/Zarządznie projektami
Zarządznie projektami 2018-09-09T19:56:07+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie Projektami na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu organizacji pracy w realizacji projektu, budowania zespołu projektowego, wyłaniania funkcji lidera w czasie trwania projektu, specyfiki zarządzania projektami w szczególności z uwzględnieniem podziału na osoby i zadania, efektywnej pracy w zespole projektowym, zastosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania projektami o różnej specyfice, prowadzenia dokumentacji projektowej, a także tworzenia sprawozdań z przebiegu projektu. Ponadto na danej specjalności studenci uczą się opracowywania budżetu projektowego oraz analizy. Studia przygotowują do efektywnego uczestnictwa w rozwoju firmy oraz działania w ramach szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej. W związku z unikalnym systemem kształcenia zajęcia na specjalności Zarządzanie Projektowe, prowadzone są metodą warsztatową z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technik mających za zadanie pobudzenie do twórczej aktywności każdego Studenta. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych pod okiem tzw. liderów mających doświadczenie w pracy przy projektach.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się komunikatywnością, otwartością, kreatywnością, łatwością nawiązywania kontaktów oraz umiejętnością planowania. ponadto kandydat powinien charakteryzować się empatią oraz zdecydowaniem. Kandydat na studia powinien się również posiadać zdolności przywódcze oraz cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: zarządzanie zespołem projektowym, przydział zadań i kompetencji w czasie realizacji projektu, motywowanie i aktywizacja zespołu projektowego, łagodzenie konfliktów w zespole, analiza oraz raportowanie postępów projektach, prowadzenie dokumentacji dotyczącej budżetu projektowego, a także umiejętność podsumowywania efektów prac.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w różnego rodzaju instytucjach rządowych i pozarządowych, państwowych i zagranicznych.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: metodyka zarządzania projektami, analiza finansowa projektów, rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów, elementy psychologii w zarządzaniu zespołem projektowym, metodyka zarządzania zespołem projektowym, najnowocześniejsze techniki wywierania wpływu na zespół projektowy.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach:

Przedsiębiorstwa rządowe i pozarządowe, państwowe i zagraniczne.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to kreatywny i profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. To osoba znająca potrzeby firmy oraz potrafiąca analizować jej sytuację na wielu płaszczyznach, to osoba potrafiąca efektywnie pracować nad realizacją projektu oraz komunikatywnie porozumiewać się z zespołem projektowym. Ponadto Absolwent posiada umiejętność tworzenia raportów dotyczących przebiegu projektu i ich oceny.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty:

Harmonogram zajęć (zjazdy): Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.