/Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera -2700 zł.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera -2700 zł. 2018-09-05T22:09:12+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie pedagogiczne.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – metody pracy, diagnozowania, integracja sensoryczna
 2. Modele wczesnej interwencji i wspierania rodziny
 3. Podstawy fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej małego dziecka
 4. Stymulacja polisensoryczna
 5. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu funkcjonowania zespołu wczesnego wspomagania
 6. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej dziecka
 7. Wybrane zagadnienia z okulistyki i audiologii
 8. Wybrane zagadnienia z fizjologii i patologii układu nerwowego
 9. Autyzm wczesnodziecięcy
 10. Stosowana analiza zachowań – terapia behawioralna
 11. Metody komunikacji alternatywnej w pracy z dzieckiem autystycznym
 12. Praktyka asystencka i indywidualna
 13. Seminarium dyplomowe