Książki 2019-07-18T07:16:41+00:00

Książki

Lidia Marszałek

„Duchowość dziecka”

Książka „Duchowość dziecka” odwołuje się do zagadnień związanych z tematyką duchowości człowieka jako istotnego wymiaru jego życia. Nakłania do dokonania zmiany myślenia o naturze dziecka i wyzwolenia się pedagogów spod władzy tradycyjnych teorii w tym zakresie. Przekonuje, że pedagogika i pedagogia przedszkolna zmierzając w kierunku rzeczywistego wspierania integralnego rozwoju dziecka wymaga weryfikacji wiedzy o dziecięcej naturze i wskazania obszarów i sposobów działania dziecka w jego duchowym wymiarze egzystencji.

Nauki społeczne i humanistyczne, a wśród nich psychologia, socjologia i pedagogika, przyjąwszy własny punkt widzenia, język i metodologię, próbują włączyć duchowość w całokształt swojej wiedzy o człowieku oraz sposoby jej praktycznej aplikacji w indywidualnym i społecznym wymiarze jego życia. Według Autorki to pedagogika jako nauka wyrastająca z tradycji nauk humanistycznych, wykazując silne powiązania z filozofią i zajmując się holistycznie ujmowanym człowiekiem w procesie jego rozwoju i wychowania wydaje się przynosić najbogatsze analizy i odniesienia do duchowości człowieka w jego indywidualnej perspektywie. U podłoża każdego systemu pedagogicznego leży bowiem zawsze „jakaś” koncepcja człowieka, wskazująca antropologiczne, ontologiczne, epistemologiczne i aksjologiczne uwarunkowania sposobu rozumienia jego natury. Kieruje ona – poprzez pryzmat własnych założeń – naukową refleksję pedagogiki w stronę człowieka, wskazując istotę, wymiary i sposoby jego funkcjonowania w świecie, tym samym stając się podstawą do znajdowania trafnych dróg konstruowania celów, zasad, sposobów i samego procesu wychowania.

Książka znakomita nie tylko dla pedagogów – polecamy ją wszystkim, którym bliska jest tematyka rozwoju dziecka –  przede wszystkim rodzicom i wychowawcom.

Spis treści
 • Ks. Marian Piwko CR – Słowo Założyciela
 • Ks. Staniaław Urbański – Sługa Boży Bogdan Jański (1807-1840)
I. Bogdan Jański – duchowy odnowiciel Polaków
 • Ks. Stanisław Urbański – Bogdan Jański – człowiek służby na rzecz duchowej odnowy narodu polskiego
 • Ks. Stefan Szary CR – Ewangeliczna wartość miłości w życiu Bogdana Jańskiego
 • Ks. Bronisław Zarański CR – Inspirujący wpływ wybitnych osobistości francuskich na nawrócenie Bogdana Jańskiego
 • Jan Krasicki – Bodan Jański – człowiek „wielkich pragnień”, człowiek Zmartwychwstania
 • Krzysztof Kraszewski – Wybrane aspekty kształcenia i wychowania kontekście poglądów Bogdana Jańskiego
II. Twórczo formacyjna rola koncepcji Bogdana Jańskiego
 • Janusz Hochleitner – Twórcze inspiracje artystyczne Bogdana Jańskiego
 • Jerzy Kuzicki – Koncepcja działalności laikatu według Bogdana Jańskiego w kontekście zadań świeckich w Kościele katolickim
 • Ks. Jarosław Grabowski – Misja chrześcijan świeckich w myśli i działalności Bogdana Jańskiego – aktualność i wyzwanie na progu nowego tysiąclecia
III. Naród i wartości patriotyczne w poglądach Bogdana Jańskiego
 • Józef Styk – Myśli o ojczyźnie i narodzie w „Dzienniku” Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz – Chrześcijański byt narodu w koncepcji Bogdana Jańskiego
 • Adam Wielomski – Koncepcja narodu Bogdana Jańskiego: myśl Boża czy demokratyczna?
IV. Myśl Bogdana Jańskiego a wyzwania świata współczesnego
 • Maria Nowicka-Kozioł – Bogdan Jański a wartości humanistyczne
 • Ks. Dariusz Tabor CR – Myślenie o Europie Bogdana Jańskiego
 • Wanda Laszczak – Dziedzictwo duchowe Bogdana Jańskiego w świetle dylematów współczesnego globalizmu
 • Alina Borowska – Aktualność myśli Bogdana Jańskiego w Społeczeństwie Wiedzy
Spis treści
 
Wstęp
Rozdział 1 
Etyka w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Ks. Krzysztof Kietliński – Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu
 • Ks. Sławomir Klementowicz – Przedsiębiorczość w ujęciu Jana Pawła II
 • Jerzy A. Donarski – Zasady etyki podejmowania decyzji wg Jana Pawła II i macierz T. Pietrzkiewicza – Podstawą do badań w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • Katarzyna Świerszcz – Człowiek kluczową odpowiedzią istnienia, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstwa
Rozdział 2
Integracja a konkurencyjność
 • Piotr Ważniewski – Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski w świetle głównych wskaźników
 • Zbigniew Matkowski, Mariusz Próchniak – Zbieżność rozwoju gospodarczego krajów Europy Środkowowschodniej w stosunku do Unii Europejskiej
 • Myron D. Leseczko, Rusłana M. Rudnicka – Rozwój konkurencyjności i ograniczenia monopolizmu na Ukrainie
 • Anatolij O. Czymerys – Korzystny klimat inwestycyjny jako czynnik konkurencyjności kraju (regionu)
 • Eugeniusz G. Matwijszyn, Sergij M. Romaszko – Rozwój konkurencyjności regionu
Rozdział 3
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej
 • Ewelina Nojszewska – Wpływ polityki państwa na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Kazimierz Pasternak, Agnieszka Pawłowska – Cele i uwarunkowania wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw działających na rynku Unii Europejskiej i rynku globalnym
 • Małgorzata Stawicka – Uwarunkowania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku Unii Europejskiej
 • Elżbieta Małgorzata Jagiełło – Uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Sławomir Bieńkowski, Beata Witkowska – Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań
 • Ewa Duchowska, Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski – Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm specjalizujących się w eksporcie do krajów Unii Europejskiej, w latach 2004-2005
 • Zbigniew Piątek, Barbara Bonisławska – Wpływ realizacji zadań na konkurencyjność polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej
Rozdział 4
Wybrane problemy konkurencyjności w układzie branżowym
 • Józef Niemczyk – Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-żywnościowego: uwarunkowania
 • Piotr Łukasiewicz, Krzysztof Karpio, Arkadiusz Orłowski – Zmiany w poziomie konsumpcji żywności w krajach europejskich
 • Jacek J. Nowak – O uwarunkowaniach konkurencyjności żywności ekologicznej
 • Katarzyna Boratyńska – Konkurencyjność przedsiębiorstw piwowarskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
 • Piotr F. Borowski – Sytuacja Banków po wejściu Polski do Unii Europejskiej w aspekcie regulacji prawnych
 • Marcin Janusz – Analiza rynku fonograficznego z uwzględnieniem małych i średnich wytwórni muzycznych na przykładzie Polski
 • Tomasz Kochański – Klaster jako narzędzie w analizie konkurencyjności przedsiębiorstw

Ks.Stanisław Urbański – „Bogdan Jański człowiek który przekroczył swoją młodość”

Spis treści

Dedykacja Założyciela

Wprowadzenie

Przekroczył próg młodości

 • Syn ziemi pułtuskiej
 • Nauczyciel szkoły średniej w Pułtusku
 • Student Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyjazd na Zachód
 • Studia paryskie
 • Studia londyńskie

Służba ideałom społeczno-patriotycznym

 • Decyzja o pozostaniu na emigracji
 • Ruch saintsimonistów
 • Powrót do Kościoła
 • Ku odnowie Ojczyzny
 • Bractwo Służby Narodowej

Historia szkolnictwa Zmartwychwstańców

Książka pod redakcją naukową: 

 • prof. dr hab. inż. Wiesława Kowalczewskiego kierownika Katedry Zarządzania na Wydziale Zarządzania w Warszawie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego
 • dr hab.inż. prof. PB Wiesława Matwiejczuka kierownika Katedry Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej

wydana w grudniu 2007 roku przez: Difin Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Spis treści

Od autora

Wprowadzenie

Rozdział 1 Kultura biznesu

Wstęp

1.1.      Pojęcie kultury biznesu
1.2.      Brak jednoznacznej interpretacji kultury korporacyjnej
1.3.      Elementy strukturalne koncepcji kultury biznesu
1.3.1.  Wartości
1.3.2.  Zachowania
1.3.3.  Menedżerowie, liderzy i ważni ludzie
1.3.4.  Rytuały i obrzędy
1.3.5.  Komunikacje

Rozdział 2 Typologia kultury biznesu

Wstęp

2.1.    Kultury eksploatacyjne
2.2.    Kultury sparaliżowane
2.3.    Kultury chaotyczne
2.4.    Kultury polityczne
2.5.    Kultury biurokratyczne
2.6.    Kultury użyteczne
2.7.    Kultury biznesu nowej ery

Rozdział 3 Podstawowe kategorie koncepcji kultury biznesu

Wstęp

3.1.    Silne kultury
3.2.    Strategicznie właściwe kultury
3.3.    Adaptacyjne kultury

Rozdział 4 Zasadnicza zmiana a kultura biznesu firmy    

Wstęp

4.1.    Pojęcie zasadniczej zmiany
4.1.1.  Ludzkie aspekty
4.1.2.  Organizacyjne uwarunkowania
4.2.  Siły napędowe zasadniczej zmiany kultury biznesu
4.2.1.  Siły napędowe zasadniczej zmiany pierwszego rzędu
4.2.2.  Siły napędowe zasadniczej zmiany drugiego rzędu
4.2.3.  Siły napędowe zasadniczej zmiany trzeciego rzędu

Rozdział  5 Kultura biznesu nowopowstającej firmy

Wstęp

5.1.    Przewidywanie przyszłej działalności biznesowej
5.2.    Standaryzacja działalności biznesowej
5.3.    Kultura biznesu a zmiana fazy cyklu biznesowego

Rozdział  6 Budowa kultury biznesu 

Wstęp

6.1. Kto powinien podjąć inicjatywę budowy kultury biznesu?
6.2.  Cele budowy kultury biznesu
6.3.  Bariery procesu zmiany kultury biznesu
6.4.  Warunki pomyślnej implementacji procesu zmiany kultury biznesu
6.5.  Pomiar stanu zaawansowania procesu zmiany kultury biznesu

Bibliografia

Spis treści

 

Wstęp

Część I Aspekty logistyczne w zarządzaniu

Rozdział 1

Ilona Penc-Pietrzak – Aspekty logiczne w klasycznych strategiach konkurencyjnych

Rozdział 2

Aleksander Gwiazda – Logistyka w świetle zasad zrównoważonego rozwoju

Rozdział 3

Włodzimierz Deluga, Joanna Dyczkowska – Znaczenie logistyki przy wyborze kanału dystrybucji

Rozdział 4

Joanna Dyczkowska – Logistyka dystrybucji na rynku elektronicznym

Rozdział 5

Jan Cetner – Metoda oceny logistycznej dostępności miejsc recepcji turystycznej

Rozdział 6

Maciej Bielecki – Uwarunkowania jakościowe gospodarki magazynowej małych przedsiębiorstw produkcyjnych

Część II Teoretyczne aspekty marketingu

Rozdział 7

Iwona Escher – Wpływ kierunku marketingowej postawy pracowników organizacji na przebieg procesu jej rynkowej reorientacji

Rozdział 8

Maciej Schulz – Znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem w warunkach kryzysu

Rozdział 9

Anna Wasiluk – Marketingowe przesłanki tworzenia klastrów na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych w województwie podlaskim

Rozdział 10

Ryszard Ratajski – Wybrane aspekty marketingowych problemów globalnych

Rozdział 11

Katarzyna Świerszcz – Neuromarketing jako nowe spojrzenie na zachowanie konsumentów

Rozdział 12

Katarzyna Pawlak-Kołodziejska – Rola badań marketingowych w zarządzaniu działalnością reklamową

Rozdział 13

Justyna Berniak-Woźny – Marketing Zaangażowany Społecznie. Korzyści i zagrożenia z perspektywy biznesu

Rozdział 14

Krzysztof Nowakowski – Więcej czy mniej regulacji rynku mediów

Część III – Problemy integracji marketingu i logistyki

Rozdział 15

Joanna Petrykowska – Obsługa klienta jako wspólny obszar marketingu i logistyki

Rozdział 16

Szymon Strojny – Logistyczne i marketingowe elementy procesu obsługi klienta

Rozdział 17

Marcin Łuszczyk – Ekologiczne uwarunkowania działań marketingowych w przedsiębiorstwie

Rozdział 18

Wiesław Urban – Znaczenie procesów usługowych i pomiar ich jakości

Rozdział 19

Stefan Jakowski – Wymagania logistyczne i marketingowe dotyczące opakowań

 

Część IV – Zastosowanie marketingu w praktyce gospodarczej

Rozdział 20

Urszula Kłosiewicz-Górecka – Zarządzanie marketingiem w polskich przedsiębiorstwach handlowych w latach 1989-2009

Rozdział 21

Wiesław Matwiejczuk – Pozyskiwanie kontraktów budowlanych

Rozdział 22

Marcin Piotrowski – Marketing w policji

Rozdział 23

Janusz Chełchowski, Brygida Kondracka – Wykorzystanie oceny satysfakcji pacjentów w tworzeniu strategii marketingowej szpitala

Rozdział 24

Jarosław Zalejski – Promocja usług edukacyjnych w sektorze szkolnictwa wyższego

Rozdział 25

Agnieszka Widawska-Stanisz – Marketingowy aspekt jakości usług branży hotelarskiej

Rozdział 26

Włodzimierz Deluga, Ewa Dłubkowska-Puzio, Malwina Markiewicz, Kamil Puzio – Wykorzystanie marketingu w instytucjach non profit, na przykładzie Muzeum Oręża Polskiego, jako produktu turystycznego miasta Kołobrzeg

Rozdział 27

Mariusz Zalewski – Brand Asset Valuator i segmentacja konsumencka 4Cs jako narzędzia planowania strategii komunikacji marketingowej

Spis treści

Rozdział 1
Wiesław Kowalczewski – Trudna droga od Powstańca do Profesora

Rozdział 2
Tadeusz Wojciechowski – Integracja marketingu i logistyki

Rozdział 3
Halina Szulce – Znaczenie logistyki w zarządzaniu marketingowym

Rozdział 4
Czesław Skowronek – Logistyczne wsparcie działalności marketingowej przedsiębiorstwa

Rozdział 5
Józef Penc – Zasady współczesnego marketingu. W kierunku marketingu klienta

Rozdział 6
Barbara Dobiegała-Korona – Marketing we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem

Rozdział 7
Bogusław Kaczmarek – Rola i cele marketingu w przedsiębiorstwie

Rozdział 8
Marian Strużycki – Aspekty ekologiczne w zarządzaniu marketingowym przedsiębiorstwa

Rozdział 9
Elżbieta Jędrych – Zaufanie w działalności marketingowej

Rozdział 10
Andrzej Korzeniowski, Bogusław Śliwczyński – Wartość produktu celem zarządzania łańcuchem dostaw

Rozdział 11
Andrzej Jasiński, Arkadiusz Manikowski – Logistyka w zarządzaniu transformacją wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych

Rozdział 12
Ilona Penc-Pietrzak – Zastosowanie wybranych metod analizy strategicznej w tworzeniu strategii logistycznej przedsiębiorstwa

Rozdział 13
Zofia Bolkowska – Pozainwestycyjne przyczyny kryzysów w budownictwie

Rozdział 14
Wiesław Urban – Marketing relacji a obsługa klientów – przez jakość do lojalności

1. Wprowadzenie
2. CSR branży elektromaszynowej  w województwie warmińsko – mazurskim w Polsce i Bułgarii – wyniki badań
3. Założenia programowe do modelu upowszechniającego dobre praktyki CSR w przemyśle elektromaszynowym
4. Przykłady dobrych praktyk CSR branży elektromaszynowej w Bułgarii i w Polsce w województwie warmińsko – mazurskim
5. Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w przemyśle  elektromaszynowym
6.Programy upowszechniania dobrych praktyk CSR w przemyśle elektromaszynowym wypracowywane w ramach Projektu Wymiana dobrych praktyk w obszarze CSR branży elektromaszynowej z Polski i Bułgarii. Przewodnik wdrażania społecznej odpowiedzialności.
7.Wartość dodana do projektu
8.Podsumowanie

Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw

Bogdan Miedziński

Spis treści

1. Wstęp
1.1. Sformułowanie problemu
1.2. Stan wiedzy na temat nadużyć w wycenie przedsiębiorstw
1.3. Cele opracowania

2. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
2.1. Główne standardy wartości
2.2. Podstawy instytucjonalne wyceny przedsiębiorstw
2.3. Standardy wyceny przedsiębiorstw w realiach polskich

2.4. Metody wyceny przedsiębiorstwa
2.4.1. Założenia ogólne
2.4.2. Metody majątkowe
2.4.3. Metody dochodowe
2.4.4. Metody porównawcze

3. Typowe nadużycia w wycenie przedsiębiorstw
3.1. Założenia badania
3.2. Nadużycia poprzez niewłaściwe zdefiniowanie przesłanek wartości
3.3. Nadużycia poprzez niewłaściwy dobór metody wyceny
3.4. Nadużycia poprzez nieprawidłowe określenie przedziału wyceny
3.5. Nadużycia w wycenach majątkowych
3.5.1. Wadliwa wycena nieruchomości
3.5.2. Nieprawidłowa wycena wartości niematerialnych i prawnych
3.5.3. Wycena inwestycji długoterminowych
3.5.4. Nadużycia w wycenie środków pieniężnych
3.5.5. Nadużycia w wycenie majątkowej – wnioski
3.6. Nadużycia w wycenach sporządzanych metodami dochodowymi. 50
3.6.1.0 Manipulowanie przychodami ze sprzedaży
3.6.2.0 Manipulowanie pozycjami obciążającymi zysk – przeszacowanie rezerw
3.6.3.0 Nieprawidłowa ocena ryzyka inwestycyjnego
3.6.4.0 Nadużycia w wycenie dochodowej – rekapitulacja
3.7. Nadużycia w wycenach sporządzanych metodą porównawczą
3.8. Nadużycia poprzez kształtowanie kursu akcji
3.9. Wnioski

4. Opisy przypadków
4.1. Charakterystyka ogólna badanych przypadków
4.2. Przypadek A: Spółka Handlowa
4.3. Przypadek B: Spółka Wydawnicza
4.4. Przypadek C: Spółka Multimedialna
4.5. Przypadek D: Spółka Developerska
4.6. Przypadek E: Spółka Szkoleniowa
4.7. Przypadek F: Spółka Zależna
4.8. Przypadek G: Spółka Handlu zagranicznego
4.9. Przypadek H: Spółka Ubezpieczeniowa
4.10. Przypadek I: Spółka Internetowa
4.11. Przypadek J: Spółka Przemysłowa
4.12. Przypadek K: Spółka Giełdowa

Bibliografa
Załącznik. Wykaz standarów wyceny opublikowanych przez The Appraisal Foundation

Spis treści

Słowo Założyciela Szkół im. Bogdana Jańskiego

Wstęp

Ks. prof. dr hab. Janusz Tarnowski – Jan Paweł II w trzech wymiarach pedagogicznych

Ks. dr Krzysztof Kietliński – Nauczanie Jana Pawła II w perspektywie Bożej pedagogiki

Dr Wojciech Sroczyński – Etos wychowawcy w nauczaniu Jana Pawła II

Prof. dr hab. Leszek Korporowicz – Kultura godności człowieka

Dr Stanisław Chrobak SDB – Kultura życia – kulturą nadziei w kontekście nauczania Jana Pawła II

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński  – Wychowanie do wartości w ujęciu Jana Pawła II

Dr Edyta Wolter – Wychowanie do równoważenia rozwoju społeczno-przyrodniczego w koncepcji Jana Pawła II

Prof. dr hab. Krystyna Lubomirska – Dziecko i wychowanie w pedagogice Jana Pawła II

Ks. dr Sławomir Klementowicz – Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Katarzyna Świerszcz – Miejsce wspólnoty narodowej w „Pamięci i tożsamości” Jana Pawła II oraz w pismach Bogdana Jańskiego

Dr Włodzimierz Petryk – Misja wspólnoty chrześcijańskiej w nauczaniu Jana Pawła II

Dr Józef Placha – Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach

Dr Jerzy Donarski – Zastosowanie zasad etycznych Jana Pawła II w zarządzaniu firmami (wyniki)

Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański – Posłowie

Podstawy marketingu w teorii i praktyce

Michał Makowski

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I. Geneza marketingu
1. Okoliczności rozwoju koncepcji
2. Ewolucja koncepcji marketingu
3. Przegląd defi nicji marketingu
4. Elementy systemu marketingu
5. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział II. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
1. Marketing a ustrój ekonomiczny
2. Otoczenie przedsiębiorstwa
3. Oferta rynkowa przedsiębiorstwa
4. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział III. Zachowanie konsumenta na rynku
1. Rozwój teorii zachowań konsumenta
2. Pojęcie i zakres zachowań konsumpcyjnych
3. Ogólna typologia zachowań konsumenta
4. Modele zachowań konsumenta
5. Przebieg procesu decyzyjnego konsumenta
6. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział IV. Istota badań marketingowych
1. Badania marketingowe a podejmowanie decyzji gospodarczych
2. Projektowanie badań marketingowych
3. Instrumenty pomiarowe a proces pomiaru
4. Analiza danych i prezentacja wyników badań marketingowych
5. Sprawdzenie wiadomości
Rozdział V. Produkt i koncepcje jego rozwoju
1. Pojęcie i klasyfi kacja produktu
2. Poziomy produktu a jego cechy i funkcje
3. Polityka asortymentowa produktu
4. Istota cyklu życia produktu
5. Portfel produktów przedsiębiorstwa
6. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział VI. Istota i znaczenie ceny w marketingu
1. Istota ceny dla przedsiębiorstwa i konsumenta na rynku
2. Warunki i metody ustalania ceny na rynku oraz funkcje ceny
3. Strategie cenowe przedsiębiorstw
4. Cena a jakość oferowanych produktów
5. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział VII. Proces dystrybucji
1. Pojęcie i funkcje polityki dystrybucyjnej
2. Struktura i rodzaje kanałów dystrybucji
3. Decyzje dotyczące procesu dystrybucji
4. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział VIII. Promocja marketingowa
1. Promocja a komunikacja marketingowa
2. Wykorzystanie reklamy w działalności promocyjnej
3. Istota zastosowania promocji sprzedaży
4. Promocja osobista
5. Kształtowanie wizerunku organizacji
6. Sprawdzenie wiadomości

Rozdział IX. Koncepcja zarządzania marketingowego
1. Istota i funkcje idei zarządzania marketingowego
2. Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
3. Klasyfi kacja strategii marketingowych
4. Wdrażanie i kontrola realizacji strategii
5. Sprawdzenie wiadomości

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Wykaz zalecanej literatury

Spis treści        

Wstęp
1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka
1.1 Przesłanki rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami
1.2 Projekt jako rodzaj działania zorganizowanego
1.2.1 Definicja projektu
1.2.2 Interesariusze projektu
1.2.3 Podstawowe parametry projektu
1.3 Rodzaje projektów i korzystanie z wiedzy o zarządzaniu projektami
1.3.1 Kategorie projektów
1.3.2 Specyfika zarządzania różnymi kategoriami projektów
2. Cykl życia projektu jako podstawa metodyk zarządzania projektem
2.1 Klasyczne ujęcie cyklu życia projektu
2.2 Cykl życia projektu budowlanego
2.3 Cykl życia projektów dotyczących innowacji
2.4 Cykl życia projektu doradczego
2.5 Cykle życia projektu informatycznego
2.6 Koncepcja PCM
2.7 Reasumpcja
3 Strategiczna ocena projektu
3.1 Podstawy strategicznej oceny projektu
3.2 Wybór momentu dokonywania strategicznej oceny projektu
3.3 Kryteria strategicznej oceny projektu
3.4 Formy strategicznej oceny projektu
3.5 Ogólny model strategicznej oceny projektu
4 Mierniki strategicznej oceny projektu
4.1 Systematyzacja narzędzi strategicznej oceny projektu
4.2 Wskaźniki efektywności zbudowane w oparciu o miary pieniężne
4.3 Wskaźniki korzystności stosowane w strategicznej analizie projektu
4.3.1 Przesłanki analizy kosztów i korzyści
4.3.2 Optimum Pareto
4.3.3 Nadwyżka konsumenta i nadwyżka producenta
4.3.4 Przykłady efektów zewnętrznych
4.3.5 Forma  wskaźników korzystności
4.3.6 Podsumowanie
4.4 Zastosowanie miar agregatowych w strategicznej ocenie projektów
4.5 Kryteria doboru wskaźników do specyfiki  ocenianego projektu
4.5.1 Dylematy doboru wskaźników oceny
4.5.2 Dylematy wyboru miedzy pojemnością informacyjną wskaźnika a jego miarodajnością
4.5.3 Dylematy wyboru miedzy racjonalizacją kosztów pomiaru a zbieżnością zawartości informacyjnej wskaźnika z potrzebami
4.6 Biznesowe uwarunkowania dokonywania strategicznej oceny projektów
5 Zarządzanie zakresem projektu
5.1 Strukturyzacja zagadnienia projektowego
5.2 Koncepcja struktury podziału pracy
5.3 Metodyka HIPO
5.4 Macierz logiczna
5.5 Podsumowanie
6 Zarządzanie czasem w projekcie
6.1 Podstawy zarządzania czasem
6.2 Techniki harmonogramowania
6.2.1 Określenie kolejności działań w projekcie – diagram następstw
6.2.2 Zasady budowy sieci działań– diagram strzałkowy
6.3 Szacowanie zasobów działań
6.4 Szacowanie czasu trwania działań
6.5 Tworzenie harmonogramu
7. Zarządzanie jakością w projekcie
7.1. Podstawy zarządzania jakością w projekcie
7.2. Zarządzanie jakością na przykładzie  metodyki PRINCE2
7.2.1. Założenia modelu zarządzania jakością
7.2.2. Planowanie jakości
7.2.3. Kontrola jakości
7.3. Techniki i narzędzia zarządzania jakością w projekcie
8 Zarządzanie kosztami  projektu
8.1 Czynniki kształtujące koszty projektu
8.2 Dokładność szacowania kosztów
8.3 Sposoby ewidencjonowania kosztów projektów
8.4 Źródła danych o kosztach projektu
8.5 Budżet jako podstawa zarządzania kosztami
8.5.1 Struktura budżetu projektu
8.5.2 Formy powiązania budżetu projektu z budżetem jednostki realizującej projekt
8.5.3 Sposoby tworzenia budżetu projektu
8.6 Racjonalizacja kosztów projektu
8.6.1 Rodzaje przedsięwzięć racjonalizujących koszty
8.6.2 Racjonalizacja kosztów poprzez zarządzanie rezerwami czasu
8.6.3 Racjonalizacja kosztów poprzez koncentrację zasobów
8.7 Kontrola wykonania budżetu
9 Ryzyko dla projektu
9.1 Pojęcie ryzyka
9.2 Konieczność uwzględniania ryzyka w zarządzaniu projektami
9.3 Proces zarządzania ryzykiem
9.4 Planowanie zarządzania ryzykiem
9.5 Identyfikacja ryzyka
9.6 Analiza ryzyka
9.6.1 Podstawy analizy ryzyka
9.6.2 Zastosowanie analizy wrażliwości w analizie ryzyka dla projektu
9.6.3 Zastosowanie technik sieciowych do analizy ryzyka
9.7 Metody reagowania na ryzyko
9.8 Dokumentowanie i monitorowanie ryzyka
10 Formy organizacyjne zarządzania projektem
10.1 Kryteria wyodrębniania ogniwa organizacyjnego kierującego  projektem
10.2 Formy organizacyjne zarządzania projektami
10.3 Biuro zarządzania projektami
10.4 Struktura a kultura
11 Kierowanie ludźmi w projekcie
11.1 Uwarunkowania kierowania zespołem projektowym
11.2 Główne role organizacyjne w systemie kierowania projektem
11.3 Warunki sprawnego kierowania zespołem projektowym
11.3.1 Proces budowania zespołu
1.3.2 Wsparcie ogniw liniowych i funkcjonalnych
11.3.3 System informacyjny zarządzania projektem
11.3.4 Psychospołeczne aspekty kierowania zespołem projektowym
11.3.5 Rekomendacje praktyczne
12 Zarządzanie portfelem projektów
12.1 Cele, przedmiot i struktura  zarządzania portfelem projektów
12.2 Moduł tworzenia strategii portfela
12.3 Moduł strategicznej oceny projektu
12.4 Moduł nadawania priorytetów
12.5 Moduł selekcji i monitorowania
12.6 Budżet jako podstawa tworzenia portfela projektów
12.7 Narzędzia budowy strategii portfelowej
12.7.1 Podział narzędzi kształtowania portfela projektów
12.7.2 Wskaźniki finansowe
12.7.3 Model zgodności strategicznej
12.7.4 Diagramy pęcherzykowe
12.7.5 Modele punktowe
12.7.6 Listy kontrolne
12.7.7 Przydatność różnych narzędzi do budowy portfela projektów
12.8 Ogólny model decyzji portfelowych
13 Standardy metodyczne oraz narzędzia IT wspomagające zarządzanie projektami
13.1 Wprowadzenie ogólne
13.2 Metodyki zarządzania projektami
13.2.1 Metodyka PMBOK
13.2.1.1 Geneza metodyki
13.2.1.2 Struktura podręcznika
13.2.1.3 Główne dokumenty projektu
13.2.2 Metodyka PRINCE2
13.2.2.1 Podstawy metodyki
13.2.2.2 Procesy wyróżnione w metodyce
13.2.2.3 Komponenty wyróżnione w metodyce
13.2.2.4 Zasady praktyczne
13.2.3 Norma  ISO 10006
13.2.4 Nowe koncepcje zarządzania projektami
13.3 Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
13.3.1 Wprowadzenie
13.3.2 Wyspecjalizowane programy dziedzinowe
13.3.2.1 Programy wspierające funkcję planowania
13.3.2.2 Programy wspierające funkcję kosztorysowania
13.3.2.3 Programy wspomagające kierowanie zespołem projektowym
13.3.3 Programy ogólnego wsparcia zarządzania projektami
13.4 Podsumowanie
Indeks rzeczowy
Bibliografia

Spis treści

Wprowadzenie

Wstęp

Rozdział I. Rozwój osoby a kreatywność człowieka
1.1. Ku Prawdzie, Dobru i Skuteczności
1.2. Rozwój osobowy i zdrowie psychiczne
1.3. Od podpiwniczenia ku wyższej kondygnacji

Rozdział II. Przedsiębiorczość  i personalizm
2.1. Czym jest przedsiębiorczość?.
2.2. Przedsiębiorczość w aspekcie wyborów moralnych
2.3. Przedsiębiorczość w chrześcijaństwie
2.3.1. Personalizm w kontekście przedsiębiorczości
2.3.2.Personalistyczna wartość czynu i osoby
2.3.3. Postawy autentyczne
2.3.4. Postawy nieautentyczne
2.3.5. Człowiek wspólnoty i bliźni
2.3.6. Zasady personalistycznego ładu społecznego

Rozdział III
Zasady warunkujące skuteczność działania
3.0. Nawyki  a zasady
3.1. Zasada pierwsza : ”Bądź proaktywny”..
3.2. Zasada druga: „Zaczynaj z wizją końca”
3.3. Zasada  trzecia: „Rób to co najważniejsze”.
3.3.1. Zrozumieć człowieka
3.3.2. Przywiązywanie wagi do drobnych spraw
3.3.3. Dotrzymywanie zobowiązań.
3.4.4. Jasność oczekiwań
3.3.5. Okazywanie spójności wewnętrznej
3.3.6. Szczere przeproszenie
3.3.7. Prawa miłości i prawa życia
3.4. Zasada  czwarta: „Myśl w kategoriach: Wygrana –wygrana”
3.5. Zasada  piąta:  „Staraj się najpierw zrozumieć – potem być rozumianym”.
3.6. Zasada szósta: „Synergia”
3.7.Zasada siódma: „Zasady wszechstronnej  odnowy”
3.7.1. czynnik endogenny.
3.7.2. czynnik egzogenny
3.7.4. czynnik deogenny.
3.8. Zasada ósma: „Nie bój się być sobą”
3.8.1. Bycie sobą w aspekcie filozoficznym
3.8.2. Bycie sobą w aspekcie psychologicznym
3.8.3.Bycie sobą w aspekcie etycznym
3.8.4.Bycie sobą w aspekcie religijnym
3.9.Zasada  dziewiąta:  „Uwolnij się od destruktywnych schematów poznawczych”
3.10 Zasada  dziesiąta: „Bądź w zgodzie z sobą i z innymi”.
3.10.1. DZIECKO
3.10.2. RODZIC
3.10.3. DOROSŁY
3.10.4. Transakcje międzyosobowe..
3.10.4.1. Pierwsza zasada analizy transakcyjnej
3.10.4.2. Druga zasada analizy transakcyjnej
3.10.4.3. Jak działać z pozycji DOROSŁEGO
3.11 Zasada jedenasta: „Rozpoznaj przyczyny i konsekwencje frustracji”.
3.11.1. Próba usunięcia przeszkody
3.11.2. Próba obejścia przeszkody
3.11.3.Substytucja celu
3.11.4.Agresja
3.11.5.Agresja  przemieszczona
3.11.6. Regresja
3.11.7.Rezygnacja
3.11.8.Obwodowe i ośrodkowe symptomy frustracji
3.12. Zasada  dwunasta: „Opanuj relaksacje psychofizyczną”

Przykłady przedsiębiorczych osobowości naszych rodaków

Wprowadzenie
Ignacy Domeyko
Marian Żelazek
Bogdan Jański
Maksymilian Maria Kolbe

Scenariusz do ćwiczeń z Przedsiębiorczości Personalistycznej

Uwagi wstępne

Scenariusz do  pierwszej zasady: „Bądź proaktywny”
Scenariusz do  drugiej zasady:  „Zaczynaj z wizją końca”
Scenariusz do  trzeciej zasady:  „Rób to co najważniejsze
Scenariusz do  czwartej zasady:  „Myśl w kategoriach: „wygrana-wygrana”
Scenariusz do piątej zasady: „Staraj się najpierw zrozumieć, potem być rozumianym”
Scenariusz do  szóstej zasady: „Synergia”
Scenariusz do siódmej zasady:„Wszechstronna odnowa”
Scenariusz do  ósmej zasady;  „Nie bój się być sobą”
Scenariusz do  dziewiątej zasady: „Uwolnij się od destruktywnych schematów poznawczych”
Scenariusz do  dziesiątej zasady:„Bądź w zgodzie z sobą i z innymi”
Scenariusz do jedenastej zasady:„Naucz się wyjść konstruktywnych wyjść z frustracji”
Scenariusz do dwunastej zasady: „Opanuj relaksację psychofizyczną

Sylabus do zajęć

Wstęp

Część pierwsza
Krzysztof R. Nowakowski – Metodologia badań sondażowych w odniesieniu do funkcjonowania i strategii rozwoju instytucji kulturalnych w środowisku lokalnym
Rozdział 1
Tradycja badań socjologicznych
Rozdział 2
Analiza społeczności miejskich
Rozdział 3
Metody badań społecznych
Rozdział 4
Strategie rozwoju Białołęckiego Ośrodka Kultury
Marketing Białołęckiego Ośrodka Kultury
Public Relations centrów kulturalno-oświatowych
Biografia do części pierwszej

Część druga
Wojciech Sroczyński – Mieszkańcy Białołęki wobec imprez kulturalnych organizowanych przez Białołęki Ośrodek Kultury i sytuacji społeczno-wychowawczych
Rozdział 5
Teoretyczne przesłanki badań i zarys problematyki
Rozdział 6
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Rozdział 7
Sytuacje opiekuńcze i społeczno-wychowawcze obserwowane w codziennym życiu Białołęki w opinii badanych
Sytuacje opiekuńcze i społeczne obserwowane w codziennym życiu mieszkańców Białołęki a zmienne demograficzne
Płeć a obserwowane sytuacje społeczne
Wykształcenie a obserwowane sytuacje społeczne
Wiek a sytuacje społeczne
Status rodzinny a sytuacje społeczne
Status pobytu na terenie Białołęki a sytuacje społeczne
Czas zamieszkiwania na terenie Białołęki a sytuacje społeczne
Rozdział 8
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie urządzeń kulturalno-społecznych i wychowawczych
Potrzeby i oczekiwania mieszkańców Białołęki w zakresie urządzeń kulturalno-społecznych i wychowawczych a zmienne demograficzne
Urządzenia potrzebne Białołęce a dane demograficzne
Zmienne demograficzne a urządzenia potrzebne Białołęce
Wnioski i postulaty
Bibliografia do części drugiej

Podsumowanie
Aneks do części pierwszej – Diagramy
Aneks do części drugiej – Diagramy
Pytania ankiety

Marek Andrejkovic – Zuzana Hajduova

„Statistical methods in the examples – Statisticke metody v prikladoch”

Publikacja instruktażowa dla  studentów studiów licencjackich – tekst związany jest z badaniami, jakim poddano znaczną, teoretyczną wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów, z jakimi spotykają się studenci przy korzystaniu z metod statystycznych.

Szybki rozwój oprogramowania statystycznego udostępnił wykorzystanie metod statystycznych w praktycznych warunkach życia codziennego, ale jeśli użytkownik nie zna struktury modelu matematycznego, w stosowaniu tych metod może popełniać błędy, wybierając np. nieodpowiednią metody, albo źle interpretując zdobytą wiedzę.

Przedstawione propozycje mogą być skutecznym narzędziem do wykorzystania w czasie realizacji programu kursu metod statystycznych.

Praktyczne przykłady praktyk powinny stać się motywacją dla studentów aby wniknąć w istotę metod statystycznych poprzez połączenie  teorii z praktyką.

Spis treści

Zamiast wstępu
Tomasz Hanejko, Magdalena Malik – Kształtowanie się podstaw nauczania i wychowywania dzieci niedowidzących i niedosłyszących – rys historyczny
Anna Tutaj – Szkoły specjalne prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na tle ustawodawstwa o szkolnictwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – rys historyczny i stan obecny
Katarzyna Chrzanowska – Uczeń niepełnosprawy w szkole integracyjnej
Karolina Karbownik – Nauczyciel wspomagający – jego rola w procesie edukacyjno – wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce
Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Malwina Respondek, Karina Wengel – Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w aspekcie zachowań agresywnych
Stanisława Mihilewicz – Pomoc dziecku z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)
Tomasz Hanejko – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy pracy dydaktycznej z uczniem niepełnosprawnym słuchowo
Adam Marcinkiewicz – Terapeutyczno-wychowawcze wsparcie ucznia z wadą wzroku
Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Malwina Respondek – Funkcjonowanie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem w relacji ze szkołą
Wurszt Halina – Rówieśnicy – przyjaciele czy wrogowie?
Anna Przygodzka – Arteterapia jako element procesu dydaktycznego
Noty o autorach

Książka przedstawia wystąpienia ks. kard. Zenona Grocholewskiego, które ukazują program Kongregacji Edukacji Katolickiej wyrażonej Jego ustami w sprawie uniwersytetów katolickich. Autor prezentuje aktualną wizję Kongregacji jaka jest realizowana obecnie przez Kościół w świecie.

Mocno akcentuje, że uniwersytet katolicki nie może być ograniczony tylko do wydziału teologicznego. Musi być zawsze interdyscyplinarny. Ta interdyscyplinarność jest konieczna, aby kształtować integralnie człowieka zdolnego do promowania prawdziwego postępu, którego oczekuje dzisiejszy świat. Przykładem był średniowieczny uniwersytet, na którym wszystkie dziedziny współdziałały w szukaniu prawdy i dla dobra ludzkości. Uważa, że filozofia, teologia i inne dyscypliny naukowe powinny współpracować ze sobą. Z kolei teologia winna widzieć zagadnienia stawiane przez naukę i dawać na nie odpowiedź. Powinna się interesować tymi zagadnieniami.

Eminencja podkreśla, że uniwersytet europejski od początku charakteryzuje pasja dla prawdy. Zaś tradycja średniowiecza wspaniale odzwierciedla tę pasję. Stąd też, aby tworzyć przyszłość, trzeba patrzeć również na przeszłość. Trzeba umieć wykorzystać tę mądrość przeszłości dla tworzenia przyszłości. Dlatego stwierdza, że ta pasja do prawdy, która charakteryzowała uniwersytet średniowieczny, jest dzisiaj konieczna.

Broni ona także człowieka przed relatywizmem, albowiem współczesny relatywizm stara się przeniknąć każdą ideologię; stara się dominować nad człowiekiem; przekształcić go w niewolnika. Dlatego szukanie prawdy jest obroną wolności człowieka. Jest podstawowym i bardzo ważnym zagadnieniem dla człowieka i dla ludzkości. Stąd też istnieje potrzeba odbudowania szkolnictwa ks. Kardynał widzi w tym zjawisku potrzebę formacji integralnej, uświadamiając nam, że nie chodzi tylko o nabycie wiedzy, lecz o formację człowieka. Można powiedzieć, iż wypowiedzi ks. Kardynała ukazują bardzo aktualne sytuacje współczesnego świata otwartego na wartości chrześcijańskie, a przede wszystkim zwracają uwagę na rolę i miejsce uniwersytetu w procesie globalizacji świata.

Tom  I  Ujęcie socjologiczno-społeczne pod redakcją prof dr hab Leszka Korporowicza

Spis treści

 • Alina Szepelska – Edukacja ustawiczna a konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Ewa Adamczyk – Ewaluacja dyplomów szkół wyższych
 • Mikołaj Winiarski – Lokalne środowisko społeczno-wychowawcze w kontekście globalizacji.
 • Krzysztof Piskorski – Zrównoważony rozwój w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych
 • Katarzyna Świerszcz – Etos konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Włodzimierz Petryk – Rola jednostki w procesie konkurencyjności w przedsiębiorstwie XXI wieku
 • Anna Wasiluk – Zarządzanie talentami źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw
 • Konrad Rokoszewski – Model Partnerstwa Lokalnego a ożywienie gospodarcze w gminach i powiatach
 • Krzysztof Kietliński – Konkurencyjność przedsiębiorstw a moralność
 • Sławomir Klementowicz – Ekonomia wolnego rynku według encykliki Centesimus annus
 • Jerzy Donarski – Wpływ stosowania zasad etycznych na konkurencyjność przedsiębiorstw, w tym 48 zasad etycznych Jana Pawła II
 • Ludmiła Lewaszowa, Józef Zakrzewski – Relacje   między kierownikami i pracownikami a ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Grzegorz Szulczewski – Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle etyki biznesu
 • Elżbieta Jędrych – Kapitał ludzki kluczem do wzrostu konkurencyjności organizacji
 • Nina Niżnik – Komunikacja w biznesie – ważna funkcja w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw na Ukrainie

Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym i sektorowo-branżowym
Tom  II pod redakcją dr inż. Piotra Borowskiego

Spis treści

 • Dorota Jegorow – Saldo obrotów polskiego handlu zagranicznego, jako jeden z wyznaczników konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
 • Anna Laskowska, Marcin Janusz – Konkurencyjność regionów a konkurencyjność   przedsiębiorstw
 • Konrad Rokoszewski – Partnerstwo i współpraca w budowie  środowiska sprzyjającego  rozwojowi małych  i średnich przedsiębiorstw  w regionach i na poziomie  lokalnym
 • Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski – Wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2006, w podziale na eksporterów  i nieeksporterów
 • Marzanna Witek-Hajduk – Ekspansja zagraniczna jako strategia rozwoju polskich przedsiębiorstw a ich konkurencyjność
 • Zbigniew Piotrowski – Źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce
 • Małgorzata Raczkowska – Konkurencyjność polskich produktów regionalnych i tradycyjnych na rynkach Unii Europejskiej
 • Sławomir Bieńkowski – Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność
 • Ewelina Nojszewska – Konkurencyjność w służbie zdrowia
 • Piotr Borowski – Wzrost konkurencyjności sektora usług finansowych w Polsce
 • Małgorzata Stawicka – Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw transportu samochodowego i kombinowanego po wejściu Polski do Unii Europejskiej
 • Katarzyna Boratyńska – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw branży piwowarskiej
 • Andrzej Daniluk – Wybrane aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw branży  mleczarskiej w województwie podlaskim
 • Jacek Nowak – Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna a konkurencyjność rolnictwa i żywności ekologicznej

Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty)

Tom III pod redakcją dr Małgorzaty Stawickiej

Spis treści

I. Rozprawy i artykuły

 • Ireneusz Janiuk – Współdziałanie strategiczne a konkurencyjność organizacji na rynku
 • Piotr Borowski – Strategia wzrostu zewnętrznego-strategia M&A jako narzędzie podnoszenia poziomu konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Sylwester Gregorczyk – Wpływ strategii zasobowej na konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • Tomasz Kochański – Doskonałość sytemu logistycznego instrumentem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w warunkach globalizacji
 • Aleksandra Laskowska-Rutkowska – Zarządzanie łańcuchem dostaw jako źródło przewagi konkurencyjnej
 • Beata Witkowska – Konkurencyjność a systemy oparte na normach jako przejaw zmian jakościowych w otoczeniu organizacji
 • Dorota Jegorow, Joanna Krystynek – Wdrażanie systemu informatycznego zarządzania relacjami z klientem – potrzeba chwili czy wymóg zachowania konkurencyjności?
 • Adam Kupczyk, Piotr F. Borowski – Budowanie relacji przedsiębiorstw z klientem źródłem przewagi konkurencyjnej
 • Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako – Definiowanie lojalności klientów jako czynnika konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Wiesław Urban, Dariusz Siemieniako – Dynamika lojalności klientów – przyczyny zmienności i znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Jacek Grzywacz – Opłacalność finansowania leasingiem a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce
 • Monika Burżacka – Majcher – Systemy sieciowe w budowaniu pozycji konkurencyjnej banków – Arkadiusz Gralak, Krzysztof Karpio, Piotr Łukasiewicz, Arkadiusz Orłowski – Zastosowanie wybranych metod taksonomicznych w badaniach konkurencyjności Regionów
 • Małgorzata Stawicka – Metody scenariuszowe jako narzędzie podwyższania konkurencyjności przedsiębiorstw

II. Badania

 • Elżbieta Małgorzata Jagiełło – Uwarunkowania konkurencyjności polskich przedsiębiorstw eksportujących w latach 2004-2006. Wyniki badań ankietowych

Dorobkiem Wydawnictwa Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego są m.in. następujące pozycje:

 • T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Warszawa 1997, 1999, 2001
 • T. Gruszecki, Instytucje i rynki finansowe, Warszawa 1998
 • T. Gruszecki, Rynki i instytucje finansowe – materiały prawne, 6 części, Warszawa 1998
 • T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Warszawa 1998
 • F. S. Piasecki, Elementy badań operacyjnych, Warszawa 1998
 • E. Podrez, W kręgu dobra i zła, Warszawa 1998
 • O. Gedymin, W. Rutkowski, Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Warszawa 1999
 • M. Mazur, Cybernetyka i charakter, Warszawa 1999
 • Z. Matkowski, Podstawy ekonomii – Mikroekonomia, Warszawa 1999
 • J. J. Nowak, Wprowadzenie do matematycznego formułowania problemów decyzyjnych, Warszawa 1999
 • F. S. Piasecki, Teoria kooperacji gospodarczej i międzynarodowej wymiany handlowej, Warszawa 1999
 • S. J. Sokołowski, Logika dla menedżerów, Warszawa 1999
 • S. Urbański, Teologia modlitwy, Warszawa 1999
 • S. Urbański (pod red.), Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1988),  t. I, Warszawa 1999
 • S. Urbański (pod red.), Uniwersytety w nauczaniu Jana Pawła II (1989-1999), t. II, Warszawa 2000
 • S. Urbański (pod red.), Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Warszawa 2000
 • A. Karczmarczyk, M. Grzybowski, Informatyka, Warszawa 2000
 • S. Tokarski, Technologia pracy umysłowej, Warszawa 2001
 • W. Bojarski, Efektywność systemowa przedsięwzięć gospodarczych, Warszawa 2001
 • S. Urbański, Duchowość zmartwychwstańca, Warszawa 2003
 • S. Urbański, Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Warszawa 2006
 • M. Stawickiej (pod red.), Integracja a konkurencyjność przedsiębiorstw w UE, Warszawa 2006
 • S. Urbański (pod red.), Dziedzictwo Bogdana Jańskiego – Służba Narodowa, Warszawa 2006
 • L. Korporowicz, Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie społeczne, Warszawa 2007
 • P. Borowski, Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe,  Warszawa 2007
 • M. Stawickiej (pod red.), Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie narzędziowo-praktyczne (wybrane metody i instrumenty), Warszawa 2007
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Warszawa 2007, 2008
 • J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna, Warszawa 2008
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Aktualne problemy zarządzania organizacjami, Warszawa 2008
 • W. Kowalczewski, W. Matwiejczuj (pod red.), Zarządzanie organizacjami w teorii i praktyce, Warszawa 2008
 • J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, Warszawa 2008
 • J. Szafraniec, Przedsiębiorczość personalistyczna – Jan Szafraniec, Warszawa 2008
 • S. Urbański (pod red.), Jan Paweł II do polskich uczonych, Warszawa 2009
 • J. Szafraniec, Osobowość rozwojowa i psychohigiena, Warszawa 2009
 • W. Kowalczewski (pod red.), Marketing i logistyka w zarządzaniu, Warszawa 2009
 • T. Wojciechowski, W. Kowalczewski (pod red.), Marketing i logistyka w teorii i praktyce, Warszawa 2010
 • F. Krawiec, Kultura biznesu firmy, Warszawa2010
 • W. Sroczyński, K. Nowakowski, Rola Białołęckiego Ośrodka Kultury w popularyzacji działań kulturalno-oświatowych, Warszawa 2011
 • M. Makowski, Podstawy marketingu w teorii i praktyce, Warszawa 2011
 • M. Mylik, Filozofia praktyczna, Warszawa 2012
 • C. T. Szyjko, Jak dodać gazu – uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju rynku gazu w Polsce, Warszawa 2012
 • C. T. Szyjko, Klimat dla klimatu: polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju,Warszawa 2012
 • B. Miedziński, Nadużycia w wycenie przedsiębiorstw, Warszawa 2012
 • Z. Mietczewski, B. Tchórz, Ł. Różanowski, Model upowszechniania dobrych praktyk CSR w branży elektromaszynowej, Warszawa 2013
 • L. Marszałek, Duchowność dziecka, Warszawa 2013
 • M. Andrejkovic, Z. Hajduova, Statistical methods in the examples – Statisticke metody v prikladoch, Warszawa 2013
 • ks. kard. Z. Grocholewski, Uniwersytet wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2013
 • K. Grabczuk, European funds and the social and economic crisis, Warszawa 2013
 • J. Bursova, Poverty caused by unemployment, its consequences and solutions, Warszawa 2014
 • K. Guranowska-Gruszecka, Śródmieście Warszawy w XX, Warszawa 2014
 • K. Bieńkowska, K. Wereszczak, Tradycja, teraźniejszość i perspektywy w polskiej surdopedagogice, Warszawa 2014
 • M. Malik, T. Hanejko, A. Marcinkiewicz, Uczeń niepełnosprawny w klasie szkolnej – teorie, doświadczenie, idee,Warszawa 2014