/Studia_MBA
Studia_MBA 2020-03-12T20:55:18+00:00

Ruszyła rekrutacja do nowych studiów:

STUDIA PODYPLOMOWE – MBA – Master of Business Administration

 

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie w konsorcjum z  Uczelnią Jańskiego w Łomży

Studia realizowane z zaangażowaniem Lapland University of Applied Sciences – Finlandia

Mecenat:     Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Kierunek:     MBA – Master of Business Administration

Termin rozpoczęcia studiów:     16 maj 2020r.      Miejsce:    Kraków

Czas trwania:    300 h dydaktycznych/10 zjazdów stacjonarnych /3 semestry

 

Celem studiów podyplomowych jest:

 • doskonalenie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej przedsiębiorstw i instytucji regionu
  w zakresie efektywnego zarządzania w warunkach funkcjonowania światowego rynku dóbr, usług i czynników produkcji;
 • dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, umożliwiającej proces systematycznego samokształcenia oraz wykształcenie praktycznych umiejętności menedżerskich, w szczególności w zakresie podstaw analizy i identyfikacji problemów organizacji, formułowania alternatyw strategicznych dla dowolnych podmiotów gospodarczych i społecznych, dokonania ich oceny i wyboru, sprawnego podejmowania decyzji, umiejętności prowadzenia negocjacji i przekonywania oraz komunikowania
  się z otoczeniem;
 • przekazanie wiedzy dotyczącej kształtowania się warunków ekonomicznych, społecznych, politycznych i kulturowych oraz ich oddziaływania na decyzje i rozwój organizacji
  i funkcjonowanie instytucji. Przygotowanie do sprawnego poruszania się na rynku międzynarodowym oraz opanowanie umiejętności tworzenia i utrwalania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

 

Te studia pobudzą kreatywne myślenie, innowacyjność, pokażą, jak z jednej strony motywować,
a z drugiej nadzorować. Studia mają na celu wykształcenie kompetentnych, skutecznych i odpowiedzialnych liderów, którzy posiadają szeroką perspektywę, potrafią generować twórcze, korzystne, często nowatorskie i trwałe rozwiązania w przestrzeni gospodarczej

Studia podyplomowe są przeznaczone dla: osób z wyższym wykształceniem, z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych, właścicieli średnich i dużych firm prywatnych i osób aspirujących do najwyższych stanowisk kierowniczych. To najlepszy wybór dla ambitnych osób, traktujących zajęcia jako realną inwestycję oraz ważny krok w swojej zawodowej karierze.

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studium pozwolą osiągnąć doskonałe przygotowanie
i kwalifikacje w zakresie zarządzania, umożliwiające rozwój kariery zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Program MBA zapewnia rozwój intelektualny słuchaczy, kształtuje umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu, uczy podejmowania racjonalnych decyzji i przygotowuje do pełnienia roli lidera.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 1. ukończenie studiów wyższych,
 2. minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu w organizacji, czy szeroko rozumianym biznesie,
 3. pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej,
 4. terminowe zgłoszenie (przesłanie Formularza aplikacyjnego),
 5. wniesienie opłaty za studia.

Kandydaci spełniający wymagania wskazane w pkt 1 i 2 zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy rekrutacyjnej

Kandydaci spełniający wymagania programu MBA Uczelni Jańskiego w Łomży zostaną zaproszeni
na rozmowę rekrutacyjną z osobami kierującymi programem MBA. Wyniki rozmowy rekrutacyjnej będą decydowały o przyjęciu kandydata.

 Formularz aplikacyjny – Zgłoszenie

PROGRAM STUDIÓW:

MODUŁ I: Współczesne wyzwania w zarządzaniu organizacjami
Liczba godzin: 24
Przedmioty Funkcja i modele zarządzania
Kluczowe zasoby organizacji
Analiza danych i myślenie strategiczne
Zarządzanie innowacją
MODUŁ II: Optymalizacja działania organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi marketingowych
Liczba godzin: 28
Przedmioty Od marketingu 4P do 7P
Technologie cyfrowe
KPI w działaniach marketingowych
Zarządzanie zmianą
MODUŁ III: Ekonomia dla menadżera
Liczba godzin: 30
Przedmioty Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Controlling
MODUŁ IV: Efektywny menadżer
Liczba godzin: 75
Przedmioty Umiejętności interpersonalne
Etykieta
Analiza strategiczna i analiza marketingowa
Menedżer CSR
CSR – konkretna praktyka biznesowa
Zarządzanie projektami
Podejmowanie decyzji
Zarządzanie karierą
Odpowiedzialność menedżera
Detoks stresu
MODUŁ V: Strategia zrównoważonego rozwoju organizacji
Liczba godzin: 28
Przedmioty Zasady zrównoważonego rozwoju
Opracowanie oraz wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju
Team building
Formy zatrudnienia menedżerów
MODUŁ VI: Prawo w praktyce menedżera
Liczba godzin: 37
Przedmioty Prawo gospodarcze prywatne
Prawo gospodarcze publiczne
Prawo rynku kapitałowego
Zasady ładu korporacyjnego
MODUŁ VII: Moderator Design Thinking
Liczba godzin: 30
MODUŁ VIII: Konwersatorium dyplomowe
Liczba godzin: 48

 

Studia trwają dwa semestry i obejmują łącznie 300h dydaktycznych, w tym 140h sesji stacjonarnych, 85h sesji on-line i 75h e-learning.

Zajęcia prowadzone są w języku polskim i odbywają się w trakcie zjazdów w piątki w godzinach 16.00-19.00 (2 zjazdy) oraz w soboty 9.00-18.00 (10 zjazdów).

 

Zajęcia będą odbywać się w doskonałej lokalizacji, w centrum Krakowa. Dla słuchaczy studiów przewidziany jest również sobotni lunch.

 

PLANOWANE TERMINY ZAJĘĆ:

16.05.2020

20.06.2020

26.09.2020

24.10.2020

21.11.2020

12.12.2020

16.01.2021

06.03.2021

09.04.2021/10.04.2021

16.04.2021/17.04.2021

 

FORMA ZALICZENIA:

Zaliczenie studiów jest uwarunkowane złożeniem i obroną  projektu końcowego – analizy strategicznej / marketingowej.

Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration oraz certyfikat Moderatora Design Thinking.

 

KOSZT STUDIÓW:

12 800,00 zł – jedyna opłata –  brak jakichkolwiek dodatkowych  opłat (wpisowych itp.).

 

Dla przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników, możliwość uzyskania do 80% dofinansowania w ramach projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”.

– płatności dla uczestników korzystających z bonów:

 • płatność jednorazowa: 6 400,00 zł do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach
  (po uzyskania dofinansowania z bonów – ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona uczestnikowi);
 • płatność w ratach: I rata (4 000,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa
  w studiach; II rata (2 400,00 zł) do 30/09/2020 (po uzyskaniu dofinansowania z bonów – ewentualna „nadpłata” za studia zostanie zwrócona uczestnikowi).

 

Możliwość płatności w ratach dla uczestników nie korzystających z bonów:

 • w 3 ratach – I rata (4 800,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
  II rata (4 000,00 zł) do 30/09/2020; III rata (4 000,00 zł) do 31/12/2020;
 • w 2 ratach – I rata (6 400,00 zł) do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach;
  II rata (6 400,00 zł) do 30/11/2020.

 

Przy płatności jednorazowej do 7 dni od podpisania umowy uczestnictwa w studiach – zniżka 10%   –  czyli opłata za studia 11 520,00 zł.

 

Dlaczego warto podjąć Studia Podyplomowe MBA:

 • Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów
  na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 • Uczestnicy studiów oprócz prestiżowego dyplomu ukończenia studiów MBA – Master of Business Administration otrzymają również certyfikat Moderatora Design Thinking.
 • Studia realizowane są z wykorzystaniem nowatorskich metod i technik kształcenia
  na odległość (sesje on-line, e-learning).
 • Możliwość wymiany doświadczeń między wykładowcami i słuchaczami pełniącymi różne funkcje w firmie i reprezentującymi różne branże.
 • Konsultacje z  ekspertami  w  zakresie  obszarów  tematycznych  przygotowywanych projektów końcowych.

Okazja do nawiązania szerokich kontaktów biznesowych o strategicznym znaczeniu dla firm oraz karier zawodowych uczestników studiów.