Rachunkowość i controlling 2019-07-18T15:08:35+00:00

Rachunkowość i controlling

Opis specjalności: Celem specjalności Rachunkowość i Controlling na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu prawa gospodarczego, informatyki, finansów, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, zarządzania projektami ekonomicznymi, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości małych firm, a także z obsługi finansowo-księgowej funduszy unijnych. Ponadto celem specjalności jest przekazanie kwalifikacji z zakresu podstaw marketingu, nowych form finansowania działalności jednostek publicznych, podstaw rozwoju rynku kapitałowego, a także controllingu. Na studiach zapoznajemy z metodami zarządzania czasem, środkami finansowymi oraz uczymy kierowania potencjałem pracowników. Przygotowując studentów do pracy, kładziemy nacisk na przekazywane w procesie nauczania umiejętności praktyczne, które zwiększają możliwości przebicia na rynku pracy. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach biznesu, gdzie Studenci mogą uczestniczyć w pracy związanej z zastosowaniem rachunkowości oraz controllingu.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien przede wszystkim wiązać swoją aktywność zawodową z księgowością i finansami. Kandydat powinien cechować się nieustanną chęcią wyznaczania sobie nowych i ambitnych celów, powinien być zdecydowany w swoich działaniach, powinien być nastawiony na ciągłą pracę nad sobą oraz na rozwój.

Czas trwania studiów: Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne stosowanie prawa gospodarczego w praktyce, obsługa informatycznych programów księgowych, efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, umiejętność tworzenia sprawozdań i raportów finansowych, a także umiejętność stosowania controllingu w firmie.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, oraz będzie mógł podejmować pracę w następujących jednostkach organizacyjnych: jednostki controllingu instytucji finansowych, przedsiębiorstwa administracji rządowej i samorządowej, jednostki zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem systemów wewnętrznej kontroli rachunkowej i finansowej, biura rachunkowe, banki, działy sprzedaży, różnego typu firmy.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: socjologia, podstawy zarządzania, technologia informacyjna, prawo, rachunkowość budżetowa, rachunkowość komputerowa, sprawozdawczość firm, controlling.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach:

jednostki controllingu instytucji finansowych, jednostki zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem systemów wewnętrznej kontroli rachunkowej i finansowej, biura rachunkowe, działy księgowości w różnych firmach.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to kreatywny i profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. To osoba zdecydowana, kompetentna, która potrafi jasno wyznaczać i sumiennie realizować cele finansowe przedsiębiorstwa. Potrafi dokonywać analiz finansowych przedsiębiorstwa oraz prowadzić rachunkowość firmy. Ponadto Absolwent zna prawo gospodarcze oraz prawo finansowe, umie robić sprawozdania oraz kontrolować wszystkie sprawy finansowe w przedsiębiorstwie.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.