Wydawnictwo

 

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Konwent Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Realizuje zadania wydawnicze, dystrybucyjne i promocyjne.

Publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopismo naukowe „Zarządzanie i Edukacja” - ISSN 1428-474X 

Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego specjalizuje się w podręcznikach akademickich z dziedzin nauki, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych, prowadzonych przez Uczelnie.

Publikowane materiały są wiarygodnym, rzetelnym i efektywnym źródłem informacji i edukacji. 

Wydawnictwo wydaje publikacje własne i zlecone.

Koszty publikacji własnych ponosi Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

Koszty publikacji zleconych ponosi osoba zlecająca, a Wydawnictwo podejmuje się redakcji, składu, opracowania graficznego oraz druku.

Praktykowane są formy współpracy oparte na podziale kosztów - każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, w kontekście potrzeb Uczelni i jej misji.

Rada Naukowa Czasopisma Zarządzanie i Edukacja

ISSN 1428-474X

Barbara Andruczyk, Mirosław Cholewiński, Yuriy Daynovskyy, Jerzy Donarski, Oksana Horobets, Sergii Ierokhin,

Oresta Karpenko, Joanna Karpowicz, Elżbieta Kopciuszewska, ks. Jacek Rosa, Zbigniew Meger, Krzysztof Woźniak

Skład redakcji czasopisma "Zarządzanie i Edukacja"

Redaktor naczelny

Włodzimierz Petryk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt: +48 533 925 769

Redaktor tematyczny

Dagmara Maria Boruc

Redaktor statystyczny

Paweł Kopciuszewski

Redaktor językowy

Jolanta Cisek

Sekretarz redakcji

Elżbieta Górecka (tel. +48 513 398 742)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Naszym Autorom dziękujemy za współpracę i życzymy sukcesów!

 

 
Zarządzanie i Edukacja - wpisane na listę wydawnictw punktowanych!
Dwumiesięcznik otrzymał 5 punktów!
 
 
„Zarządzanie  i Edukacja” jest czasopismem poświęconym publikowaniu artykułów z zakresu nauk społecznych. Tematyka jest ściśle powiązana z programem kształcenia  w zakresie dziesięciu kierunków studiów, realizowanych na 8 wydziałach naszej  Uczelni. Dominującą rolę pełnią zarządzanie i edukacja. Czasopismo jest otwarte dla Autorów – naszych  pracowników, ale  z reguły ponad 50% publikacji niemal każdego numeru pochodzi od Autorów zewnętrznych (krajowych i zagranicznych).
 
Artykuły drukowane są głównie w języku polskim oraz w językach obcych, preferowanych przez Autorów. W każdym przypadku zachowana zostaje zasada umieszczania w tekście streszczenia (w języku polskim i angielskim) oraz podania w tych językach słów kluczy. Artykuły są recenzowane. Większość z nich stanowi dorobek naukowy nauczycieli akademickich, związanych z niemal wszystkimi czołowymi  uczelniami w Polsce.
 
Czuwająca nad jakością merytoryczną drukowanych materiałów Rada Naukowa, składająca się z uznanych autorytetów polskiego szkolnictwa wyższego i przedstawiciela uczelni zagranicznej oraz redaktor naczelny, kwalifikując nadsyłane artykuły  zwracają też uwagę na zgłaszane potrzeby czytelników, podejmujących trud edukacyjny w różnych formach, często zmuszających do korzystania wyłącznie ze źródeł elektronicznych (np. niepełnosprawnych). Przykładem odpowiedzi na sugestie czytelników – studentów jest  pojawiający się od 2012 roku dział Edukacja prozdrowotna.
 
"Management and Education" is a journal dedicated to the publication of articles in the field of social sciences. Theme is closely related to the education of the ten fields of study, carried out in 8 faculties of our university. But management and education play a dominant role. The journal  is open to authors - our employees, but as a rule, more than 50% of the publication of almost every number comes from the authors of external higher schools (national and international).
 
Articles are mostly printed in Polish and in foreign languages preferred by the authors. In any case, the principle is maintained in the text placement summary (in Polish and English), and in these languages provide key words. Articles are reviewed. Most of them are teachers scientific achievements related to almost all the leading universities in Poland.
 
That keeps the substantive quality of printed materials, the Scientific Council, composed of recognized authorities in Polish higher education and a representative of a foreign university and editor-in-chief, sent items qualifying draw also attention to the expressed needs of readers, making educational effort in various forms, often forcing to use only sources electronic equipment (handicapped people). An example of response to the suggestions of readers - students are appearing from 2012 Health education department.

 

 

Wydawnictwo