/Zarządzanie w Instytucji Publicznej
Zarządzanie w Instytucji Publicznej 2018-09-09T19:55:13+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Zarządzanie w Instytucji Publicznej na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu struktury oraz specyfiki funkcjonowania instytucji publicznych i organizacji non-profit, prawa oraz praw autorskich. Ponadto na danej specjalności Studenci uczą się zarządzania zasobami ekonomicznymi oraz kapitałem ludzkim, a także interpretacji zjawisk o charakterze politycznym, ekonomicznym. Studia dają kwalifikacje do zarządzania podmiotami publicznymi oraz pozyskiwania środków finansowych i efektywnego zarządzania nimi. Studia przygotowują do organizowania pracy w zespołach i ich motywowania oraz do efektywnej komunikacji z różnego typu społecznościami. W związku z tym zajęcia prowadzimy w formie warsztatów, gdzie można nauczyć się pisania projektów, organizować spotkania i konferencje, czy poznać najnowsze narzędzia medialne. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach publicznych, gdzie Studenci mogą uczestniczyć w procesie zarządzania.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się zainteresowaniem tematami politycznymi, komunikatywnością, chęcią pracy z ludźmi, łatwością nawiązywania kontaktów oraz umiejętnością planowania różnego rodzaju działań. Ponadto Kandydat powinien charakteryzować się empatią oraz zdecydowaniem. Kandydat na studia powinien się również posiadać zdolności przywódcze oraz cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem dla wybranej przez siebie instytucji publicznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: zarządzanie zasobami ekonomicznymi oraz kapitałem ludzkim w instytucji publicznej, dysponowanie wiadomościami z zakresu prawa przemysłowego oraz praw autorskich, rozpoznawanie i umiejętność interpretacji różnych zjawisk o charakterze politycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Ponadto Absolwent specjalności będzie wiedział jak pisać projekty oraz pozyskiwać na nie środki finansowe i je realizować.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w administracji samorządowej oraz różnego rodzaju instytucjach pozarządowych.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: ekonomia, finanse, tworzenie planów rzeczowo-finansowych, zarządzanie kapitałem ludzkim, motywowanie pracowników, budowanie zespołów zadaniowych, strategie marketingowe, rynek narodowy i międzynarodowy.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach:

Administracja samorządowa, instytucje pozarządowe.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to kreatywny i profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. To osoba znająca rynek narodowy i międzynarodowy, potrafiąca budować strategie rozwojowe oraz marketingowe, potrafiąca interpretować różnego rodzaju sytuacje polityczne. Ponadto absolwent posiada umiejętność samodzielnego opracowywania i odczytywania planów rzeczowo-finansowych, umiejętność identyfikacji problemów ekonomicznych charakterystycznych dla instytucji publicznych, a także umiejętność pozyskiwania funduszy dla instytucji publicznej.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy): Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.