Misja 2017-08-16T09:34:59+00:00

Misja

Uczelnia Jańskiego jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I stopnia (licencjackie) oraz studia II stopnia (magisterskie) w trybie niestacjonarnym (zaocznym) oraz studia podyplomowe. Uczelnia Jańskiego w Warszawie działa od 1993 roku, wpisana jest do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 117. Kierownictwo Uczelni, kadra naukowo – dydaktyczna wraz ze studentami rozpoczynają w 2017 roku realizację strategii rozwoju Uczelni, która potrwa do 2020 roku. Nowa strategia skupia się na podnoszeniu liczby studentów spośród już czynnie działających na rynku menedżerów, kierowników oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.  Uczelnia umożliwia zatem wszystkim przedsiębiorcom w Polsce edukację menadżerską. W 2017 roku Uczelnia rozpoczęła także realizację nowego programu Akademia Zarządzania i Przedsiębiorczości we współpracy z Ogólnopolską Federacją Przedsiębiorców i Pracodawców: PRZEDSIEBIORCY.PL

Patronem Szkoły jest Bogdan Jański (1807-1840) – przyjaciel Adama Mickiewicza, wielki humanista, ekonomista i prawnik, człowiek o rozległej wiedzy i rozległych zainteresowaniach, myślący odważnie i niekonwencjonalnie, wyprzedzający swoją epokę oraz wielu nam współczesnych w podejściu do gospodarczej aktywności, indywidualnej zaradności i przedsiębiorczości, a także do tożsamości Polski i idei zjednoczonej Europy. Bogdan Jański promował model „człowieka zintegrowanego”, łączącego harmonijnie sprawność i skuteczność w działalności z ideałami chrześcijańskimi. Był założycielem Zgromadzenia Zmartwychwstańców znanego między innymi z działalności edukacyjnej w wielu krajach świata. (Włochy, Kanada , USA, Brazylia, Niemcy, Austria, Polska, Ukraina, Bułgaria, Izrael).

Misją Szkoły, wykształconą na bazie ponad 150 letniej tradycji działalności edukacyjnej Zgromadzenia Zmartwychwstańców w wielu krajach świata, jest: Edukacja do chrześcijańskiej służby Narodowi, Kościołowi i Państwu. Wdrażanie uniwersalizmu chrześcijańskiego według Zmartwychwstańców, który brzmi: Podejmując zbawczy plan Boga wobec Narodu Polskiego i innych narodów, będziemy działać dla ich suwerenności i poszanowania w świecie. Będziemy skutecznie działać na rzecz wspólnoty ludzkiej, która byłaby w stanie zaakceptować dążenia Narodu Polskiego do godnego życia.

Misja Szkoły realizowana jest szczególnie poprzez:
koncepcję szkoły środowiskowej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby najbliższego środowiska w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego aktywnie na nie oddziałując, animację środowiska kulturotwórczego, kreując wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające ze Społecznej Nauki Kościoła oraz chrześcijańskiej koncepcji Szkoły, jak również kreując znaczące autorytety społeczne, wkomponowane w wyzwania środowiska lokalnego, rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy, przeciwstawiając się jej wyalienowaniu w postaci oderwania od potrzeb realiów życiowych i dynamiki rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych naszego absolwenta, rozwijanie integralnego modelu kształcenia, łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademickiej i organizacyjnej Szkoły.

Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Szkoła przybliża Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego – aczkolwiek nie jest uczelnią wyznaniową. Jest ona programowo tolerancyjna, otwarta i dostępna dla ludzi o różnych światopoglądach. Szkoła ma ambicje dostarczania studentom i słuchaczom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie i na poziomach, pozwalających absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla organizacji ich angażujących, społeczeństwa i dla samych absolwentów. Promujemy ludzi światłych i kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych.

Dewiza