/Kursy / Szkolenia jednodniowe
Kursy / Szkolenia jednodniowe 2018-09-08T13:47:58+00:00

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego zaprasza na cykl szkoleń jednodniowych. Różnorodność problematyki szkoleń pozwoli Słuchaczom zdobyć wiedzę, przydatną w sferze zawodowej, podnieść kwalifikacje zawodowe, odnaleźć się na rynku pracy.

Autoprezentacja

 

Efekt szkolenia:

– umiejętność budowania własnego wizerunku;

– umiejętność nauczenia się przemówień audytoryjnych;

– umiejętność przedstawienia prezentacji;

– posługiwanie się mową ciała.

 

Treści kształcenia:

– pojęcie autoprezentacji;

– komunikacja werbalna i niewerbalna;

– prowadzenie rozmów;

– ubiór w wystąpieniach publicznych;

– elementy prezentacji publicznej;

– spotkania biznesowe.

 

Protokół dyplomatyczny

 

Efekty szkolenia:

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę i umiejętności, które obowiązują w kontaktach urzędowych.

 

Treści szkolenia:

– podstawowe zasady protokołu dyplomatycznego;

– przykłady korespondencji dyplomatycznej.

 

Umiejętności retoryki

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności efektywnych przemówień;

– pokonywanie tremy;

– skuteczna komunikacja w biznesie;

– umiejętność prowadzenia negocjacji.

 

Treści kształcenia:

– retoryka w starożytności (Grecja i Rzym);

– technika mówienia;

– retoryka a psychologia;

– retoryka w biznesie;

– prowadzenie negocjacji.

 

Umiejętności skutecznego porozumiewania się

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności zasad skutecznej komunikacji;

– umiejętność skutecznego porozumiewania się w pracy zawodowej;

– umiejętność aktywnego słuchania.

 

Treści kształcenia:

– zasady skutecznego porozumiewania się w środowisku pracy, rodzinnym, towarzyskim;

– prowadzenie rozmów, dyskusji, negocjacji.

 

Negocjacje w biznesie i sztuka prowadzenia sporów (erystyka)

 

Efekty szkolenia:

– umiejętności prowadzenia negocjacji;

– umiejętność przedstawienia własnej oferty;

– umiejętność prowadzenia rozmów z klientem;

– umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

 

Treści kształcenia:

– podstawowe pojęcia;

– proces negocjacji;

– przedstawieni oferty biznesowej;

– techniki perswazji;

– sztuka prowadzenia sporów.

 

Komunikacja w organizacji i zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Efekty szkolenia:

– zaprezentowanie warunków skutecznej komunikacji;

– efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Treści kształcenia:

– środki komunikacji w organizacji;

– systemy komunikacji;

– zaburzenia w komunikacji;

– kapitał ludzki w organizacji;

– umiejętne metody zarządzania personelem.

 

Mediacje w rodzinie

 

Efekty szkolenia:

– zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych w prowadzeniu negocjacji rodzinnych.

 

Treści kształcenia:

– interdyscyplinarna wiedza z zakresu małżeństwa i rodziny;

– wiedza z zakresu negocjacji;

– psychologiczne aspekty pokonywania konfliktów rodzinnych.

 

Poradnictwo rodzinne

 

Efekty szkolenia:

– wiedza z zakresu funkcjonowania rodziny;

–  umiejętność rozwiązywania problemów, związanych z funkcjonowaniem rodziny.

 

Treści kształcenia:

– rodzaje poradnictwa;

– specjalistyczne poradnictwo rodzinne;

– duszpasterstwo rodzinne;

– interwencja kryzysowa w przypadku przemocy w rodzinie.

 

Savoir-vivre na co dzień

 

Efekty szkolenia:

Umiejętności stosowania zasad savoir-vivre w życiu codziennym.

 

Treści kształcenia:

Zasady dobrego tonu w życiu zawodowym, rodzinnym, społecznym, kulturalnym…

 

Biznes-etykieta pracownika biurowego w języku ukraińskim

 

Efekty szkolenia:

Słuchacz, po zakończonym szkoleniu, zdobędzie umiejętności tworzenia korespondencji biznesowej w języku ukraińskim.

 

Treści kształcenia:

– rodzaje dokumentów/pism;

– prowadzenie korespondencji biznesowej.

 

Budowanie relacji i kreowanie wartości w biznesie

Efekty szkolenia:

 

Treści kształcenia:

Negocjacje – przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie

Efekty szkolenia:

 

Treści kształcenia:

Możliwe do otwarcia kursy:

 1. Aktywizujące metody nauczania
 2. Asertywność w życiu zawodowym
 3. Bezpieczeństwo w pracy z komputerem i przeglądarką internetową
 4. Bezpieczeństwo w szkole
 5. Cyberprzemoc – wyzwaniem dla pedagoga
 6. Czy specjalny znaczy „inny” czy „wyjątkowy”? – warsztat o tolerancji w szkole
 7. Diagnoza przedszkolna
 8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej  dotyczących pracy z dzieckiem z autyzmem i z zespołem Aspargera
 9. Dyscyplina w klasie (praktyczne sposoby dyscyplinowania ucznia
 10. Etyka w zawodzie nauczyciela
 11. Ewaluacja wewnętrzna w szkole
 12. Excel podstawowy
 13. Excel średniozaawansowany
 14. Excel zaawansowany
 15. Grafika komputerowa – Adobe Photoshop
 16. Grafika komputerowa – CorelDraw
 17. Grafika komputerowa – GIMP
 18. Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych
 19. Indywidualizacja procesu kształcenia – praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w uczeniu się
 20. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
 21. Interwencja kryzysowa w nagłych zdarzeniach w szkole/placówce
 22. Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniów eksperymentujących z alkoholem, papierosami i narkotykami
 23. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
 24. Jak przeprowadzić spotkanie z rodzicami na temat agresji
 25. Jak uczyć uczniów uczenia się?
 26. Komunikacja w szkole
 27. Konflikty w szkole i strategie ich rozwiązywania
 28. Konstruowanie IPET dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym Kurs nauki programowania dla nauczycieli klas 1-3
 29. Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych
 30. Kurs przygotowujacy do pracy w służbach mundurowych
 31. Media społecznościowe w edukacji
 32. Mediacja jako alternatywny sposób rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w szkole/placówce
 33. Mediacje szkolne
 34. Moodle w szkole (propozycja dla placówek, które mają Moodle)
 35. Narzędzia elektroniczne: przetwarzanie tekstów i arkusze kalkulacyjne
 36. Nieprzystosowanie społeczne – praca z uczniem nieprzystosowanym społecznie
 37. O rozwoju psychoseksualnym – jak przygotować dobrą godzinę wychowawczą
 38. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 39. Patologie społeczne w świecie realnym i wirtualnym
 40. Platforma e-learningowa Moodle w pracy nauczyciela
 41. Poczucie alienacji (wyobcowanie, mobbing, fobie szkolne, fala, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna) w grupie rówieśniczej
 42. Praca metodą projektów – wdrażanie niestandardowych rozwiązań w nauczaniu
 43. Praca w „chmurze”
 44. Praca z uczniem autystycznym w szkole masowej
 45. Praca z uczniem młodszym –muzyka w szkole  według systemu Carla  Orffa
 46. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej
 47. Prezentacja multimedia jako pomoc dydaktyczna każdego nauczyciela
 48. Prezentacje multimedialne – Power Point podstawowy
 49. Prezentacje multimedialne – Power Point średniozaawansowany
 50. Procedura Niebieskich Kart w szkole – nowe zadania nauczycieli i wychowawców
 51. Programy profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole
 52. Projektowanie stron internetowych
 53. Prowokacyjne zachowania uczniów – wybrane strategie postępowania
 54. Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 55. Socjoterapia – skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży
 56. Sprawcy, ofiary i świadkowie szkolnej przemocy – podstawy pracy wychowawczej z klasą
 57. Stres i jego wpływ na pracę dydaktyczno-wychowawczą
 58. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 59. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
 60. Szkolne projekty z wykorzystaniem metody Webquest (w tym  e-learning
 61. Szkoła na Facebooku
 62. Tablica interaktywna jako narzędzie ICT
 63. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.
 64. Technologie TIK (ICT) w kształceniu specjalnym
 65. Technologie TIK (ICT) w pracy nauczyciela
 66. Trudności w uczeniu się – rozpoznawanie i diagnoza wstępna w klasach 0–III
 67. Tworzenie programu pracy z uczniem posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do posiadanych dysfunkcji rozwojowych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, zaburzenia percepcyjno-motoryczne)
 68. Uczeń z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 69. Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD
 70. Uzależnienia chemiczne i behawioralne
 71. Uzależnienia od mediów cyfrowych
 72. Warsztat pracy wychowawcy – ćwiczenia, gry, zabawy w pracy z grupą
 73. Word podstawowy
 74. Word średniozaawansowany
 75. Wychowawca klasy koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 76. Wykorzystanie tablicy interaktywnej i tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK
 77. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym
 78. Wywiadówka inaczej – jak przygotować i przeprowadzić?
 79. Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego  dziecka
 80. Zachowania niepożądane uczniów z dysfunkcjami – wybrane strategie postępowania
 81. Zagrożenia dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
 82. Zagrożenia w sieci – wykład
 83. Zajęcia rewalidacyjne z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole ogólnodostępne
 84. Zarządzanie platformą e-learningową Moodle przez administratora jednostki
 85. Zastosowanie ICT w dydaktyce i wychowaniu
 86. Zastosowanie technik coachingowych w pracy dydaktyczno-wychowawczej