//Pakiety promocyjne
Pakiety promocyjne 2018-03-17T13:37:34+00:00

Pakietem objęci są studenci stacjonarni i niestacjonarni studiów I i II stopnia, którzy:

 1. uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,60 z zastrzeżeniem lit.b,
 2. w przypadku osób legitymujących się nową maturą, uzyskali na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4,60 i ponadto uzyskali na egzaminie maturalnym co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania liczonych jako średnia z następujących przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny – poziom podstawowy i przedmiot wybrany obowiązkowy – poziom podstawowy (dot. części pisemnej i ustnej).

Średnią ocen na świadectwie maturalnym, o której mowa wyżej, należy obliczać uwzględniając łącznie oceny danej osoby uzyskane na zakończenie roku oraz na egzaminie maturalnym. Nie bierze się pod uwagę oceny z zachowania. Szczegółowe zasady wyłaniania oraz zasady i tryb udzielania bonifikaty w wysokości czesnego określa załącznik nr 5b do niniejszego zarządzenia. Studenci, o których mowa wyżej są uprawnieni do:

 1. Uzyskania bonifikaty w opłacie czesnego przez cały okres studiów w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Bonifikatę w wysokości 15 % mogą otrzymać studenci legitymujący się dodatkowo szczególnymi osiągnięciami w nauce, działalności społecznej, organizacyjnej lub
  w sporcie.
 2. Bonifikata nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru/roku oraz w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.
 3. Podejmowania bez opłat kształcenia na drugiej specjalności, w ramach listy specjalności na danym kierunku aktualnie prowadzonych przez wydział.
 4. Otrzymywania bezpłatnie publikacji wydawanych przez Uczelnię.
 5. Udziału w wybranych zajęciach prowadzonych przez wydział na innych kierunkach studiów.
 6. Udziału w dodatkowych warsztatach i zajęciach przygotowanych przez Biuro Karier.

Pakietem objęci są studenci znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, socjalnej bądź losowej.

 1. Studenci mogą ubiegać się na zasadach określonych w Regulaminie pomocy materialnej o stypendia socjalne, stypendia specjalne dla niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendia rektora dla najlepszych studentów. Stypendia wypłacane są przez 10 miesięcy w roku. Zapomoga może być przyznana dwa razy
  w roku akademickim. Zapomoga może być udzielona do wysokości rocznego czesnego.
 2. Student znajdujący się okresowo w trudnej sytuacji finansowej może ubiegać się o restrukturyzację terminów i wysokości rat w opłacie czesnego.
 3. Udokumentowany wniosek o restrukturyzację terminów wnoszenia opłat student składa do dyrektora wydziału, który niezwłocznie opiniuje wniosek i przekazuje go do decyzji kanclerza. Wniosek powinien być złożony przed wystąpieniem zaległości w opłacie czesnego. Wniosek złożony przez studenta, który już zalega z opłatą czesnego, nie będzie rozpatrywany.
 4. Na wniosek studenta, o którym mowa w pkt. 3, kanclerz może ustalić inne terminy i wysokość rat wnoszenia opłat czesnego z zachowaniem zasady, że do końca danego semestru będzie wniesiona pełna opłata za ten semestr.

Polscy studenci oraz studenci pochodzenia polskiego  mieszkający na stałe lub okresowo za granicą mogą na podstawie udokumentowanego wniosku otrzymać zgodę dziekana na indywidualną organizację studiów.  Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres studiów, w którym mieszkają za granicą, w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Decyzję w sprawie przyznania bonifikaty na udokumentowany wniosek studenta podejmuje dyrektor wydziału.

1. Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestnicy studiów podyplomowych,
którzy:

 1. aktywnie wspierają Uczelnię w realizacji działań informacyjno-promocyjnych i innych działań statutowych, albo
 2. doprowadzili do rozszerzenia korzystnych dla Uczelni kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności poprzez podpisanie umowy/porozumienia o współpracy (z wyłączeniem standardowych umów w sprawie praktyk).

Studenci, o których mowa wyżej, mogą uzyskać  bonifikatę w opłacie czesnego przez okres semestru, w którym miały miejsce działania opisane w pkt. 1 i 2, w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Bonifikata z tego tytułu może być udzielona nie częściej niż dwa razy w ciągu całego okresu studiów.

2. Decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty podejmuje prorektor ds. rozwoju na wniosek  studenta zaopiniowany przez dyrektora wydziału.

3. Absolwenci studiów wyższych wszystkich uczelni i kierunków oraz osoby aktualnie studiujące w innych uczelniach podejmujący studia wyższe w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego wnoszą czesne w wysokości 90 %  kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Czesne w niższej wysokości nie przysługuje jeśli student powtarza semestr lub rok studiów oraz w przypadku jeśli student naruszył przepisy obowiązujące w Uczelni lub swoim postępowaniem uchybił godności studenta.

Pakietem są objęcie studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W przypadku jeśli z danej firmy lub instytucji podejmują studia wyższe na pierwszym roku więcej niż 3 osoby, przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 10% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia. Jeśli z danej firmy/instytucji podejmie studia na pierwszym roku  więcej niż 5 osób,  przysługuje im bonifikata w opłacie czesnego za pierwszy semestr w wysokości 20% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami nr 1-3 do zarządzenia.

Warunkiem udzielenia bonifikaty, o której mowa wyżej, jest wniesienie przez wszystkich ubiegających się o bonifikatę opłaty wpisowego oraz co najmniej jednej raty czesnego. Decyzję w sprawie udzielenia bonifikaty podejmuje prorektor ds. rozwoju na wniosek studentów zaopiniowany przez dyrektora wydziału. Udzielenie bonifikaty następuje na wniosek złożony w terminie do 5 października w przypadku rozpoczynania studiów od semestru zimowego i do 1 marca w przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pakietem objęci są studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia.

 1. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzącyz rodzin, które mają na utrzymaniu troje dzieci w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 80% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami 1-3 do zarządzenia.
 2. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzącyz rodzin, które mają na utrzymaniu czworo dzieci w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 70% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami 1-3 do zarządzenia.
 3. Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia podejmujący studia wyższe pochodzący z rodzin, które mają na utrzymaniu pięcioro i więcej dzieci
  w wieku do 26 lat wnoszą czesne w wysokości 60% kwoty ustalonej zgodnie z załącznikami 1-3 do zarządzenia.
 4. Powyższy pakiet nie dotyczy studentów, którzy powtarzają semestr lub rok studiów.