///Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 2017-07-19T09:22:12+00:00

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na  zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service)  na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B.

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jednego z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I – III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (B2).

Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

Program studiów obejmuje następujące moduły przedmiotów:

Pedagogiczno-dydaktyczny:

 • Podstawy przyswajania języka obcego
 • Podstawy glottodydaktyki
 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 • Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Elementy prawa oświatowego
 • Warsztaty komunikacji
 • Warsztaty wychowawcze
 • Warsztaty metodyczne
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego

Psychologiczny:

 • Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej

Merytoryczny (językowy):

 • Gramatyka opisowa
 • Lektorat języka angielskiego
 • Wiedza o krajach obszaru językowego

Seminarium dyplomowe

Podczas studiów słuchacz zdobywa wiedzę, ale przede wszystkim kształci umiejętności potrzebne do pracy nauczyciela wczesnej edukacji. Dlatego warunkiem zaliczenia studiów jest odbycie praktyki pedagogicznej i w przedszkolu, i w szkole, której celem jest rozwój kompetencji niezbędnych w zawodzie nauczyciela.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolach i klasach 0-III szkoły podstawowej oraz szkołach językowych.

Studia realizowane będą jako trzysemestralne i obejmują 360 godzin zajęć dydaktycznych. Uczestnicy studiów będą brali aktywny udział  w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentów terminach.  Istnieje możliwość częściowego odbycia zajęć realizowanych w ramach platformy e-learningowej.