///Podyplomowe studia pedagogiczne semestr 2017/2018
Podyplomowe studia pedagogiczne semestr 2017/2018 2017-10-12T10:41:38+00:00

Podyplomowe studia pedagogiczne realizowane w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogicznej z elementami integracji sensorycznej umożliwiają absolwentom różnych kierunków studiów i specjalności z przygotowaniem pedagogicznym zdobycie kompetencji do pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przygotowują nauczyciela zarówno teoretycznie, jak i metodycznie do prowadzenia zajęć dydaktyczno -wychowawczych i korekcyjno-kompensacyjnych przede wszystkim z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i trudnościami zachowaniu.

Terapia pedagogiczna jest nieodzownym elementem skutecznej pracy z dziećmi i młodzieżą. Coraz więcej uczniów przejawia trudności w uczeniu się szkolnym, spowodowane dysleksją, dyskalkulią, zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym, emocjonalnym i społecznym. Nauczyciele muszą być przygotowani do stwarzania uczniom ujawniającym specjalne potrzeby edukacyjne optymalnych warunków uczenia się i wspierania rozwoju.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną umożliwiają poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz  funkcjonowania państwowego i społecznego sytemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Program obejmuje wiedzę z zakresu: pedagogiki ogólnej, socjologii, prawa i psychologii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu: edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, interwencji kryzysowej, czy stymulacji rozwoju dziecka.

Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu. z umiejętnościami praktycznymi.

Kompetencje uzyskane na studiach przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga, wychowawcy, terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo wychowawczych.

Dodatkowow przypadku zebrania się grupy min. 12 osób jesteśmy w stanie zrealizować w Warszawie podyplomowe studia pedagogiczne z następującej listy:

Lista kierunków na studia podyplomowe

Podyplomowe studia 3- semestralne:

  • Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
  • Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej