/Zarządzanie w kryzysie
Zarządzanie w kryzysie 2019-07-18T15:18:20+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie w kryzysie na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu metodyki organizacji pracy w sytuacjach kryzysu na różnych szczeblach, analizy ryzyka i sposobów przeciwdziałania kryzysom oraz minimalizacji skutków kryzysu, a także budowania zespołu do pracy w sytuacjach kryzysowych na danym obszarze. Ponadto na danej specjalności Studenci poznają regulacje prawne dotyczące sytuacji, gdzie mają miejsce awarie techniczne i katastrofy naturalne. Studia przygotowują do działania w różnego rodzaju sytuacjach stresowych towarzyszących zagrożeniom, poprzez przekazywanie najnowocześniejszych metod i technik walki ze stresem. Studia mają także na celu przygotowanie studentów do pracy poprzez edukację w zakresie bezpieczeństwa i obronności, ale także ratownictwa i ochrony ludności. Studia przygotowują przede wszystkim do efektywnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W związku z unikalnym systemem kształcenia zajęcia na specjalności Zarządzanie w Kryzysie, prowadzone są metodą warsztatową z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i technik mających za zadanie pobudzenie do twórczej aktywności każdego Studenta. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych pod okiem tzw liderów mających doświadczenie w pracy w sytuacjach kryzysowych.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się opanowaniem, zdecydowaniem, pewnością siebie, komunikatywnością, otwartością oraz kreatywnością. Ponadto kandydat na studia powinien charakteryzować się empatią i chęcią pomocy. Kandydat na studia powinien się również posiadać zdolności przywódcze oraz cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: prognoza i analiza różnego typu zagrożeń, organizacja zespołu do pracy w kryzysie, umiejętność szybkiego i przemyślanego delegowania zadań, motywowanie zespołu i stosowanie najnowocześniejszych metod i technik do walki ze stresem.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własna działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w instytucjach sektora publicznego, przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, urzędu miasta lub starostwa, stanowiska przewidziane dla cywilnych pracowników sił zbrojnych.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: metodyka zarządzania w kryzysie, ratownictwo ludności, ochrona ludności, edukacja z zakresu obronności społeczeństwa, analiza ryzyka, bezpieczeństwo, obronność państwa, metodyka walki ze stresem w miejscu pracy, budowa zespołu do pracy w sytuacjach kryzysowych.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: instytucje sektora publicznego i prywatnego zajmujące się zarządzaniem w kryzysie, wydziały bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich, urzędu miasta lub starostwa.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności to człowiek opanowany, zdecydowany, kreatywny i twórczy, umiejący zarządzać zespołem w sytuacji kryzysu i dający poczucie wsparcia. To człowiek wzbudzający zaufanie publiczne, cechujący się wysoko rozwinięta moralnością i lojalnością wobec pracodawcy i firmy. To człowiek umiejący budować zespół mający działać w sytuacjach kryzysowych i znający techniki panowania nad stresem. Ponadto absolwent posiada umiejętność łatwej komunikacji z poszczególnymi jednostkami w sytuacjach kryzysu oraz skutecznie działający w warunkach gwałtownych przemian.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy): Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.