///Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim
Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim 2019-07-18T15:06:53+00:00

Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim

Opis specjalności: Celem specjalności Ekonomia Pracy i Zarządzanie Kapitałem Ludzkim na kierunku Zarządzanie, jest przekazanie Studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu rynku pracy, polityki społecznej, instrumentów przeciwdziałania bezrobociu, przepisów prawa, znajomości systemu urzędów pracy, wysoko rozwiniętych kompetencji społecznych, zarządczych oraz interpersonalnych. Owe kwalifikacje są kluczowe współczesnemu przywódcy, liderowi i osobie zarządzającej ekonomią pracy i kapitałem ludzkim. Ze względu na to, jak wymagający jest dzisiejszy rynek pracy, przygotowując Studentów do zarządzania niezwykle cennym kapitałem ludzkim kładziemy nacisk na przekazanie umiejętności praktycznych, które ułatwią Absolwentom odważne wkroczenie na rynek pracy. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach biznesu, gdzie mogą oni uczestniczyć w procesie zarządzania firmą.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się wysoko rozwiniętą kultura osobistą oraz empatią wobec innych ludzi. Powinien chcieć współpracować z ludźmi oraz pomagać im rozwijać predyspozycje. Ponadto kandydat na studia powinien cechować się zdolnościami przywódczymi oraz posiadać cechy charakterystyczne dla lidera.

Czas trwania studiów: Studia trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Praca dyplomowa powinna być projektem dla firmy zewnętrznej, lub projektem dla założenia własnej działalności.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, przygotowywanie przedsięwzięć rekrutacyjnych, efektywne wykorzystywanie systemów i narzędzi motywacyjnych, efektywne zarządzanie czasem, zwiększanie produktywności firmy, stosowanie innowacyjnych metod zarządzania firmą, diagnozowanie procesów rozwojowych człowieka i projektowanie programów kreowania osobowości, rozpoznawanie predyspozycji i talentów człowieka, projektowanie ścieżki rozwoju osobowego i zawodowego człowieka, wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu, tworzenie zespołów zadaniowych i ich doskonalenie w działaniu, motywowanie ludzi, wyłanianie potencjalnych liderów i kreowanie przywództwa, budowanie komunikacji i więzi w zespołach zadaniowych i zarządczych.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł podejmować pracę w następujących jednostkach organizacyjnych: instytucje – urzędy samorządowe centralne i lokalne; komórki personalne i liniowe w przedsiębiorstwach gospodarczych; urzędy pracy i agencje pośrednictwa pracy; agencje i biura doradztwa personalnego; działy organizacji i zarządzania w urzędach i instytucjach; agencje konsultingu gospodarczego; firmy biorące udział w programach naprawczych i reprywatyzacyjnych, własna firma.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: filozofia personalistyczna, psychologia stosowana, pedagogika rozwojowa, ekonomia, zarządzanie, finanse, polityka gospodarcza, prawo gospodarcze, innowacyjność i nowe technologie, języki obce, tworzenie strategii firmy, sztuka kierowania zespołami ludzkimi, kreowanie osobowości, rozwiązywanie kryzysów w zespole, zarządzanie firmą w kryzysie, rozwiązywanie problemów ludzkich, wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego, makroekonomię, rachunkowość zarządczą, przedsiębiorczość.

Miejsca odbywania praktyk:.Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: firma handlowa, usługowa i produkcyjna, firma wyszukująca specjalistów na potrzeby rynku pracy, organizacje samorządowe, instytucje i organizacje międzynarodowe, działy personalne w instytucjach, firmy szkoleniowe itd.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to profesjonalny człowiek zaufania publicznego o wysokich standardach moralnych, lojalny wobec pracodawcy, firmy, czy podmiotu publicznego. Obecny postęp technologiczny i cywilizacja konsumpcji wytwarzanych dóbr wymusza na przedsiębiorcach udział w bezwzględnej konkurencji. Stąd potrzeba kształcenia przywódców z głęboko zakorzenionymi wartościami chrześcijańskimi, aby etyczność w miejscu pracy była wartością kluczową.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.