/Doradztwo Personalne i Zawodowe
Doradztwo Personalne i Zawodowe 2019-06-10T07:10:33+00:00

Opis specjalności

Celem specjalności Doradztwo Personalne i Zawodowe na kierunku Pedagogika jest przygotowanie specjalistów w zakresie udzielania profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego, którzy potrafią rozwiązywać problemy charakterystyczne dla poszczególnych zawodów w zakresie pomocy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, rekrutacji pracowników oraz rozpoznawania ich predyspozycji, a także w zakresie pomocy cudzoziemcom, którzy chcieliby rozpocząć pracę na terenie Polski. Student w ramach wybranej specjalności nabędzie umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji o rynku pracy w Polsce i poza jej granicami oraz umiejętność rozpoznania, w jaki sposób udzielać pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym głównie osobom bezrobotnym, osobom z niepełnosprawnością, osobom powracających na rynek pracy, np. po odbywaniu kary w zakładzie karnym. Studenci poznają najnowocześniejsze metody i techniki doradztwa personalnego i zawodowego, a także – podczas zajęć warsztatowych – nabywają umiejętności praktyczne potrzebne przy pracy związanej z doradztwem. Studia przygotowują do pełnienia roli mentora, pomagającego i wspierającego osoby mające potrzeby zawodowe. Znaczącym z punktu widzenia ważności usług poradnictwa zawodowego jest zalecenie Ministra Edukacji Narodowej prowadzenia obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2017/2018  

Kandydaci

Kandydat na studia Doradztwa Personalnego i Zawodowego powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być osobą godną zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.  

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem własnej działalności gospodarczej w zakresie doradztwa zawodowego lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki. 

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Po studiach Absolwent będzie posiadał takie umiejętności jak: efektywne doradztwo personalne i zawodowe w zakresie edukacyjno-zawodowym, umiejętność pozyskiwania informacji o rynku pracy i o zawodach, umiejętność opracowywania indywidualnych ścieżek rozwoju, pełnienie roli mentora dla osób szukających pracy, umiejętność motywowania i inspirowania osób, diagnozowanie i analizowanie indywidualnych predyspozycji osób. 

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem, będzie mógł pracować w systemie oświaty, w publicznych służbach zatrudniania, agencjach zatrudniania, agencjach doradztwa zawodowego, służbach personalnych zakładów pracy oraz w organizacjach pozarządowych. 

Program kształcenia

Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: psychologia, zarządzanie kapitałem ludzkim, elementy pedagogiki, elementy psychologii, elementy prawa, elementy socjologii, rynek pracy. Do przedmiotów związanych z tą specjalnością należą:  Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego,  Zawodoznawstwo, Informacja zawodowa, Aktywne metody poszukiwania pracy, Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego, Europejski rynek pracy, Podstawy przedsiębiorczości, Doradztwo dla osób niepełnosprawnych, Elementy prawa pracy, Indywidualny plan działania, Praktyki zawodowe, Seminarium dyplomowe.

Praktyki

Student ma możliwość odbywania praktyk w placówkach oświatowych, agencjach zatrudniania lub agencjach doradztwa zawodowego. 

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy doradca zawodowy. To osoba opanowana, cierpliwa, zdecydowana, pełniąca rolę mentora dla osób, z którymi współpracuje. Absolwent kierunku to osoba komunikatywna, otwarta i oczytana, jeśli chodzi o rynek pracy oraz zawody, potrafi efektywnie rozpoznawać predyspozycje osób w różnym wieku oraz pomagać im opracowywać indywidualne ścieżki kariery. Ponadto jest to osoba, która dysponuje wiedzą, jakie predyspozycje wymagane są na dane stanowiska. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka. 

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7, kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie wybranej specjalności Doradztwo zawodowe i personalne, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.  Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu różnych kursach branżowych, w tym w kursach związanych z doradztwem zawodowym i personalnym.

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.