/Pedagogika senioralna
Pedagogika senioralna 2019-07-05T15:31:45+00:00
Pedagogika senioralna

 

Opis specjalności

W Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, szybko wzrasta liczba obywateli w wieku senioralnym. Sytuacja demograficzna całej Europy staje się już dzisiaj ważnym wyzwaniem społecznym, a w kontekście perspektywicznym wytworzy olbrzymią lukę na rynku pracy. Stąd pojawia się potrzeba kształcenia w zakresie specjalności Pedagogika senioralna, która przygotuje specjalistów zdolnych do realizacji nowych wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa.

Celem specjalności Pedagogika senioralna, jest przygotowanie specjalistów, którzy działając z poszanowaniem wartości uniwersalnych, posiadają wiedzę w zakresie opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a przy tym wyposażeni są w umiejętności wspierania osób będących w trudnych sytuacjach społecznych. W ramach tej specjalności studenci nabywają niezbędną wiedzę o przebiegu późnej dorosłości i starości oraz o systemach wsparcia społecznego seniorów. Studenci rozwijają również umiejętności diagnozowania potrzeb osób w wieku senioralnym oraz niesienia im pomocy w utrzymywaniu wysokiej jakości życia poprzez aktywizację społeczną, zawodową, kulturalną i sportową.

W toku studiów położony jest szczególny nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, w tym kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Student ma możliwość poznania, jak działać konstruktywnie w odniesieniu do osób będących w sytuacji kryzysu społecznego lub zdrowotnego, które mają trudności przystosowawcze w zmieniających się relacjach społecznych, rodzinnych i zawodowych. Jest przy tym przekazywana przydatna wiedza na temat procesów starzenia się, potrzeb osób starszych oraz chorób związanych z okresem późnej dorosłości i starości. Nie bez znaczenia jest wiedza w zakresie profesjonalnego wsparcia osób starszych, w tym informacje o instytucjach i fundacjach działających na rzecz seniorów.

Kandydaci

Kandydat na studia powinien cechować się szacunkiem do osób starszych, chęcią pomocy, empatią, a także odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa w zakresie specjalności powinna obejmować zagadnienia związane z pedagogiką senioralną, może ona być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju zagadnień związanych z potrzebami osób niepełnosprawnych.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

W ramach specjalności Pedagogika senioralna student nabędzie podstawową wiedzę pedagogiczną i psychosocjologiczną w obszarze potrzeb i możliwości osób w podeszłym wieku, w tym osób niepełnosprawnych. Nie bez znaczenia będzie podstawowa wiedza z zakresu uwarunkowań biomedycznych i psychospołecznych, rozwoju osób w podeszłym wieku, kształtowania ich nawyków, służących prewencji zdrowotnej, oraz rozpoznawania potrzeb i możliwości rozwoju seniorów w Polsce i na świecie. W szczególności przydatne mogą być zasady budowania edukacyjnych programów profilaktycznych lub aktywizujących, zdolności rozpoznawania potrzeb edukacyjnych związanych z kształtowaniem postaw wobec własnego zdrowia i życia społecznego oraz praktyczne umiejętności skutecznego modelowania zachowań seniorów.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Absolwent po studiach będzie mógł pracować w państwowych lub prywatnych domach opieki w Polsce i za granicą, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach seniora, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej oraz innych instytucjach służących aktywizacji i edukacji seniorów (w tym uniwersytety trzeciego wieku, akademie seniora itp.). Miejscem pracy absolwenta tej specjalności mogą być jednostki Narodowego Funduszu Zdrowia, jednostki prowadzone przez fundacje i inne organizacje pozarządowe, uzdrowiska, domy pomocy społecznej, oddziały opieki długoterminowej w szpitalach itp. Absolwenci mogą też pracować jako opiekunowie osób starszych w ich domach, a w tym zakresie również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Program kształcenia

Zakres kształcenia obejmuje przede wszystkim interdyscyplinarną wiedzę w obszarze geriatrii, psychologii starzenia się oraz socjopedagogicznych aspektów starości. W programie kształcenia, w zakresie opieki i wsparcia seniorów w realizacji ich potrzeb zdrowotnych i socjalno-bytowych można wymienić przedmioty: Funkcjonowanie i organizacja systemu wsparcia osób starszych, Metodyka pracy socjalnej z seniorem, Rehabilitacja gerontologiczna, Opieka paliatywna i hospicyjna, Źywienie i dietetyka wieku podeszłego, Etyka opiekuna seniora. W obszarze aktywizacji i wspomagania rozwoju osób starszych należy wymienić przedmioty: Komunikacja interpersonalna w pracy z seniorem, Dietetyka i żywienie osób starszych, Praca kulturalno–oświatowa z osobami w wieku podeszłym, Turystyka zdrowotna, Konstruowanie programów zdrowotnych dla seniorów, Biblioterapia w pracy z seniorem, Muzykoterapia w pracy z seniorem, Warsztaty metodyczne pracy z seniorami. Nie bez znaczenia są przedmioty informatyczne przedstawiające wiedzę o programach komputerowych dla seniorów oraz o systemach wsparcia osób w podeszłym wieku. Do przedmiotów poszerzających wiedzę ogólną należą: Technologia informacyjna, Ochrona własności intelektualnej oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy. Program kształcenia jest cały czas modyfikowany i dostosowywany do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Praktyki

Integralnym elementem kształcenia są praktyki studenckie. Proponujemy praktyki oraz wizyty studyjne w instytucjach związanych z opieką nad osobami starszymi. W takich instytucjach studenci mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności w zakresie pracy społeczno-opiekuńczej z seniorami, a także w obszarze programów wspierania osób w podeszłym wieku. Wyborem studentów w tej dziedzinie są domy opieki społecznej, domy seniora lub domy ich dziennego pobytu. Mogą to być także państwowe lub prywatne instytucje pomagające seniorom lub organizujące dla nich imprezy kulturalno-oświatowe albo edukacyjne, a także inne ośrodki pomocy społecznej lub pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Pedagogika senioralna to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy osobom starszym pracownik społeczny. Posiada On wysoką kulturę osobistą, jest życzliwy i gotowy do dialogu. Umiejętnie reaguje na nowe zjawiska związane z opieką nad osobami w podeszłym wieku, które mają trudności w przystosowaniu się do nowych warunków, w tym także do nowej sytuacji seniora. Jest to osoba, która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować się do standardów krajów zachodniej demokracji, a równocześnie potrafi pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny i wszechstronny rozwój człowieka, także osoby w podeszłym wielu.

Absolwent tej specjalności – po ukończeniu studiów w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego – będzie wyposażony w umiejętności efektywnego wspierania osób starszych, którzy w różnych środowiskach lokalnych wymagają aktywizacji fizycznej, psychicznej i społecznej. Będzie On znał zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów i dotyczących ich zagrożeń, a także prawa seniorów we wszystkich aspektach życia. Uczestniczyć będzie w projektowaniu rozwiązań organizacyjnych w zakresie wsparcia seniorów w Polsce i Unii Europejskiej, w tym wsparcia w obszarach innych niż obejmuje system pomocy społecznej, w dziedzinie systemów e-wsparcia, mentoringu, monitoringu starszych osób, jak też w organizacji innych lokalnych form wspierania i akceptacji starzejącego się społeczeństwa.

Absolwent specjalności Pedagogika senioralna będzie posiadał kompetencje w zakresie nawiązywania i utrzymywania kontaktu z osobami wspieranymi, wykorzystania Internetu na potrzeby pracy osób starszych, przygotowania dokumentów na potrzeby pozyskiwania zewnętrznego finansowania działalności, w tym pozyskiwania środków z funduszy europejskich.

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie specjalności: Pedagogika senioralna.

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień według Polskiej Normy Kwalifikacji na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7., kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie specjalności Pedagogika senioralna, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych. Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu różnych kursach związanych z opieką senioralną.

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.