Zarządzanie firmą 2018-09-09T19:41:18+00:00

Zarządzanie firmą

Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie Firmą na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu samodzielnego zarządzania firmą, analizy potrzeb rynku, budowania strategii rozwoju firmy oraz doboru kadry pracowniczej i kierowniczej. Ponadto celem specjalności jest przekazanie kwalifikacji z zakresu motywowania pracowników, zwiększania produktywności firmy oraz tworzenia planów rzeczowo-finansowych i ich realizacji. Na studiach zapoznajemy z metodami zarządzania czasem, środkami finansowymi oraz uczymy kierowania potencjałem pracowników. Przygotowując studentów do pracy, kładziemy nacisk na przekazywane w procesie nauczania umiejętności praktyczne, które zwiększają możliwości przebicia na rynku pracy. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach biznesu, gdzie Studenci mogą uczestniczyć w procesie zarządzania firmą.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być ambitny i zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój. Ponadto kandydat na studia powinien cechować się odpornością na sytuacje stresowe i konfliktowe. Przy tym powinien być opanowany i cierpliwy. Kandydat na studia powinien cechować się także zdolnościami przywódczymi oraz posiadać cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne zarządzanie czasem, budowanie strategii rozwoju firmy, tworzenie planów rzeczowo-finansowych i ich realizacja, orientacja w zakresie funduszy europejskich oraz krajowych, rekrutacja pracowników, motywowanie pracowników, zwiększanie produktywności firmy, stosowanie innowacyjnych metod zarządzania firmą., zarządzanie w kryzysie, inwestycje.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, oraz będzie mógł podejmować pracę w następujących jednostkach organizacyjnych: przedsiębiorstwa państwowe i prywatne; agencje reklamowe; działy sprzedaży firm państwowych i prywatnych; departamenty planowania i rozwoju strategicznego; administracja publiczna; firmy logistyczne; firmy consultingowe; firmy szkoleniowe itd.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: koszty pracy, strategie marketingowe, innowacje w przedsiębiorstwie, biznesplan, rynek międzynarodowy, fundusze unijne oraz krajowe, konkurencyjność na rynku krajowym i międzynarodowym, międzynarodowe stosunki gospodarcze, projekty unijne, zarządzanie w kryzysie.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: różnego typu przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, korporacje, działy sprzedaży i marketingu, administracja publiczna, kadry, działy zarządzania kapitałem ludzkim w krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych.

firma handlowa, usługowa i produkcyjna, firma wyszukująca specjalistów na potrzeby rynku pracy, organizacje samorządowe, instytucje i organizacje międzynarodowe, działy personalne w instytucjach, firmy szkoleniowe itd.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to kreatywny i profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. To osoba zdecydowana, kompetentna, która potrafi jasno wyznaczać i sumiennie realizować cele przedsiębiorstwa. Potrafi dokonywać różnego typu analiz rynku, co wpływa na konkurencyjność firmy, w której pracuje. Obecny postęp technologiczny i cywilizacja konsumpcji wytwarzanych dóbr wymusza na przedsiębiorcach udział w bezwzględnej konkurencji. Stąd potrzeba kształcenia przywódców z głęboko zakorzenionymi wartościami chrześcijańskimi, aby etyczność w miejscu pracy była wartością kluczową.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy): Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.