///Podyplomowe studia pedagogiczne semestr 2018/2019
Podyplomowe studia pedagogiczne semestr 2018/2019 2018-07-17T15:51:29+00:00

Podyplomowe studia pedagogiczne realizowane w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej umożliwiają absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przygotowują nauczyciela zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami zachowaniu.

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwiają poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz  funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Program obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej, czy stymulacji rozwoju dziecka.

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. z umiejętnościami praktycznymi.

Kompetencje uzyskane na studiach przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy, terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych.

Logopedia z komunikacją alternatywną

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓWKandydaci muszą mieć ukończone studia wyższe  na następujących kierunkach: pedagogika, psychologia, filologia polska, pielęgniarstwo, medycyna, dziennikarstwo, aktorstwo. Naukę na studiach mogą rozpocząć osoby bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 BLOKI TEMATYCZNE:

 • Wprowadzenie do logopedii 
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządów głosu, mowy i słuchu 
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia mowy i ich typologia 
 • Rozwój mowy dziecka
 • Metodyka alternatywnych i wspomagających systemów komunikacji 
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna
 • Balbutologopedia     
 • Metodyka zajęć korekcyjno-wychowawczych
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Metodyka diagnozy i terapii logopedycznej
 • Praktyka logopedyczna 

Przygotowanie pedagogiczne

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: Studia podyplomowe przeznaczone dla absolwentów studiów I i II stopnia, którzy chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne wymagane od nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2015, Poz 1575) Zgodnie z w/w rozporządzeniem przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć jako nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych oraz wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, planowania pracy, organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz ewaluowania swoich działań zgodnie z aktualnymi tendencjami w tym zakresie. Treści kształcenia oraz ich  efekty określone zostały w Rozporządzeniu Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie

 e-learningowej w formie wykładów

BLOKI TEMATYCZNE:

 • Podstawy psychologii ogólnej
 • Podstawy psychologii wychowawczej i rozwojowej
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy pedagogiki społecznej
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Metodologia badań społecznych
 • Podstawy dydaktyki ogólnej
 • Metodyka nauczania przedmiotów
 • Organizacja i ewaluacja pracy nauczyciela
 • Podstawy bhp i pierwsza pomoc
 • Podstawy prawne i organizacyjne oświaty
 • Emisja głosu. Podstawy funkcjonowania i patologii narządu mowy
 • Edukacja poprzez projekty
 • Komunikacja społeczna
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej z etyką zawodu nauczyciela
 • Seminarium i konsultacje

Dodatkowo – w przypadku zebrania się grupy min. 12 osób jesteśmy w stanie zrealizować w Warszawie podyplomowe studia pedagogiczne z następującej listy:

Lista kierunków na studia podyplomowe

Podyplomowe studia 3- semestralne:

 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
 • Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Podyplomowe studia 4- semestralne:

 • Logopedia z komunikacją alternatywną