/Pedagogika kultury i mediów
Pedagogika kultury i mediów 2019-07-05T15:30:02+00:00
Pedagogika kultury i mediów

Opis specjalności

Pedagogika kultury to bardzo nowoczesny dział pedagogiki, który pojawił się jako reakcja na istniejące kanony w zakresie zjawisk kulturalno-społecznych w Europie i na świecie. W tym kontekście pedagogika kultury przełamuje stereotypy estetyczne, kwestionuje tabu, zmienia normy i nawyki w zakresie postrzegania zjawisk w kulturze ciągle zmieniającego się świata. Promowane są tutaj kreatywne techniki, zwłaszcza w odniesieniu do problemów kulturowych, społecznych i historycznych, tworzą się przy tym punkty tarcia między starym a nowym, obcym i znajomym, a wyobraźnia i kreatywność służą poszerzeniu percepcji i możliwości. Pedagogika kultury to instrument, pole eksperymentów, ekscytująca przestrzeń, w której ludzie mogą stawić czoła nowym pomysłom i wyzwaniom.

Celem specjalności Pedagogika kultury i mediów jest przygotowanie specjalistów w zakresie kultury i mediów, którzy będą potrafili odnaleźć nowe przestrzenie w instytucjach kulturalnych oraz w obszarach związanych z mediami tradycyjnymi i internetowymi, w tym także mediami społecznościowymi. Wzrost zapotrzebowania na dobra kulturalne w społeczeństwach, jak też rozwój mediów, szczególnie mediów sieciowych i społecznościowych, wywołają jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie, którzy będą przygotowani do pracy w instytucjach i placówkach kultury, do tworzenia nowych działań w obszarze kulturalno-medialnym, a także do pracy w charakterze animatora tańca i teatru lub fotografii i filmu w różnych typach instytucji.

Studia w zakresie specjalności Pedagogika kultury i mediów wyposażają studentów w wiedzę o kulturze, pedagogice i wychowaniu dzieci i młodzieży, a także o andragogice, czyli o działaniach wychowawczych wśród dorosłych. Studia te przekazują wiedzę i umiejętności, jak organizować wydarzenia kulturalne, jak rozwijać własne talenty, jak zainteresować kulturą i prowadzić na ten temat zajęcia dla innych. Poprzez zajęcia praktyczne studia mają wyposażyć Studenta w umiejętności pełnienia roli animatora kultury, lidera lokalnych instytucji, kreatywnego uczestnika działań kulturalnych, edukacyjnych, który posiada umiejętność twórczego funkcjonowania w różnych środowiskach.

Kandydat

Kandydat na studia Pedagogika kultury i mediów powinien być osobą chętną do projektowania i organizowania wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności w tym zakresie. Powinien być także zainteresowany zagadnieniami funkcjonowania mediów, również mediów elektronicznych i społecznościowych. Ponadto Kandydat powinien legitymować się szacunkiem dla innych osób, chęcią niesienia pomocy, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością i twórczością. Kandydat na studia pedagogiczne powinien być osobą godną zaufania, która stanowi uosobienie szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa może obejmować zarówno zagadnienia związane z procesami kulturalno-społecznymi, jak też zagadnienia współczesnych mediów. Student uczestniczy w seminarium i przygotowuje pracę licencjacką na III roku studiów.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Po studiach w zakresie pedagogiki kultury i mediów Absolwent będzie posiadał elementarną wiedzę na temat filozofii, socjologii (socjologii kultury), pedagogiki, kultury i współczesnych mediów. Będzie On wyposażony w umiejętności krytycznej oceny i analizy tekstów kultury (także kultury popularnej), inicjowania działań kulturalnych, medialnych i edukacyjnych w społecznościach lokalnych. Będzie też znał wybrane dyscypliny artystyczne (literatura, teatr, film, plastyka, muzyka, taniec) oraz sposoby konstruowania komunikatu medialnego. Zdobyte kompetencje przygotują Go do pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, edukacyjnych, w jednostkach administracji publicznej oraz sektorach prywatnych na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko rozumianą edukację dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwój kultury i mediów, także mediów internetowych i społecznościowych.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Wybierając Pedagogikę kultury i mediów można po studiach wybrać ścieżkę rozwoju zawodowego związaną z prowadzeniem zajęć artystycznych i pracować jako instruktor w szkołach, na uczelniach, w domach kultury i innych placówkach wychowawczych, opiekuńczych lub kulturalno-oświatowych. Można też prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z kulturą lub mediami. Można wybrać także karierę pracownika administracji samorządowej lub postawić na pracę w wydziałach kultury urzędów miasta albo gminy. Jeszcze inną możliwością jest praca w obszarze mediów, na przykład w charakterze dziennikarza wyspecjalizowanego w tematyce kulturalnej lub pracującego w mediach elektronicznych.

Zatrudnieniem osoby po specjalności Pedagogika kultury i mediów mogą być zainteresowane: urzędy administracji państwowej i samorządowej, państwowe instytucje kultury, placówki edukacyjne, ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka, internaty, świetlice, domy kultury, domy pomocy społecznej, ośrodki sanatoryjne i wypoczynkowe, organizacje i stowarzyszenia społeczno-kulturalne, galerie, biura zajmujące się promocyjną i działalnością wydawniczą, centra rozrywki, biblioteki, działy edukacyjne muzeów lub galerii, agencje koncertowe i artystyczne, radio, prasa, telewizja, media i portale internetowe, firmy szkoleniowe, działy promocyjne firm i instytucji, agencje eventowo-marketingowe, wspólnoty środowiskowe, wyznaniowe i etniczne, a także samodzielne firmy prowadzące impresariat twórców i zespołów artystycznych oraz inne jednostki podejmujące działania w zakresie kulturalnym lub medialnym.

Program kształcenia

Zakres kształcenia obejmuje – oprócz podstawowych przedmiotów pedagogicznych – także takie przedmioty jak: Edukacja kulturalna, Pedagogika kultury, Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Wprowadzenie do wiedzy o sztuce, Marketing sztuki, Psychologia osobowości i twórczości, Zarządzanie w kulturze, Teoria i praktyka animacji kultury, Wiedza o kulturze, Warsztaty medialne, Polityka kulturalna, Organizacja imprez masowych, Etyka mediów, i in. W procesie kształcenia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego zwraca się także uwagę na funkcjonowanie Polski w Unii Europejskiej, a stąd w programie kształcenia pojawiają się kwestie polityki kulturalnej Unii Europejskiej oraz zagadnienia wykorzystania funduszy europejskich w działalności kulturalnej. Zdecydowana większość zajęć ma charakter praktyczny i warsztatowy.

 

Praktyki

Student ma możliwość odbywania praktyki w placówce kulturalno-oświatowej, szkole lub jednostce zajmującej się mediami. Celem praktyki jest zapoznanie się z funkcjonowaniem wybranej jednostki oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy kulturalnej, edukacyjnej lub medialnej. Praktyka może być realizowana w jednostkach administracji publicznej lub w instytucji komercyjnej, jeżeli jej głównym obszarem działania są przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe lub medialne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Pedagogika kultury i mediów posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne i praktyczne o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie szeroko rozumianej działalności kulturalnej i medialnej z nastawieniem na działania prospołeczne i samodoskonalenie oraz nowoczesne formy przekazu medialnego. Posiada on kompetencje specjalizacyjne w zakresie: pedagogiki kultury i mediów, animacji działalności społeczno-kulturalnej i medialnej, zasad zarządzania w kulturze, organizowania imprez masowych i promocji kultury.

Absolwent rozumie znaczenie kultury dla jednostek, grup, instytucji czy społeczeństw. Potrafi zdiagnozować potrzeby i oczekiwania w odbiorze kultury. Umie planować i organizować działalność kulturalną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada wiedzę w zakresie polityki kulturalnej (także polityki kulturalnej Unii Europejskiej) i umie wykorzystywać różne formy finansowania działalności kulturalnej. Wie przy tym, jak funkcjonują różne jednostki zajmujące się działalnością kulturalną. Posiada umiejętności potrzebne w pracy na różnych stanowiskach, funkcjonując w sektorze państwowym, samorządowym, społecznym lub prywatnym.

 

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień według Polskiej Normy Kwalifikacji na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7, kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie specjalności Pedagogika kultury i mediów, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych. Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki. Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu kursach specjalistycznych, w tym w kursach związanych z funkcjonowaniem mediów lub jednostek kulturalnych.

 

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

 

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.