/Zarządzanie w Kulturze
Zarządzanie w Kulturze 2018-09-09T19:49:47+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie w kulturze na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu zarządzania w obszarze kultury oraz instytucjach i organizacjach kulturalnych, umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych z uwzględnieniem pozyskiwania funduszy, zarządzania projektem, zarządzania dziedzictwem kulturowym, a także zarządzania jakością w instytucjach kultury. Przekazujemy kwalifikacje mające na celu rozwijanie oraz kreowanie inicjatyw artystycznych. Ponadto na studiach zapoznajemy z prawno-ustrojowymi aspektami działalności kulturalnej, z przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, prawa pracy i podstaw marketingu. Przygotowując studentów do pracy, kładziemy nacisk na przekazywane w procesie nauczania umiejętności praktyczne, które zwiększają możliwości przebicia na rynku pracy. W związku z tym zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, gdzie można nauczyć się pisania projektów, organizować kampanie reklamowe, czy poznać najnowsze narzędzia medialne. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach kultury, gdzie Studenci mogą uczestniczyć w procesie zarządzania w kulturze.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się zainteresowaniami humanistycznymi, umiejętnością planowania różnego rodzaju działań, oraz zamiłowaniem do organizacji imprez masowych mających cel kulturalny. Ponadto Kandydat powinien interesować się kulturą współczesną oraz uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta i regionu. Dana osoba powinna interesować się literaturą, teatrem, filmem i nowymi mediami. Kandydat powinien także swoją postawą chcieć dawać przykład innym ludziom oraz brać udział w zgłębianiu kultury w świadomości Polaków. Kandydat na studia powinien cechować się również zdolnościami przywódczymi oraz posiadać cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: pozyskiwanie środków finansowych, pisanie i realizacja projektów unijnych, przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć kulturalnych, rozwijanie i kreowanie inicjatyw artystycznych, innowacyjne zarządzanie w obszarze kultury, organizacja kampanii reklamowej.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z kulturą, oraz będzie mógł podejmować pracę w dziale administracji w następujących jednostkach organizacyjnych: teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne, agencje reklamy, sektor IT.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: literatura, film, muzyka, teatr, historia sztuki, antropologia, media, marketing, ekonomia.

zarówno teoretycznej z zakresu podstawowych obszarów kultury: literatury, filmu, muzyki, teatru, historii sztuki, antropologii oraz mediów, jak i praktycznej dotyczącej zarządzania i organizacji kultury w Polsce, marketingu, ekonomiki i finansowania kultury i mediów. Istotnym aspektem przygotowania zawodowego jest również ukształtowanie kompetencji niezbędnych do posługiwania się najnowszymi narzędziami medialnymi oraz innowacyjnymi formami przedsiębiorczości w kulturze. Wiedza i umiejętności Absolwenta, wsparte realizacją projektów kulturalnych, spotkaniami z przedstawicielami wielu organizacji oraz praktykami zawodowymi, p

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach:

Instytucje kultury takie jak teatry, muzea, domy kultury, stacje radiowe i telewizyjne, agencje reklamy.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to kreatywny i profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. To osoba potrafiąca organizować różnego rodzaju imprezy kulturalne. Absolwent posiada kwalifikacje z zakresu funkcjonowania polityki kulturalnej w polsce i Unii Europejskiej, zasad marketingu kulturowego i kreowania wizerunku instytucji kultury, zarządzania oraz mechanizmów ekonomicznych wpływających na funkcjonowanie instytucji kultury. Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego opracowywania koncepcji marketingowej, umiejętność identyfikacji problemów ekonomicznych charakterystycznych dla instytucji kultury, a także umiejętność pozyskiwania funduszy dla instytucji kultury.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy): Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.