/Studia Nauczycielskie
Studia Nauczycielskie 2018-09-09T20:31:06+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Studia nauczycielskie na kierunku Pedagogika, jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wychowania, nauczania i opieki działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych. Ponadto celem specjalności jest przekazanie studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu wielopoziomowej wiedzy o człowieku, wspierania rozwoju szeregu umiejętności wprowadzających uczniów w coraz wyższy poziom edukacyjny, kształtowania szeroko rozumianych kompetencji społecznych, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz efektywnego analizowania i diagnozowania potrzeb uczniów. Celem specjalności jest także wprowadzenie studentów w warsztat pedagogiczny poprzez przekazanie wiedzy z zakresu Pedagogiki ogólnej, historii, filozofii, socjologii, norm etycznych, wychowania, pracy opiekuńczej. Na studiach kładziemy nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy pedagoga. W głównej mierze w ramach zajęć praktycznych rozwijamy umiejętność szeroko rozumianej komunikacji społecznej, korzystania z warsztatu diagnostycznego pedagoga, analizy, oceny, pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł, odwagi w wypowiadaniu własnego zdania oraz umiejętności badawcze. Studia przygotowują także do odpowiedzialnej roli nauczyciela i wychowawcy, którego celem, ale i predyspozycją jest dążenie do pomocy wychowankom.Metodyka kształcenia stosowana przez uczelnię ma na celu pobudzanie Studentów do twórczej aktywności, która jest niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Studia przygotowują przede wszystkim, do efektywnego i odpowiedzialnego sprawowania roli pedagoga, którego misją jest sumienne nauczanie, ale także wychowywanie dzieci, które ma pod opieką. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych pedagogów.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne wykorzystywanie warsztatu pedagogicznego w pracy z uczniami, udzielanie porad i pomocy merytorycznej na różnych płaszczyznach, organizowanie i inicjowanie rozwoju zawodowego nauczycieli, diagnoza uczniów i analiza sytuacji, umiejętność dostosowania warsztatu diagnostycznego do potrzeb ucznia, umiejętność współpracy z dzieckiem zdolnym, niedostosowanym społecznie, sprawiającym trudności wychowawcze oraz umiejętność zastosowania najnowocześniejszych metod i technik w pracy z uczniami.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w szkołach podstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, w placówkach oświatowych, w świetlicy szkolnej,, w ośrodkach resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: pedagogika ogólna, historia, filozofia, psychologia rozwoju człowieka, socjologia, etyka, badania pedagogiczne.

Miejsca odbywania praktyk:.Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: placówki oświatowe, szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, ośrodki resocjalizacyjne, ośrodki socjoterapeutyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy pedagog, to osoba opanowana, zdecydowana, posiada wysoką kulturę pedagogiczną, jest życzliwy i gotowy do dialogu. Absolwent kierunku Pedagogika posiada umiejętność komunikowania i nawiązywania kontaktów społecznych, zna potrzeby edukacyjne uczniów na różnych poziomach, potrafi efektywnie zorganizować pracę sobie i podopiecznym oraz potrafi diagnozować dysfunkcje występujące u wychowanków. Jest to osoba która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować do polskich warunków standardy krajów zachodniej demokracji, a równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dobrym dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.