//Studia I stopnia (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) 2019-06-10T06:57:57+00:00

Specjalności*

*specjalności są wybierane na II semestrze

Opis kierunku: Zarządzanie, to zarówno analizowanie, planowanie, inicjowanie, jak i kontrolowanie wszelkiego rodzaju strategii biznesowych. Kierunek obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Zarządzanie w Jańskim obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu, zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Kierunek daje profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Rozwija umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategię jego rozwoju. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański, też z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do gospodarczej aktywności i przedsiębiorczości. Na kierunku Zarządzanie w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w zakresie nauk ekonomicznych i zarządzania, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalności. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, Prawda – Dobro – Skuteczność uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propagujemy prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu niezwykle cennym kapitałem ludzkim i firmami. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowość sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności.

 

Specjalności*

 

Absolwenci studiów pedagogicznych I stopnia uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych oraz innych jednostkach w zależności od wybranej specjalności. Wybór specjalności deklaruje się wstępnie w czasie przyjęcia na studia, jednak ostatecznie dokonywany jest on w czasie drugiego semestru studiów.

 

Opis kierunku

Pedagogika to zarówno rozumienie rzeczywistości edukacyjnej, jak też wiedza o procesach nauczania i uczenia się, o wychowywaniu, o komunikacji i kooperacji w społecznościach uczących się osób. Kierunek obejmuje między innymi wiedzę z zakresu historii, filozofii, socjologii, psychologii, komunikacji oraz nauki języka angielskiego na poziomie B2. Poprzez studia pedagogiczne uzyskuje się profesjonalną wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wychowania i pracy opiekuńczej, nowoczesnych metod pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, a także rozpoznawania zakłóceń w rozwoju dzieci w różnym wieku. 

Kierunek stwarza szansę na to, aby być w centrum ciągle ewoluującego systemu edukacji oraz umiejętnie dopasowywać swoje wykształcenie do potrzeb dzisiejszego rynku usług pedagogicznych. Rozwija umiejętność analizy potrzeb, deficytów, predyspozycji i zdolności osób w różnym wieku oraz naprowadza, jak w sposób przemyślany i odpowiedzialny dobierać metody i formy oddziaływań stymulujących wszechstronny rozwój. Kształcenie na kierunku Pedagogika cechuje także nacisk na rozwój szeroko rozumianych kompetencji społecznych, które są niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Patron naszej Uczelni – Bogdan Jański, z wykształcenia ekonomista i mistrz kreowania osobowości, propagował koncepcję “człowieka zintegrowanego”, dlatego w naszej koncepcji edukacyjnej pragniemy wykształcić Kreatywnego Profesjonalistę – człowieka łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działaniu z chrześcijańskimi wartościami. W związku z tym dążymy do tego, aby Absolwenci Szkół Jańskiego byli ludźmi myślącymi odważnie i niekonwencjonalnie w podejściu do aktywności i przedsiębiorczości w dziedzinie edukacji. 

Na kierunku Pedagogika w Jańskim, przygotowujemy specjalistów w obszarze nauk społecznych i humanistycznych, posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu dyscyplin komplementarnych oraz praktykę w obszarze wybranych specjalizacji i specjalności. System edukacyjny Szkół Jańskiego oparty jest na metodzie WIDZIEĆ-OCENIĆ-DZIAŁAĆ. Obserwacja i rozwijanie wyobraźni sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć i działać twórczo. Stąd nacisk w metodzie kształcenia na obserwację, od której rozpoczyna się droga od odtwarzania do tworzenia. Wdrażając w życie dewizę Uczelni, PRAWDA-DOBRO-SKUTECZNOŚĆ, propagujemy prawdę jako naczelną zasadę w kontakcie z drugim człowiekiem. Uznajemy dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu ludźmi w procesie edukacyjnym. Uczymy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu środowiska edukacyjnego. Jański oprócz aplikacji wiedzy, kompetencji społecznych i umiejętności, rozwija kształcenie w obszarze personalizmu chrześcijańskiego – osobowości sumienia, godności, suwerenności wewnętrznej i wolności. Uczymy skutecznego działania na rzecz środowiska lokalnego oraz Polaków w rodzinie narodów. 

 

Kandydaci 

Kandydat na studia wszystkich specjalności pedagogicznych powinien cechować się pragnieniem pozyskania wiedzy w zakresie podstaw nauk społecznych oraz umiejętności w obszarze uczenia się, nauczania innych i ich wychowania, Wymagane cechy charakteru Kandydata to: opanowanie, cierpliwość, kreatywność, twórczość, powinien on być osobą godną zaufania i cechować się poczuciem odpowiedzialności za przyszłe losy swoich podopiecznych. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości. 

 

Czas trwania studiów

Studia na kierunku Pedagogika (wszystkie specjalności) trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa, która powstaje na 3. roku studiów, powinna być własnym, oryginalnym projektem, mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki lub pokrewnej dziedziny z obszaru nauk społecznych.

 

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Po studiach Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie wychowania i nauczania młodego pokolenia oraz elementarną wiedzę na temat pedagogiki dorosłych  (andragogiki), co znakomicie ułatwi komunikowanie się w różnych sferach społeczeństwa.  Ponadto Absolwent posiądzie wiedzę w zakresie wybranej specjalności, aby być jak najlepiej przygotowany do obowiązków zawodowych. W zależności od wybranej specjalności absolwenci studiów pedagogicznych I stopnia uzyskują przygotowanie pedagogiczne uprawniające do pracy w przedszkolach, szkołach, lub placówkach oświatowych.

 

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Według różnych analiz rynek pracy w zakresie szeroko rozumianych usług edukacyjnych rośnie i będzie nadal wzrastać.  Chwilowe zawirowanie na tym rynku pracy w Polsce spowodowane było reformą nauczycielskich emerytur, co skutkowało  zwiększoną liczbą absolwentów kierunków pedagogicznych, którzy  nie mogli od razu dostać pracy. Stan taki doprowadził do zmniejszenia zainteresowania studiami pedagogicznymi, a tym samym do zmniejszenia liczby absolwentów. Jednak wzrastający rynek usług edukacyjnych będzie generował ciągle wzrastające zapotrzebowanie na osoby z przygotowaniem pedagogicznym, co przy mniejszej podaży absolwentów i jednoczesnym zwiększeniu liczby nauczycieli odchodzących na emerytury (kończy się okres regulacji nowych emerytur nauczycielskich) wytworzy duże zapotrzebowanie na nauczycieli i stworzy szansę na atrakcyjne miejsca pracy.

 

Program kształcenia

Program studiów na kierunku Pedagogika zawiera zarówno przedmioty kształcenia ogólnego, w tym przedmioty kierunkowego kształcenia w zakresie pedagogiki, oraz przedmioty kształcenia specjalnościowego. Program obejmuje podstawy psychologii, filozofii, pedagogiki oraz socjologii. Istotną rolę w kształceniu ogólnym przyszłych pedagogów odgrywają takie przedmioty jak biomedyczne podstawy rozwoju, historia wychowania, technologie informacyjne oraz metody badań pedagogicznych. Szczególną troskę w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego przykłada się do norm etycznych. Program studiów jest ciągle modyfikowany, aby Studenci mogli zapoznać się z aktualnymi trendami w zakresie współczesnych wyzwań pedagogiki. 

 

Praktyki

Studenci pedagogiki realizują praktyki, które różnią się w zależności od wybranej specjalności. Zazwyczaj praktyki odbywają się w szkołach lub placówkach oświatowych, ale mogą też one być realizowane np. w zakładach penitencjarnych (resocjalizacja), agencjach zatrudnienia (doradztwo personalne i zawodowe), jak też w ramach własnej działalności gospodarczej, jeżeli związana jest ona z kierunkiem studiów i w ramach tej działalności zrealizowane będą cele praktyki (potwierdzone w dzienniczku praktyk).  Studenci zazwyczaj samodzielnie wybierają miejsce praktyki, które zapewnia realizację celów kształcenia, ale miejsce praktyki wskazać może także dziekanat.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności pedagogicznych posiada podstawową wiedzę w zakresie nauk społecznych, w szczególności w zakresie podstaw psychologii, biologii i uwarunkowań historyczno-filozoficznych oraz społeczno-kulturowych rozwoju i kształcenia człowieka. Wyposażony jest w umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i posługiwania się nią w celu analizowania, opisywania oraz projektowania różnych strategii działań pedagogicznych. Ma także umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, które pozwalają na podejmowanie indywidualnych lub zespołowych działań pedagogicznych. Potrafi także dokonać oceny poziomu swojej wiedzy i umiejętności, jak też kompetencji swoich podopiecznych. Dostrzega problemy etyczne i dylematy moralne związane z pracą własną lub uczących się osób. Jest przygotowany do pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe. 

Absolwent kierunku Pedagogika uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności. Ukończenie studiów licencjackich oznacza  zdobycie uprawnień na poziomie 6. Polskiej Ramy Kwalifikacji, która jest zgodna z poziomem 6. Europejskiej Ramy Kwalifikacji (studia I stopnia).

 

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7., kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja jest zawsze możliwa w zakresie tego samego kierunku lub specjalności. Niektóre uczelnie dopuszczają do kontynuacji studiów na poziomie 7. w zakresie specjalności pokrewnych, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.  Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu różnych kursach, w których baza wiedzy i umiejętności społeczno-pedagogicznych może być bardzo pomocna.

 

Opłaty

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego oferuje bardzo atrakcyjne opłaty na studia, a przy tym system opłat jest bardzo prosty. Ponadto studenci mogą skorzystać z szeregu zniżek, np. w ramach Pakietu Jańskiego, z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, z tytułu regularnych płatności studia i skorzystać mogą ze stałych promocji. Ponadto studenci mogą otrzymać stypendium, które może przekraczać wartość opłat za studia. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: link.

 

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.