki a inwestycje zagraniczne
 • Piotr Borowski – Wpływ otoczenia prawnego na konkurencyjność sektora bankowego przed i po wejściu Polski  do Unii Europejskiej
 • Tomasz Kochański – Klaster jako narzędzie w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Michał Makowski – Nisza rynkowa jako czynnik determinujący rozwój MŚP
 • Józef Zakrzewski Ludmiła Lewaszowa – Restrukturyzacja strategią poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

Etyka w biznesie

 • Ks. Sławomir Klementowicz – Przedsiębiorczość w ujęciu Jana Pawła II
 • Katarzyna Świerszcz – Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa

II.   Materiały i studia

 • Małgorzata Jagiełło – Uwarunkowania konkurencyjności …. (podsumowanie badań)
 • Beata Witkowska, Sławomir Bieńkowski – Konkurencyjność a integracja europejska (aspekty teoretyczne)

III.   Informacje

 • Ks. Stanisław Urbański – Podsumowanie Roku Służby Narodowej

Spis treści ZiE nr 48

I. Rozprawy i artykuły
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Piotr F. Borowski – Zarządzanie zasobami ludzkimi jako element podnoszenia konkurencyjności w przedsiębiorstwach XXI wieku
 • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski – System ocen pracowniczych
 • Barbara Bonisławska – Zarządzanie  zasobami ludzkimi a  zarządzanie organizacją
 • Małgorzata Stawicka – Instrumenty controllingu strategicznego

Zarządzanie finansami

 • Roland Pac, Małgorzata Stawicka – Systemy  wczesnego ostrzegania w instytucjach finansowych
 • Zbigniew Klimiuk – Rola stopy procentowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym
 • Jacek Kowalczyk – Finanse firmy w krótkim i długim okresie – konflikt czy zgodność ?

Problematyka społeczna

 • Ks. Stanisław Urbański – Wspólnota w ujęciu Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz – Teologia narodu według Bogdana Jańskiego

II.Materiały i studia

 • Elżbieta Jędrych – Zarządzanie pracownikami wiedzy w polskich małych i średnich firmac – na przykładzie pracowników działów handlowych
 • Jerzy Donarski – Wpływ etyczności pracy na konkurencyjność produktywności w warunkach integracji i globalizacji (projekt badawczy)

III. Noty o autorach

Spis treści ZiE nr 49

I. Rozprawy i artykuły
CRM w ujęciu klasycznym

 • Franciszek (Frank) Krawiec – Zarządzanie relacjami z odbiorcami w nowej koncepcji marketingu
 • Barbara Bonisławska – Zarządzanie relacjami z klientami we współczesnym marketingu
 • Tomasz Kochański – Sztuczna inteligencja w odkrywaniu wiedzy w systemach klasy CRM
 • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski  – Techniki informacyjne w budowaniu trwałych relacji z klientami firm handlowych i usługowych
 • Piotr F. Borowski – Zarządzanie relacjami z klientami w sektorze bankowym

CEM w ujęciu behawioralnym

 • Adam Kupczyk, Piotr F. Borowski – Znaczenie relacji z klientem dla rozwoju przedsiębiorstwa
 • Zofia Feliks – Tło działań konsumpcyjnych w aspekcie socjologicznym i współczesne wymiary takich zachowań
 • Krzysztof Nowakowski – Dynamika komunikacji w relacjach z klientami

II. Materiały i studia

 • Jerzy Donarski – Wyniki badań Etycznej Konkurencyjność (EK) w obszarze decyzyjnym: misja firmy. Wstęp do planowania działalności proetyczej

III. Noty o autorach

Spis treści ZiE nr 50
Rozprawy i artykuły
 • Stanisław Kawula – Rodzina współczesna a wyzwania pedagogiki rodziny
 • Wojciech Sroczyński – Środowisko jako przedmiot badań i studiów naukowych. Dyskurs nad definiowaniem środowiska wychowawczego
 • Mikołaj Winiarski – Lokalne środowisko społeczno-wychowawcze w kontekście globalizacji
 • Józef Placha – Miejsce kategorii środowiska w koncepcji rozwoju Teilharda de Chardin
 • Józef M. Dołęga – Ekofilozofia i sozologia w edukacji XXI wieku
 • Alina Szepelska – Poradnictwo zawodowe dla młodzieży w regionie podlaskim jako sposób kształtowania podaży siły roboczej  odpowiedniej do potrzeb lokalnego środowiska pracy
 • Edyta Wolter – Pedagogiczne implikacje równoważenia rozwoju
 • Włodzimierz Petryk – Wpływ globalizacji na system wartości jednostki
 • Zbigniew Piotrowski – Strukturalizacja kosztów i wydatków w projektach środowiskowych współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
 • Piotr F. Borowski – Człowiek i otoczenie ekologiczne jako determinanty rozwoju przedsiębiorstw
Materiały i studia
Jerzy Donarski – Measuring effects of ethical operations
Informacje
 Ludwik Malinowski – Recenzja książki Wojciecha Sroczyńskiego „Pedagogika środowiskowa”

Spis treści ZiE nr 51

I. Rozprawy i artykuły
Dziedzictwo i tożsamość przestrzeni miejskiej

 • Wioleta Engler – Ulica stoczniowa w Elblągu – dziedzictwo i walory turystyczne
 • Maria Gawryluk – XVIII-wieczna willa Baumgerta w Elblągu. Wstęp do badań
 • Lech Słodownik – Właściciele i honorowi goście „Pałacyku” do 1945 roku
 • Teresa Wojcinowicz – „Pałacyk” po 1945 roku w kronikach i wspomnieniach
 • Maria Lubocka- Hoffmann – Program prac konserwatorskich „Pałacyku” w Elblągu

Dziedzictwo i tożsamość przestrzeni regionalnej

 •  Dariusz Tabor – W głąb przestrzeni.Z badań nad warstwową strukturą przestrzeni komponowanej regionu Górnego Śląska
 • Janusz Hochleitner – Religijne dziedzictwo wpisane  w krajobraz kulturowy Warmii

Dziedzictwo i tożsamość przedsiębiorstwa

 • Małgorzata Sawicka – Człowiek wobec otoczenia socjo-kulturowego
 • Piotr F.Borowski – Znaczenie niematerialnej wartości przedsiębiorstwa w procesie przejęć i fuzji

II. MATERIAłY I STUDIA

 • Małgorzata Zakrzewska – Dziedzictwo strukturalizmu Joachima Metallmanna podstawą planowania przestrzeni
 • Edyta Wolter – Problematyka równoważenia rozwoju społecznego w polskiej historii edukacyjnej
 • Kondrad Rokoszewski – Rola kapitału społecznego w rozwoju lokalnym i budowaniu partnerstwa

Spis treści ZiE nr 52

Rozprawy i artykuły
I. Innowacyjność

 • Piotr F. Borowski – Innowacyjność polskiej gospodarki
 • Tomasz Kochański – Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa i gospodarki
 • Marian Mroziewski – Postulowane zasady zarządzania, jako instrument konkurencyjności i rozwoju kapitału innowacyjnego
 • Konrad Rokoszewski – Partnerstwo jako czynnik kreacji innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Edyta Wolter – Wychowanie do postaw twórczych
 • Wanda Karpińska-Mizielińska Tadeusz Smuga – Postawy polskich przedsiębiorstw wobec bezpośredniego inwestowania na rynkach zagranicznych

II. Konkurencyjność

 • Józef Niemczyk – Sytuacja ekonomiczno-finansowa gospodarstw rolnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej
 • Anna Wasiluk, Andrzej Daniluk – Klastry jako sposób poprawy konkurencyjności
 • Małgorzata Stawicka – Zastosowanie systemów informatycznych w systemach wczesnego ostrzegania
 • Irena Krawczak – Współczesne dylematy statystyczne przy ocenianiu konkurencyjności

Spis treści ZiE nr 53/54

I.  Rozprawy i artykuły

 • Dariusz Tabor – System  życia jako wartość
 • Grzegorz Baczewski – Społeczna funkcja przyjaźni według świętego Augustyna
 • Marian Mroziewski – Kierunki aktywizacji czynników intelektualnych na rzecz rozwoju polskiej gospodarki
 • Krzysztof Kietliński – Elementy turystyki w pielgrzymowaniu
 • Krzysztof Nowakowski – Promocja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • Wioleta Witczak – Public Relations. Sztuka społecznych interakcji
 • Krzysztof Nowakowski – Oddziaływanie mediów emigracyjnych na sytuację społeczną w Polsce po 1945 roku
 • Jacek Piszewski – Fuzje i przejęcia w mediach w Unii Europejskiej po 2000 roku
 • Piotr Borowski – Wzrost ekonomiczny i rozwój gospodarczy społeczeństw a degradacja środowiska
 • Małgorzata Zakrzewska – Bioremediacja – najnowszą technologią oczyszczania skażonych wód i gruntów substancjami ropopochodnymi
 • Konrad Jakubiak, Piotr Borowski – Wykorzystanie wierzby energetycznej jako przyjaznego dla środowiska źródła energii
 • Ewa Kukiełko, Karolina Affek – Analiza zapotrzebowania rynku na susz uzyskiwany
 • z owoców i warzyw
 • Konrad Rokoszewski – Merytoryczne uwarunkowania  przygotowywania projektów związanych z  integracją społeczną i ochroną środowiska  w aspekcie środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego  i  Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

II. Materiały i studia

 • Adam Drosio – Energetyczna samowystarczalność rolnictwa, a ochrona środowiska
 • Jerzy Donarski – Competitive Productivity through ETHICALITY – Research findings. Proposal of Ethical Competitiveness standard EC1000

Spis treści ZiE nr 55

I. Rozprawy i artykuły
Sektor obronny

 • Mirosław Skarżyński – Outsourcing jako źródło przewagi konkurencyjnej i militarnej
 • Janusz Olszewski – Konkurencyjność w przemyśle zbrojeniowym
 • Józef Zakrzewski – Zmiany w sektorze obronnym w latach 2007-2012 – uwarunkowania i perspektywy

Sektor mleczarski

 • Piotr F. Borowski – Konkurencyjność sektora mleczarskiego w Polsce
 • Andrzej Daniluk – Kierunki zmian w sektorze mleczarskim w aspekcie poprawy konkurencyjności
 • Tadeusz Demby – Konkurencyjność polskiego sektora mleczarskiego na rynku unii europejskiej
 • Marek Gaworski – Konkurencyjność polskiego mleczarstwa a wyposażenie gospodarstw w nowoczesny sprzęt techniczny
 • Adam Kupczyk, Marek Gaworski, Piotr Borowski – Koncentracja produkcji mleka a wskaźniki skupu mleka w Polsce

Sektor energetyczny (Część I)

 • Franciszek Krawiec – Rynek jakości energii elektrycznej
 • Anna Mozer, Andrzej Chocholski – Konkurencyjny rynek energii elektrycznej
 • Jacek Piszewski – Fuzje i przejęcia w sektorze elektroenergetycznym w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej

II. Badania i studia

 • Mirosław Ostrowski – Wdrażanie kodeksu etycznego w porcie lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 III. Informacje

 • Jerzy Donarski – Measuring effects of ethicality at work Research & development is done in Poland
 • Ks. Stanisław Urbański – Sprawozdanie z „Roku Wspólnoty” 2006/2007

Spis treści ZiE nr 56

I. Rozprawy i artykuły
Sektor energetyczny (część II)

 • Anna Mozer, Andrzej Chocholski – Konkurencyjny rynek energii elektrycznej (część II)
 • Piotr Borowski, Adam Kupczyk – Konkurencyjność rynku biopaliw transportowych w Polsce w kontekście uwarunkowań UE

Sektor budownictwa

 • Anna Tomaszuk, Wiesław Matwiejczuk – Problemy pozyskania i utrzymania pracowników w przedsiębiorstwach budowlanych
 • Andrzej Buszko, Marian Mroziewski – Udział stylu zarządzania jako składnika kapitału intelektualnego w generowaniu wyniku finansowego kluczowych przedsiębiorstw budowlanych
 • Jerzy Obolewicz – Rola i znaczenie uczestników procesu budowlanego w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy w budownictwie

Sektor finansowy

 • Jan Śliwa, Mirosław Przygoda – Fundusze  unijne  jako  źródło  finansowania  konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
 • Monika Burżacka – Konkurencyjność funduszy inwestycyjnych w lokowaniu nadwyżek finansowych
 • Grzegorz Przekota, Anna Szczepańska-Przekota – Znaczenie rynku pieniężnego i  kapitałowego jako miejsca lokowania wolnych środków pieniężnych przedsiębiorstw
 • Piotr F. Borowski – Znaczenie systemów klasy CRM w sektorze bankowości spółdzielczej
 • Ewelina Nojszewska – Prywatne ubezpieczenia zdrowotne a rynek ubezpieczeń i świadczeń zdrowotnych

II. Informacje

 • Jerzy Modzelewski – Zgłoszenie projektu badawczego

Spis treści ZiE nr 57

I. Rozprawy i artykuły
Controlling

 • Barbara Bonisławska – Controlling jako instrument zarządzania
 • Adam Górnicki – Controlling jako metoda wczesnego ostrzegania w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Zygmunt Mietlewski – Controlling metodą Hash w centrach zysku
 • Violetta Skrodzka – Controlling w logistyce
 • Tomasz Kochański – Controlling w proekologicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Piotr F. Borowski – Controlling w przedsiębiorstwach energetycznych
 • Grzegorz Przekota – Warunki skutecznej kontroli w systemach zarządczyć
 • Zarządzanie finansami
 • Robert Marek – Metody finansowania wykupów menedżerskich
 • Bogdan Tchórz – Strategia zarządzania kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa
 • Dorota Jastrzębska – Zasady finansowania zakładów pracy chronionej
 • Dorota Pawłowska – Polski system podatkowy w kontekście barier funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw
 • Beata Falkenberg – Aspekty księgowego ujęcia dotacji unijnych w ramach programu 2007-2013

II. Badania

 • Małgorzata Cygańska – Zarządzanie procesem zmian w szpitalu – (budżetowanie jako instrument zarządzania) – wyniki badań empirycznych

III. Informacje

IV. Konferencja Naukowa – „Uwarunkowania konkurencyjności w polskiej gospodarce”

Spis treści ZiE nr 58
I. Rozprawy i artykuły
 • Jacek Kwiatkowski – Centrum i peryferie w teorii  miasta idealnego  w XX wieku
 • Maciej Lasocki,  Maciej Kos – Metody kreowania ładu w przestrzeni miasta
 • Tadeusz Mrzygłód – Wpływ układu przestrzennego na koszty rozbudowy miasta i styl życia ludności
 • Anna  Dziewulska – Czynniki  i  bariery  rozwoju  miast  polski
 • Danuta Bartoszewicz – Trudna  rewitalizacja warszawskiej Pragi
 • Michał Lis – Wpływ mniejszości tureckiej na fizjonomię przestrzeni publicznych Frankfurtu nad Menem – analiza uwarunkowań
 • Barbara J. Bańkowska – Struktury przestrzenne miast w praktyce planowania przestrzennego (na przykładzie Studium miasta Tczewa)
 • Tomasz Klusek – Gospodarka i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy na przykładzie miasta Warszawy
II. Rozwiązania praktyczne – przykłady ćwiczeń
 • Dorota Wejchert-Gajczyk – Kompozycja urbanistyczna, jako narzędzie tworzenia prawidłowych relacji przestrzennych
III. Informacje 
IV. Konferencja naukowa – Uwarunkowania konkurencyjności polskiej gospodarki a społeczeństwo wiedzy
 • Katarzyna Świerszcz – Rozumienie abstraktów jako „posługa myślenia” siłą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa
 • Marian Mroziewski – Przedsiębiorczość organizacyjna jako komplementarna cecha współczesnego kapitału intelektualnego
 • Elżbieta Jędrych – Jakość kapitału ludzkiego w gospodarce polskiej
 • Anna Wasiluk – Rola kompetencji menedżerskich w rozwoju przedsiębiorstw
 • Wioleta Witczak – Relatywizm kultury organizacyjnej oraz norm społecznych i postaw wobec pracy
 • Jerzy Obolewicz – Zastosowanie modelu EFQM do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy

Spis treści ZiE nr 59/60

 • Katarzyna Postrzednik-Lotko – Znaczenie i rola semiotyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Piotr F. Borowski – Kapitał ludzki w dobie globalizacji w przedsiębiorstwach z sektorów silnie regulowanych
 • Tomasz Kochański – Metody oceny wartości kapitału intelektualnego firmy
 • Konrad  Rokoszewski – Kształtowania partnerstwa wewnątrz organizacji jako czynnik rozwoju organizacji
 • Konrad Rokoszewski, Aleksandra Pisera – Wymiary partycypacji a rozwój relacji z pracownikami w organizacji
 • Marta Luty – Michalak – Źródła i rodzaje konfliktów w przedsiębiorstwie
 • Józef Placha – Szczególna potrzeba dialogu w sytuacjach konfliktowych
 • Elżbieta Jędrych – Rola fundamentalnych wartości w tworzeniu i wdrażaniu strategii kapitału ludzkiego w organizacji
 • Mirosław Ostrowski – Wybrane metody wdrażania zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Wioleta Witczak – Relatywizm kultury organizacyjnej oraznorm społecznych i postaw wobec pracy
 • Edyta Wolter – Personalistyczny aspekt pracy
 • Wojciech Sroczyński – Kapitał ludzki a siły społeczne
 • Ewa Adamczyk  – Efektywność szkoły a kapitał ludzki – społeczne oczekiwania
 • Piotr Weryński – Zasoby lokalne jako dobro wspólne. aplikacja teorii
 • Iwona Babiak, Krzysztof Dziurzyński – Wiedza o sposobach poszukiwania pracy przez osoby niepełnosprawne jak element wspomagający zarządzanie zasobami ludzkimi

Spis treści ZiE nr 61

I. Rozprawy i artykuły

 • Alicja Siemak-Tylikowska – Polski nauczyciel w trzech odsłonach
 • Józef Placha – O wychowanie na miarę naszych czasów
 • Wojciech Sroczyński – Kształtowanie się koncepcji pedagogiki środowiskowej
 • Mikołaj Winiarski – Współpraca w środowisku lokalnym – aspekt pedagogiczno – prakseologiczny
 • Ewa Arciszewska – Szkolne i pozaszkolne bariery rozpoznawania innowacji pedagogicznych
 • Anna Fidelus – Środowisko rodzinne dzieci przebywających w przestrzeni ulic wielkiego miasta

II. Badania

 • Krzysztof Dziurzyński, Katarzyna Długoszowska  – Zaufanie, obraz władzy i autorytaryzm studentów kierunków pedagogicznych
 • Bożena Długołęcka, Krystyna Lubomirska – Wielki krok – z przedszkola do szkoły

Spis treści ZiE nr 62

 • Wojciech Sroczyński – Czy kryzys rodziny?
 • Sabina Zalewska – Mediacja jako jeden z nowych sposobów pomocy małżeństwu i rodzinie Edyta Wolter – Socjalizacja w rodzinie w aspekcie  polskiego wzoru kultury ideacyjnej
 • Sławomir Klementowicz – Czynniki wpływające na kształtowanie się więzi w rodzinie
 • Marta Luty-Michalak – Behawioralny aspekt więzi małżeńskiej a migracje zarobkowe polaków
 • Zofia Kawczyńska-Butrym – Starość i niepełnosprawność w rodzinie – modele wsparcia
 • Włodzimierz Petryk – Pomoc współczesnej rodzinie miejskiej na przykładzie Powiatu Pruszkowskiego
 • Joanna Okarma – Rodzina wielkomiejska z przewlekłą chorobą neurologiczną typu stwardnienie rozsiane
 • Małgorzata Białek – Rodzina w obliczu izolacji więziennej
 • Anna Monika Kruk – Aktywizacja zawodowa bezrobotnych – szansą czy zagrożeniem współczesnej rodziny?
 • Niemiec Henryk – Miłość podstawą i celem małżeństwa

Spis treści ZiE nr 63

 • Agata Cichocka – Współczesne dylematy i determinanty polityki społecznej Unii Europejskiej
 • Dorota Dolińska – Europa jako wspólnota duchowa
 • Jarosław Lisowski – Fundusze zagraniczne jako źródło finansowania  polityki społecznej trzeciego sektora w Polsce
 • Piotr Borowski, H. Kursat Celik – Evaluation – one of the most important step in fund management process european fund for Poland
 • Katarzyna Postrzednik-Lotko – Wybrane problemy komunikacji publicznej we współczesnej Europie
 • Jerzy Gołubowicz – Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego (część I)
 • Jerzy Obolewicz – Wpływ wejścia Polski do UE na ochronę pracy w sektorze budowlanym
 • Jan Pałasz – Problemy rewitalizacji obszarów zdegradowanych przez przemysł
 • Małgorzata Stawicka – Przedsiębiorstwa wobec kryzysu po wejściu polski do Unii Europejskiej
 • Janusz Czarzasty – 5 lat istnienia rynku MTS Poland
 • Kamil Kotliński, Andrzej Buszko – Teoria oczekiwań na przykładzie kursu akcji Budimex przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
 • Łukasz Zamojski – Wpływ przepisów Unii Europejskiej na regulacje związane z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym

Spis treści ZiE nr 64/65


I. Polska w Unii Europejskiej

 • Jerzy Gołubowicz – Udział informatyzacji urzędów administracji publicznej i samorządowej w budowie społeczeństwa informacyjnego (część II)
 • Konrad Rokoszewski – Rola zarządzania projektami w realizacji celów i zadań organizacji pozarządowych
 • Ewa Golisz, Monika Ignał – Prognozowanie zatrudnienia w zakładzie usługowym za pomocą metody monte carlo
 • Anna Kochmańska – Zarządzanie personelem wielokulturowym na podstawie badań własnych
 • Tomasz Kochański – Modele zarządzania wielokulturowego
 • Włodzimierz Petryk – Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej

II. Człowiek w rodzinie i w społeczeństwie

 • Mikołaj Winiarski – Rodzina w życiu jednostki, narodu i społeczeństwa globalnego
 • Katarzyna Świerszcz – Jednoznaczne rozumienie abstraktów podstawą rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego społeczeństwa


III. Edukacja

 • Jerzy Modzelewski -Realizacja Procesu Bolońskiego w polskim szkolnictwie wyższym
 • Szafraniec Jan, Pluskota Denis –  Potrzeby psychiczne młodzieży akademickiej na przykładzie studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • Andrzej Warmiński – Zadania i organizacja pracy dyrektora placówki oświatowej

IV. Varia

 • Anna Dziewulska – Przyrodnicze bariery zagospodarowania przestrzeni
 • Dorota Wejchert – Gajczyk – Specyfika i znaczenie procesu edukacyjnego w nauczaniu różnych typu rysunków

Spis treści ZiE nr 66/67

I Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej
Artykuły

 • Jacek Kwiatkowski – Teoria progów Bolesława Malisza wczoraj i dziś
 • Barbara J. Bańkowska – Formuły studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Anna Sobotka – Problemy w zarządzaniu nieruchomością zabytkową w aspekcie prawnym, technicznym i ekonomicznym
 • Andrzej Muczyński – System zarządzania nieruchomościami w świetle teorii i praktyki

Studia przypadku

 • Tadeusz Palmowski – Mierzeja Wiślana szansą aktywizacji turystyki transgranicznej nad Zatoką Gdańską
 • Anna Dziewulska – Globalizacja w rozwoju lokalnym wybranych gmin aglomeracji warszawskiej
 • Dawid Soszyński – Zmiany przestrzennego zagospodarowania wzniesień Pagórów Chełmskich od lat 30. XX wieku do I dekady XXI wieku

Rozprawy

 • Dorota Wejchert-Gajczyk – W poszukiwaniu ładu przestrzennego
 • Jan Stankiewicz – Rachunek kosztów jakości w procesie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Tadeusz A. Grzeszczyk – Instrumenty informatyczne w kształtowaniu gospodarki przestrzennej

II Człowiek w rodzinie i w społeczeństwie

 • Krzysztof Urbanek – Wybrane personalistyczne idee wychowawcze
 • Bogna J. Obidzińska – Wielkość i małość człowieka w myśli Bogdana Jańskiego

III  Varia

 • Stefan Postrzednik – Celowość oraz możliwości pozyskiwania gazu ze składowisk odpadów komunalnych
 • Tomasz Kochański – Istota tożsamości organizacji (część I)

Spis treści ZiE nr 68/69

I. Rozprawy i Artykuły

 • Tomasz Kochański – Zarządzanie tożsamością organizacji (część II)
 • Elżbieta Jędrych – Ethical dilemmas of HR specialists
 • Anna Kochmańska – Zarządzanie personelem wielokulturowym na podstawie badań własnych
 • Włodzimierz Petryk – Kapitał ludzki jako najwyższa wartość w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Joanna Łodziana-Grabowska – Marketing bazodanowy – kontekst aplikacji w procesie realizacji funkcji sprzedaży w małych przedsiębiorstwach
 • Bartłomiej Zinczuk – Znaczenie marketingu wewnętrznego w zarządzaniu relacjami z klientem (crm)
 • Paula Grzegrzółka – Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną
 • Sylwia Stachowska – Wynagrodzenia pracowników jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
 • Ewa Golisz, Małgorzata Jaros, Milena Giza – Analiza form oszczędzania środków pieniężnych przez klienta indywidualnego z wykorzystaniem teorii gier
 • Jan Stankiewicz – Rachunek kosztów jakości w procesie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Piotr Feliks Borowski – Different branches of the Polish Economy Under Tight European Regulations
 • Kacper Rosa – Efekty zarządzania proekologicznego na przykładzie Arcelormittal Poland S.A. oddział w Krakowie

Varia

 • Mirosław Mylik – Dlaczego ryzykujemy?
 • Jan Krokos – Dialog i dyskusja

Recenzje

 • Stanisław Urbański – Recenzja książki Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea Azi, Universitat heute, Prefata de Andrei Marga, volum ingrijit de P. Friedrich Bechina si Monica Merutiu, Editura Fundatiei Pentru Studii Europene, Cluj-Napoca 2010

Czsopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Errata

Spis treści ZiE nr 70/71

I Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej

 • Jolanta Eliza Żółtowska – Pojęcie regionu w naukach geografi cznych
 • Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg – Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów
 • Izabela Górniak, Wiesław Baran – Katedry w układach urbanistycznych miast średniowiecznych
 • Wiesław Baran, Jan Żmuda – Uwarunkowania urbanizacji wsi w aglomeracji Opole
 • Romuald Jończy – Formy zatrudnienia ludności na obszarach wiejskich województwa opolskiego w jego układzie przestrzennym – wnioski z badań
 • Mariusz Głowacki, Izabella Pisarek – Zanieczyszczania środowiska a planowanie przestrzenne
 • Anna Dziewulska – Funkcje terenów zielonych w mieście

II Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania

 • Cezary Tomasz Szyjko – Zarządzanie systemem oświaty w kontekście wyzwań regionalizmu europejskiego
 • Piotr F. Borowski, Ilona Tymoszuk – Znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwach XXI wieku

Varia

 • Krzysztof Badora – Koncepcja planistyczna ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski i potencjalne skutki jej realizacji dla środowiska przyrodniczego
 • Krzysztof Urbanek – Racjowitalizm chrześcijański. Filozofi a personalistyczna Juliána Maríasa
 • Sylwia Zawadzka – Wolność człowieka w ujęciu Jana Jakuba Rousseau

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 72

Rozprawy i artykuły
Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej

 • Wiesław Baran, Jan Żmuda – Opolski rynek nieruchomości mieszkaniowych
 • Mirosław Wiatkowski, Barbara Wiatkowska – Wybrane aspekty ochrony przeciwpowodziowej w zagospodarowaniu przestrzennym zlewni i dolin rzecznych (na przykładzie województwa opolskiego)
 • Andrzej Muczyński, Anna Deptuła – Zastosowanie metody analizy tows/swot w zarządzaniu nie-ruchomościami
 • Bożena Kaczmarska, Artur Maciąg – Społeczne bariery rozwoju innowacyjności regionów

Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania

 • Cezary Szyjko – Zarządzanie Europejskimi Zgrupowaniami Interesów Gos-podarczych w świetle nowego paradygmatu integracji regionalnej
 • Grażyna Siemczuk, Piotr F. Borowski – Znaczenie konfliktów w rozwoju przedsiębiorstwa i metody ich rozwiązywania
 • Mariusz Opaliński – Public relations jako filozofia komunikacji z otoczeniem firmy społecznie odpowiedzialnej
 • Katarzyna I. Szelągowska-Rudzka – Pracownicy jako interesariusze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw – wyniki badań pilotażowych
 • Bogdan Miedziński – Strategiczna ocena projektu

Varia

 • Tadeusz Iwanek – Wybrane aspekty życia po utracie pracy
 • Maria Huchrak – Aktywizacja społeczna – szanse i zagrożenia
 • Jan Szafraniec – Osobowość Bogdana Jańskiego w świetle teorii dezintegracji pozytywnej

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Errata

Spis treści ZiE nr 73

Etyka w zarzadzaniu

 • Tomasz Kochański – Standardy etyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Krzysztof R. Nowakowski – Respektowanie wymagań środowiskowych – aspekty zrównoważonego rozwoju a etyka zarządzania
 • Beata Kosiba – Koncepcje gospodarcze w myśli katolickiej
 • Janka Bursová – Odberatelia a poskytovatelia sociálnych služieb v praxi/ Consumers and providers of social services in practice

Zarzadzanie bezpieczeństwem ekonomicznym

 • Marta Czyż – Ekonomia w służbie człowieka
 • Cezary Tomasz Szyjko – Rola elektrycznej motoryzacji w poprawie bezpieczeństwa ekonomicznego Polski i UE
 • Cezary Tomasz Szyjko – Wyzwania prawno-ekonomicze zarządzania rynkiem gazu w Polsce

Varia

 • Marcin Komańda, Joanna Żukowska – Przepływ wiedzy w sieciowych strukturach zarządzania projektami
 • Katarzyna Świerszcz – Znaczenie innowacji produktowych we współczesnych procesach gospodarczych

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE 74/75

Zarządzanie w biznesie

 • Bogdan Miedziński – Strategiczna ocena projektu – część II
 • Larysa Hlinenko, Yuriy Daynovskyy – Ewolucyjne podejście do zarządzania rozwojem biznesu
 • Dorota Pawłowska – Optymalizacja podatkowa a nadużycie prawa
 • Zarządzanie w sektorze energetycznym
 • Piotr F. Borowski, Bartosz Kujawski – Wpływ regulacji rynkowych na konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych
 • Cezary Tomasz Szyjko – Zarządzanie dywersyfikacji dostaw gazu w Polsce, w świetle ustawodawstwa UE

Edukacja

 • Andrzej Warmiński – Szkolnictwo w krajach Unii Europejskiej: Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii i Szwecji
 • Jacek Neumann – Szkoła i jej odpowiedzialność jako środowiska wychowawczego (aspekt socjologiczno-prakseologiczny)
 • Jozef Jurko – Podnety Cirkvi k aktívnej úèastí laikov vo verejnom živote a v samoriadení. (Incentives for active participation of the Church laity in public life and self-governance)
 • Jarosław Grabowski – Uczelnia wyższa środowiskiem poszukiwania i nauczania prawdy
 • Sławomir Zieliński – Nauka wobec aktualnego problemu tożsamooeci człowieka

Varia

 • Barbara Jabłońska – Fundusze europejskie w pierwszych latach członkostwa
 • Polski w UE (perspektywa dyskursywna)
 • Cezary Tomasz Szyjko – Polska wobec strategii Europa 2020

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 76/77

Kreowanie wartości i postaw w systemie zarządzania

 • Edyta Spodarczyk – Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec konsumentów. Studia przypadków pobierz pdf
 • Agata Kaszuba – Koncepcja społecznej odpowiedzialności organizacji w procesie formułowania strategii przedsiębiorstw pobierz pdf
 • Bogdan Tchórz – Społeczna odpowiedzialność biznesu kreatorem równości szans kobiet i mężczyzn w życiu społecznym pobierz pdf
 • Zygmunt Mietlewski – Pomiar zachowań społecznie odpowiedzialnych pobierz  pdf
 • Bartłomiej Zinczuk – Społeczna odpowiedzialność biznesu i jej znaczeni we współczesnym przedsiębiorstwie pobierz pdf
 • Bronisław Bombala – Nieetyczna etyka biznesu: etyka jako instrument manipulacji – analiza fenomenologiczna pobierz pdf
 • Jan Róg – Wybrane aspekty kierowania kapitałem ludzkim w organizacji pobierz pdf

Efektywność ekonomiczna w gospodarce współczesnej

 • Izabela Jonek-Kowalska, Alina Gorczyńska – Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło finansowania podmiotów gospodarczych w dobie gospodarki globalnej pobierz pdf
 • Langer Danuta, Zieliński Mariusz – Ceny transferowe jako innowacja procesowa pobierz pdf
 • Marian Turek, Adam Sojda, Maciej Wolny – Badanie wpływu wartości wybranych parametrów na kształtowanie się jednostkowego kosztu wydobycia w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego pobierz pdf
 • Iwona Pawlas – Innowacyjność polskiej gospodarki na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej pobierz pdf
 • Mariusz Śladkowski – Waloryzacja kaucji mieszkaniowych w orzecznictwie sądów polskich pobierz pdf

Varia

 • Grzegorz Zaremba – Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich pobierz pdf
 • Lýdia Lešková – Samoriadenie odborného rastu a profesionálnych kompetencji sociálneho kurátora pre deti pobierz pdf
 • Krystyna Celarek – Informatyzacja postêpowania administracyjnego – wyzwanie dla administracji publicznej i obywateli pobierz pdf

Noty o autorach pobierz pdf

Spis treści ZiE nr 78

I. Wybrane uwarunkowania skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem

 • Katarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny – Wielokryterialne sterowanie zapasami jako element wspomagania planowania potrzeb materiałowych
 • Wiesława Caputa – Wartość dla klienta jako fundament kreowania lojalności klientów
 • Aldona-Małgorzata Dereń – Strategia ochrony własności intelektualnej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – zarys problematyki
 • Anna Michna, Anna Męczyńska, Roman Kmieciak – Niewykorzystywane źródła przewagi konkurencyjnej MSP
 • Danuta Szwajca – Dylematy pomiaru innowacyjności przedsiębiorstw
 • Adam Kwiatkowski – Skuteczne ograniczanie rozwoju sytuacji kryzysowych poprzez właściwą politykę informacyjną
 • Yuriy Daynovskyy – Podwyższenie skuteczności zarządzania poprzez wzrost reprezentatywności badań marketingowych

II. Regulacje rynku pracy

 • Danuta Miłaszewicz – Sytuacja na rynku pracy a zakres jego regulacji
 • Katarzyna Szelągowska-Rudzka – Pracownicy jako obszar społecznej odpowiedzialności organizacji
 • Jadwiga Rudek – Rynek pracy w programach i regulacjach Unii Europejskiej

III. Edukacja ekologiczna

 • Daria Sikorska, Izabela Wielewska – Rolnictwo przyjazne środowisku. Szanse i zagrożenia
 • Marcin Łuszczyk – Rozważania nad przyszłością rozwoju społeczno-gospodarczego

IV. Varia

 • Martin Uháľ – Vzdelávacia úloha odborov ako nástroj formácie vlastných členov a spoločnosti ako celku
 • Joanna M. Moczydłowska – Nauki o przedsiębiorczości – interdyscyplinarna płaszczyzna badawcza
 • Wojciech Wojaczek – Wpływ kultury na poziom lojalności klientów w Internecie

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 79

Rozprawy i artykuły
Zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim

 • Seweryn Spałek – Nauczanie przez projekty jako metoda kształcenia menedżerów XXI wieku zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw
 • Cezary Tomasz Szyjko – Konkluzje polskiej prezydencji: perspektywy mobilności edukacyjnej w krajach Partnerstwa Wschodniego
 • Julianna Bartosewicz – Zarządzanie wiedzą warunkiem prawidłowej egzystencji współczesnej organizacji
 • Agata Magda Łukasiewicz – Ocena poziomu satysfakcji studentów kierunku pedagogika wobec treści dydaktycznych oraz praktyk pedagogi-cznych, realizowanych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego. Wyniki z badania ilościowego
 • Konrad Rokoszewski – Model współpracy szkół zawodowych z pracodawcami na tle zmian i wymagań rynku pracy
 • Sylwia Domagalska – Zarządzanie kapitałem ludzkimi oparte na kompetencjach
 • Krzysztof R. Nowakowski – Japońskie zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy

 • Jerzy Obolewicz – Mapa wiedzy BIOZ jako narzędzie zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w przedsiębiorstwie budowlanym
 • Anna Kwiecień – Zaufanie – interdyscyplinarny aspekt współczesnego zarządzania

Varia

 • Agata Osińska – Geneza powstania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 205
 • Andrzej Sawicki – Kampanie referendalne w krajach aspirujących do Unii Europejskiej w 2003 roku

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 80 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Izabela Jonek-Kowalska – Źródła ryzyka w procesie wprowadzania innowacji technologicznych/ Sources of risk in the process of technological innovation
 • Joanna Łodziana-Grabowska – Internet jako narzędzie marketingowe małych przedsiębiorstw/Internet as a marketing tool small business
 • Agnieszka Piasecka-Głuszak – Główne wymagania, wpływające na powodzenie systemu JUST IN TIME w przedsiębiorstwie/The main requirements, which affect the success of the JIT system in the enterprise
 • Cezary Tomasz Szyjko – Zarządzanie systemami inteligentnego opomiarowania w gazownictwie polskim – korzyści i uwarunkowania ekonomiczno-prawne/ Management of smart metering systems in the Polish gas industry – benefits and conditions of economic and legal
 • Joanna Wiśniewska – Potencjał technologiczny przedsiębiorstw XXI wieku/ Technological potential of the enterprises in the XXI century

Zarządzanie finansami

 • Romuald Łanczkowski – Zarządzanie finansami w realizacji programu pomocy państwa polskiego dla Polonii i Polaków za granicą na przykładzie Senatu RP po 1989 roku/Financial management of the aid program of the Polish state and Polish for the Polish community abroad as an example of the Senat after 1989
 • Bogusław Jędrzejas – Budżetowanie kosztów jako narzędzie zarządzania kosztaminw przedsiębiorstwie/Cost budgeting as an instrument of cost management in the enterprise
 • Bogna Sawicka – Ekonomiczne i księgowe aspekty sprawozdawczości finansowej/The economic and accounting aspects of financial reporting
 • Marzena Adamczyk: Rola organizacji międzynarodowych w zapobieganiu i łagodzeniu kryzysów finansowych/ The role of international organizations in preventing and mitigating financial crises

Prawo i etyka w zarządzaniu –  wybrane obszary

 • Joanna Łodziana-Grabowska – Kontekst  etyki i specyfika języka komunikatów reklamowych, skierowanych do segmentu dziecięcego/Ethics context of advertising message aimed at the children’s segment
 • Tomasz Kochański – Charakterystyka mobbingu w miejscu pracy/Characteristics of mobbing in the workplace

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści nr 81

I. Zarządzanie służbą zdrowia

 • Małgorzata Stawicka: Zarządzanie jakością w usługach medycznych
 • Ewa Moroz, Magdalena Syrkiewicz-Świtała: Teoria ograniczeń jako nowoczesna filozofia zarządzania w ochronie zdrowia
 • Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Tomasz  Holecki, Przemysław Kotowski: Koncepcja marketingowego zarzadzania organizacją, świadczącą usługi medyczne

II. Edukacja prozdrowotna

 • Arkadiusz Kapliński: Zespól metaboliczny – syndrom nowego świata i jego skutki dla kondycji organizmu kobiety ciężarnej.
 • Jan Oleszczuk, Marzena Laskowska: „Znaczenie kwasu foliowego w profilaktyce wad rozwojowych u płodu”

III.    Nowe ścieżki edukacyjne w kontekście przemian gospodarczych i społecznych

 • Julianna Bartosewicz: Modern management of the teaching and learning English process on the world scale
 • Sabina Lazik-Wodarz: Edukacja w świetle przemian społeczno-kulturowych
 • Cezary Tomasz Szyjko: Proekologiczny wymiar systemów zarządzania energią na stadionach w czasie Euro 2012

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści numeru 82

I Innowacyjne zarządzanie gospodarką szczebla regionalnego, państwowego i unijnego

 • Krzysztof Janasz: Sektor publiczny w finansowaniu projektów innowacyjnych w gospodarce
 • Karol Kuczera, Piotr Szkudlarek: Rola państwa w kontekście strategii rozwoju Unii Europejskiej
 • Magdalena Kinga Stawicka: Perspektywy zrównania poziomu rozwoju gospodarczego Polski i Unii Europejskiej. Prognoza na lata 2010-2040
 • Joanna Kudełko: Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju regionów Polski wschodniej
 • Małgorzata Zielenkiewicz: Możliwości dostosowania sektorów zmonopolizowanych do potrzeb współczesnych gospodarek i zasad rynkowych na przykładzie transportu kolejowego w krajach EEA
 • Anna Pyka: Finansowanie zobowiązań handlowych jednostek samorządu terytorialnego

II Efektywne wspomaganie procesu dydaktycznego

 • Julianna Bartosewicz: E-learning narzędziem wspomagającym współczesną edukację.
 • Cezary Tomasz Szyjko: A modern model of education system management in     Qatar/Nowoczesny model zarządzania systemem oświaty w Katarze
 • Anna Nowacka, Mariola Szewczyk-Jarocka: Korepetycje jako problem systemu edukacji w Polsce

III Rewitalizacja przestrzeni publicznej i troska o jej atrakcyjność

 • Dorota Wejchert-Gajczyk: Rewitalizacja przestrzeni publicznej miasta poprzez lokalizowanie obiektów kulturotwórczych, na przykładzie muzeum
 • Witold Stawicki: Próby przywrócenia aksjologii modernizmu jako wyraz transformacji estetycznych w architekturze
 • Danuta Bartoszewicz: Dylematy rewitalizacji na Pradze Północ. Programy a praktyka realizacji projektów

Varia:

 • Agnieszka Chojecka: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych
 • Rafał Nagaj: Rynek pracy w warunkach globalizacji
 • Ewa Śladkowska: Sytuacja prawna właściciela nieruchomości w świetle regulacji prawnej dotyczącej opłaty planistycznej

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Spis treści numeru 83

I. Zarządzanie kapitałem ludzkim
1. Michał Czuba: Znaczenie zasobów jako źródła przewagi konkurencyjnej dla firm świadczących usługi komunalne
2. Katarzyna Grunt-Mejer: Skuteczność treningów zarządzania czasem
– przegląd badań
3. Katarzyna Grzesik: Metody rozwoju zdolności przywódczych w przedsiębiorstwie.
4. Tomasz Kochański: Kompetencje pracownicze w przedsiębiorstwie
5. Katarzyna Kozioł-Nadolna: Internacjonalizacja  działalności badawczo-rozwojowej (B+R) – zarys teoretyczny
6. Paulina Mazur- Kurach, Bożena Makowska: Stosunek młodych osób do wykonywanej pracy a zagrożenie    pracoholizmem
7. Marian Oliński: Charakterystyka organizacji pozarządowych w kontekście nastawienie kadr do podnoszenia własnych kwalifikacji na przykładzie organizacji pozarządowych Starostwa Powiatowego w Olsztynie

II. Zarządzanie finansami
1. Adam Lejman: Rola i znaczenie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym
2. Jan Kreft: Wpływ hiperkonkurencji na zysk firm medialnych i jakość mediów
3. Cezary Tomasz Szyjko: Uwarunkowania prawno-finansowe inwestycji infrastrukturalnych w polskiej energetyce.
4. Sylwia Stachowska: Płaca minimalna jako narzędzie kształtowania dochodu godziwego
5. Leszek Kędzierski: Etyczne zarządzanie finansami przedsiębiorstw

III. Varia

1. Izabela Wielewska: Zarządzanie ochroną środowiska w firmach agrobiznesu
2. Zdzisław Szalbierz, Joanna Kot: Wpływ regulacji na innowacyjne sposoby pozyskiwania energii

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Spis treści numeru 84

Zarządzanie przedsiębiorstwem:

1. Julianna Bartosewicz: Management of an enterprise in a changeable environment from a system perspective/Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia w ujęciu systemowym
2. Julianna Bartosewicz: An educational approach to management of an enterprise/Edukacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem
3. Sabina Bartosewicz: System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie
4. Sławomir Bartosiewicz : Ocena konkurencyjności centrów logistycznych w Polsce metodą wielokryterialnej analizy porównawczej Bellingera
5. Tomasz Kochański: Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie
6. Rafał Then: Transport publiczny jako element polityki zrównoważonego rozwoju

Zarządzanie służbą zdrowia
1. Krystyna Kimak – „Sylwetka współczesnej pielęgniarki a dewiza Uczelni: prawda, dobro, skuteczność”
2. Sławomir Stawicki: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w placówkach ochrony zdrowia
3. Cezary Tomasz Szyjko: Ochrona danych osobowych w świetle nowelizacji ustawy refundacyjnej

Edukacja społeczna

1. Rafał Pieja: Europa Jana Pawła II czy Europa elit politycznych
2. Paweł Bogumił Sobuś: Działalność polityczna jako chrześcijański obowiązek. Jana Pawła  II wizja polityki
3. Marcin A. Stradowski: Perspektywy dla Unii Europejskiej

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Spis treści nr ZiE 85

Zarządzanie finansami

 • Leszek Kędzierski – Uwarunkowania inwestycji finansowych przedsiębiorstw
 • Zbigniew Klimiuk – Trendy makroekonomiczne w Japonii w okresie ostatnich 15 lat a możliwość pojawienia się kryzysu finansowego w tej gospodarce
 • Elżbieta Kopciuszewska, Robert Maciejewski – Modelowanie poziomu zadłużeń podmiotów gospodarczych z segmentu MŚP
 • Wawrzyniec Michalczyk – Dylematy polskiej polityki walutowej po roku 2000

Edukacja prozdrowotna

 •  Arkadiusz K. Kapliński – Korzyści i zagrożenia terapii hormonalnej w okresie około menopauzalnym
 • Arkadiusz K. Kapliński – Terapie alternatywne do hormonalnej terapii w leczeniu objawów menopauzy
 • Krzysztof Mizera, Justyna Mizera – Znaczenie diety w sportach wytrzymałościowych uprawianych na rekreacyjnym i wyczynowym poziomie
 • Anna B. Pilewska-Kozak, Celina Łepecka-Klusek, Łukasz A. Kozak – Zespół nagłego zgonu niemowląt (SIDS) – mit czy rzeczywistość?

Edukacja społeczna

 • Lidia Marszałek – Problem dwuparadygmatyczności w obszarze współczesnej pedagogiki  i pedagogii przedszkolnej
 • Janina Golik – Rozwój nauczycieli – propozycje zmian
 • Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp – Małżeństwo według Kościoła katolickiego a małżeństwo w prawie cywilnym
 • Zbigniew Prusiński, Krzysztof Knajp – Zgoda małżeńska jako czynnik konieczny do zaistnienia sakramentalnego małżeństwa
 • Mirosław Mylik – Myśl polityczna papieża Benedykta XVI w roku wiary
 • Marcin Stradowski – Wymiary odpowiedzialności politycznej

Czasopismo dostępne jest w całości w wersji pdf

Spis treści ZiE nr 86

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Ludmiła Stemplewska: Znaczenie zarządzania zmianą i pracownikami w firmie.
 • Marcin Łuszczyk: Znaczenie obiektywnych czynników w pomiarze warunków i jakości życia społeczeństwa.
 • Jarosław Mioduszewski, Zygmunt Mietlewski: Rozwój zawodowy pracowników urzędu skarbowego.
 • Katarzyna Lechowicz: Przywileje i immunitety honorowych urzędów konsularnych
 • Sabina Bartosewicz: Zastosowanie zarządzania czasem w praktyce.
 • Sylwia Stachowska: Wizerunek pożądanego pracodawcy w oczach studentów
 • Anna Janus: Dyrektor szkoły, bardziej menedżer czy pedagog? – dualistyczne podejście do zarządzania kapitałem ludzkim w szkole, w kontekście  etosu zawodu nauczyciela.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz: Strategia produktu w marketingowych działaniach przedsiębiorstwa
 • Zygmunt Mietlewski: Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MMŚP w województwie warmińsko – mazurskim. Wprowadzenie w problematykę badań.
 • Agata Kaszuba, Edyta Spodarczyk: Przegląd i kategoryzacja celów odnoszących się do przedsiębiorstw w strategiach gmin woj. Pomorskiego
 • Victor Sumcov & Irina Filippova: Systemic potential of organization/Potencjał systemowy w organizacji

Edukacja społeczna – Ekologia

 • Julianna Bartosewicz: The more effective management of the air protection in the earth’s atmosphere and a sustainable development context/ Skuteczniejsze zarządzanie ochroną powietrza w kontekście  atmosfery ziemskiej oraz zrównoważonego rozwoju.
 • Edyta Wolter: Ekologia człowieka – pedagogiczne implikacje.
 • Tomasz Kochański : Współczesny wymiar świadomości ekologicznej w logistyce – prawne uwarunkowania ekologii w logistyce.

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 87

Zarządzanie nieruchomościami

 • Zbigniew Pawlak Andrzej Smoleń: Wycena nieruchomości sportowych jako element Facility Management.
 • Marcin Janusz: Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście zmian demograficznych i zasad CSR.
 •  Emilia Drzewiecka – Mazur: Konsekwencje architektoniczne obiektów inkubatorowych wysokiej technologii.

Metody skutecznego zarządzania

 • Małgorzata Olczak: EQ w zarządzaniu organizacją. Scenariusze zajęć dla studentów wydziałów organizacji i zarządzania.
 • Katarzyna Lechowicz: Funkcjonalny charakter przywilejów i immunitetów honorowych urzędników konsularnych
 • Zygmunt Mietlewski: Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MŚP w województwie warmińsko – mazurskim. Sposób identyfikacji i propozycja rozwiązania problemu

Zarządzanie ochroną środowiska

 • Julianna Bartosewicz: Proffessional air protection management one of preventive methods for the galloping global warming process and improvement in the increasingly threatened ecodevelopment./ Profesjonalne zarządzanie ochroną powietrza jednym ze sposobów zapobiegania galopującemu procesowi globalnego ocieplenia oraz poprawy coraz bardziej zagrożonego ekorozwoju.
 • Tomasz Kochański: Współczesne tendencje rozwoju gospodarki opakowaniami w aspekcie ekologii – gospodarka zużytymi opakowaniami w Polsce, w świetle wymogów Unii Europejskiej.

Edukacja społeczna

 • Stanisław Chrobak sdb: Wychowanie w perspektywie nadziei. Jan Paweł II do młodzieży w pielgrzymkach do Polski.
 • Józef Placha: Janusz Korczak jako prekursor współczesnego rozumienia dialogu pedagogicznego.
 • Aleksander Gwiazda: Wyzwania XXI wieku wobec procesowego zarządzania uczelnią wyższą.
 • Waldemar Grzeszczuk: Wartość biologicznych argumentów na istnienie Boga i ich wykorzystanie w procesie kształtowania religijnych postaw młodzieży (na podstawie filozofii Ks. Kazimierza Kłósaka).
 • Anna Janus: Wpływ programowych i strukturalnych reform oświatowych po roku 1990 na system zarządzania szkołą samorządową.

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 87

Zarządzanie nieruchomościami

 • Zbigniew Pawlak Andrzej Smoleń: Wycena nieruchomości sportowych jako element Facility Management.
 • Marcin Janusz: Zarządzanie gospodarką mieszkaniową województw Polski w kontekście zmian demograficznych i zasad CSR.
 •  Emilia Drzewiecka – Mazur: Konsekwencje architektoniczne obiektów inkubatorowych wysokiej technologii.

Metody skutecznego zarządzania

 • Małgorzata Olczak: EQ w zarządzaniu organizacją. Scenariusze zajęć dla studentów wydziałów organizacji i zarządzania.
 • Katarzyna Lechowicz: Funkcjonalny charakter przywilejów i immunitetów honorowych urzędników konsularnych
 • Zygmunt Mietlewski: Budżetowanie działalności gospodarczej w sektorze MŚP w województwie warmińsko – mazurskim. Sposób identyfikacji i propozycja rozwiązania problemu

Zarządzanie ochroną środowiska

 • Julianna Bartosewicz: Proffessional air protection management one of preventive methods for the galloping global warming process and improvement in the increasingly threatened ecodevelopment./ Profesjonalne zarządzanie ochroną powietrza jednym ze sposobów zapobiegania galopującemu procesowi globalnego ocieplenia oraz poprawy coraz bardziej zagrożonego ekorozwoju.
 • Tomasz Kochański: Współczesne tendencje rozwoju gospodarki opakowaniami w aspekcie ekologii – gospodarka zużytymi opakowaniami w Polsce, w świetle wymogów Unii Europejskiej.

Edukacja społeczna

 • Stanisław Chrobak sdb: Wychowanie w perspektywie nadziei. Jan Paweł II do młodzieży w pielgrzymkach do Polski.
 • Józef Placha: Janusz Korczak jako prekursor współczesnego rozumienia dialogu pedagogicznego.
 • Aleksander Gwiazda: Wyzwania XXI wieku wobec procesowego zarządzania uczelnią wyższą.
 • Waldemar Grzeszczuk: Wartość biologicznych argumentów na istnienie Boga i ich wykorzystanie w procesie kształtowania religijnych postaw młodzieży (na podstawie filozofii Ks. Kazimierza Kłósaka).
 • Anna Janus: Wpływ programowych i strukturalnych reform oświatowych po roku 1990 na system zarządzania szkołą samorządową.

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Spis treści ZiE nr 48

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Elżbieta Kopciuszewska: Zmiany i wyzwania w kierowaniu rozwojem zawodowym – jakość kapitału ludzkiego.
 • Urszula Kozłowska : Kapitał intelektualny jako niezbędny element paradygmatu gospodarowania opartego na wiedzy.
 • Monika Duchnowska Socjologiczno-prawne aspekty równouprawnienia kobiet w Polsce w XXI wieku.
 • Tomasz Machelski: Perspektywy dla Unii Gospodarczej i Walutowej – refleksja prakseologiczna.
 • Martyna Michalak: Stres i elementy zarządzania stresem wśród pracowników i funkcjonariuszy straży pożarnej (na podstawie jednostki stacjonującej na terenie Dolnego Śląska)

Zarządzanie przedsiębiorstwem

 • Agata Kaszuba: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwach sektora mśp – studium przypadków mikroprzedsiębiorstw.
 • Katarzyna Świerszcz, Sławomir Bartosiewicz: Kultura organizacyjna determinantą racjonalności ekonomicznej w centrach logistycznych.
 • Ewa Golisz: Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie handlowym z wykorzystaniem metody Monte Carlo.
 • Andrzej Sawicki: Człowiek, który rzucił wyzwanie establishmentowi.

Edukacja społeczna

 • Dorota Wejchert-Gajczyk: Edukacja artystyczna od przedszkolaka do studenta. Jak tworzyć warsztat adresowany do specyficznej grupy odbiorców?
 • Stanisław Chrobak: Dziecko źródłem nadziei – wyzwania pedagogiczne
 • Lidia Marszałek: Inspiracje Janusza Korczaka dla współczesnego rozumienia wartości dzieciństwa.
 • Krzysztof Knajp: Konkordaty gwarantami katolickiego wychowania potomstwa poprzez zapewnienie dostępu do nauki religii w szkołach publicznych.
 • Marcin A. Stradowski: Kultura polityczna w procesie wychowania obywatelskiego
 • Anna Modzelewska: Kłamstwo i inne patologie w nauce

Spis treści ZiE nr 90

 • Dariusz Budrowski- Rola motywacji w skutecznym zarządzaniu kapitałem ludzkim w kontekście projektów UE, realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Joanna Łodziana-Grabowska- Ethics of marketing actions by contemporary organisations
 • Bartosz Samp, Żaneta Jabłońska- Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w firmach spedycyjnych
 • Barbara Andruczyk- Biznesowe metody wspierające zarządzanie wydatkami w instytucji administracji publicznej
 • Tomasz Machelski- Nieprzewidziane konsekwencje wynagrodzenia minimalnego
 • Andrzej Muczyński- Systemy i formy zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy miejskiej
 • Agnieszka Starzyk- Przyjazna przestrzeń publiczna. Studium cech fizycznych i niefizycznych, w szczególności z myślą o uczestniku małoletnim
 • Nebras Al-Masny- Środowiskowy aspekt polityki energetycznej UE
 • Cezary Tomasz Szyjko- Modern concepts of the energy and environmental management in the scope of the theme of EXPO 2020 in Dubai
 • Krystyna Kimak- Bóle głowy informacją o stanie zdrowia
 • Patryk Rzońca, Mariusz Goniewicz, Grzegorz Nowicki, Katarzyna Zielonka- Metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych u dzieci
 • Zbigniew Prusiński- Przymus i bojaźń w kontekście zgody małżeńskiej
 • Marcin A. Stradowski- Patologie społeczne XXI wieku
 • Tomasz Kozłowski- Analfabetyzm medialny. O wybranych problemach edukacji w kulturze konsumpcji
 • Andrzej Sawicki- Przyszłość mediów publicznych w Japonii

Spis treśco ZiE nr 92:

 • Mirosława Czerny- Koncepcja livelihood w badaniach obszarów wiejskich w regionach peryferyjnych (przykłady z Ameryki Łacińskiej)
 • Zbigniew Klimiuk- Wpływ kryzysu ekonomiczno- finansowego na zarządzanie trendami rozwojowymi w gospodarce Turcji w latach 2001- 2012
 • Hanna Kruk- Zrównoważony rozwój gminy – ujęcie teoretyczne
 • Marek Grzybowski- Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście rozwoju zrównoważonego. Studia przypadków z rynku logistycznego w Wielkiej Brytanii
 • Jerzy Nikołajew – Organy ochrony prawnej konsumentów w Polsce. Wybrane zagadnienia
 • Wojciech Sroczyński- O pedagogice chrześcijańskiej Jana Pawła II
 • Lidia Marszałek- Spotkanie i zaangażowanie jako warunki pełnego poznania natury dziecka
 • Michał Igielski – Świadomość postaw przedsiębiorczych wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych
 • Mirosław Mylik- Historiosophical aspects of the beginning and development of the phenomenon of sport and tourism
 • Marcin A. Stradowski- Terapeutyczne oddziaływanie sportu na osoby niedostosowane społecznie

Spis treści ZiE nr 93:

Treść.

 • Elżbieta Gozdowska- Pozycja dyrektora i rola rady pedagogicznej w zarządzaniu szkołą publiczną
 • Stanisław Chrobak- Społeczeństwo globalne – potrzeba prawdziwego i pełnego humanizmu. Implikacje pedagogiczne
 • Edyta Wolter- Jana Pawła II koncepcja „Cywilizacji życia, miłości i pokojowego współistnienia”, aplikacje w polskim systemie dydaktyczno-wychowawczym na przełomie XX/XXI wieku
 • Sebastian Koczy- Społeczne wyzwania edukacji medialnej w obliczu konwergencji umiejętności
 • Dr hab. Zbigniew Klimiuk- Zarządzanie strukturą makroekonomiczną gospodarki Niemiec
 • Jerzy Nikołajew- Organy ochrony prawnej konsumentów w Unii Europejskiej
 • Franciszek Kłosowski- Uwarunkowania procesu rewitalizacji miast regionu śląskiego
 • Lidia Marszałek- Dziecko w wieku przedszkolnym wobec kryteriów dobra i zła
 • Zuzana Budayová- Dobrovoľník a jeho význam v manažmente neziskových organizácii (NO)
 • Lýdia Lešková- Sociálne kompetencie ako sociálny kapitál pomáhajúcej profesie
 • Michał Majek Akademia Morska w Gdyni- Internet jako narzędzie budowania kapitału społecznego

Spis treści ZiE nr 94

Zarządzanie przestrzenią

 • Emilia Drzewiecka-Mazur: Rola parków technologicznych w kształtowaniu przestrzeni
 • Franciszek Kłosowski: Formy zagospodarowania terenów poprzemysłowych

Zarządzanie instytucją

 • Elżbieta Gozdowska: Udział organów społecznych w zarządzaniu szkołą publiczną
 • Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Urszula Dernowska, Elżbieta Strutyńska: Szkoła w perspektywie organizacyjnej. Przegląd wybranych typologii kultur organizacyjnych
 • Małgorzata Florek: Inwestycje w kapitał intelektualny a dynamiczny rozwój instytucji

Zarządzanie służbą zdrowia

 • Małgorzata Stawicka: Jakość świadczeń medycznych w zagranicznych systemach ochrony zdrowia – rekomendacje dla polskich szpitali
 • Marcin Janusz: Przestrzenne zróżnicowanie pośrednich wskaźników kwestii zdrowia w Polsce
 • Jabrel S.M. Abdoalhkim: The management of European health care systems: case study of Italy, UK and Poland

Edukacja prozdrowotna

 • Robert Łuczyk, Marta Łuczyk, Elżbieta Nowicka, Cecylia Olszak: Występowanie i znaczenie wybranych czynników kancerogennych w powstawaniu nowotworów złośliwych u ludzi
 • Mirosław Mylik: Czy istnieje możliwość i sens doskonalenia sportowego każdego człowieka?

Edukacja społeczna

 • Artur Śliwiński: Społeczno-ekonomiczne aspekty White Collar Crime – w świetle etyki katolickiej i współczesnej ekonomii
 • Elżbieta Kopciuszewska, Joanna Radomyska: Jakość funkcjonowania jednostek administracji publicznej- optymalizacja procesu zakładania działalności gospodarczej – podejście zorientowane na proces
 • Józefina Król, Łukasz Popławski: Rola rynków hurtowych i giełd towarowych w rozwoju obszarów wiejskich

Noty o autorach

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf
Czasopismo jest dostępne w całości w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf

Czasopismo jest dostępne w wersji .pdf