Zarządzanie kapitałem ludzkim 2017-08-04T08:37:40+00:00

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Specjalność Zarządzanie kapitałem ludzkim przeznaczona jest dla osób zajmujących się lub zamierzających zajmować się problematyką rynku pracy oraz polityką społeczną, a także dla pracowników działów personalnych różnych organizacji prywatnych, państwowych i samorządowych.

Studenci otrzymają wiedzę dotyczącą ekonomii pracy i specyfiki rynku pracy, instrumentów przeciwdziałania bezrobociu, przepisów prawa pracy oraz znajomości systemu urzędów pracy. Specjalność daje umiejętności wykonywania wszelkich czynności na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw pracowniczych, kreowania polityki kadrowej, analizą rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy oraz kształtowania polityki przeciwdziałania bezrobociu.

Absolwenci specjalności otrzymają wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania potencjałem pracy w przedsiębiorstwie, przygotowania przedsięwzięć rekrutacyjnych, systemów motywacyjnych, systemów oceny pracowników oraz systemów szkolenia. Specjalność uczy umiejętności poruszania się po rynku pracy oraz prowadzenia własnej działalności w zakresie doradztwa wyboru pracy i pośrednictwa pracy.

 • kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania, ekonomii, psychologii społecznej
 • obserwacji, pomiaru, dokumentowania, tworzenia i prawidłowej oceny procesów i zjawisk ekonomicznych
 • prognozowania, zarządzania personelem firmy w oparciu o nowoczesne systemy informatyczne wspierające zarządzanie
 • analizy rynku pracy,
 • zarządzania jakością pracy ludzkiej
 • psychologii pracy menedżera i komunikacji interpersonalnej
 • zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach (firmach)
 • projektowania i wdrażania systemów zarządzania zasobami ludzkimi (projektowanie i budowanie systemów wynagrodzeń i motywacji)
 • zarządzania czasem pracy w firmie
 • zarządzania systemami zabezpieczenia społecznego (ZUS, w szczególności w sferze otwartych funduszy emerytalnych ? II filar)
 • zarządzania kapitałem ludzkimi dla przedsiębiorstw (firm), administracji centralnej (Ministerstwa Pracy)
 • kształtowania dopływu (rynek pracy) i odpływu ludzi (renty, emerytury, outplacement, stosunki z byłymi pracownikami)
 • kształtowania kariery zawodowej i efektywnego wykorzystania zasobów pracowników w przedsiębiorstwie i instytucji
 • planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania ludzi w procesach pracy
 • rozwiązywania problemów związanych z uczestnictwem ludzi w przedsiębiorstwie i instytucji, układów zbiorowych, stosunków socjalnych i społecznych
 • jako specjalista ds. kadrowych, motywowania, wynagrodzeń
 • jako specjalista ds. zarządzania zespołami ludzkimi
 • w przedsiębiorstwach zarządzania personelem i rozwoju strategicznego
 • we wszelkiego rodzaju firmach jako specjalista ds. szkoleń
 • jako doradca personalny
 • w firmach konsultingowych
 • w ministerstwie pracy i opieki społecznej
 • wwojewódzkich i powiatowych urzędach pracy
 • ZUS
 • w agencjach pośrednictwa pracy
 • w działach personalnych przedsiębiorstw i urzędów.

Przedmioty kształcenia humanistycznego i ogólnego

 • Języki obce
 • Metodologia badań
 • Uniwersalizm chrześcijański
 • Innowacje i wdrożenia w zarządzaniu- warsztaty edukacyjne
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty podstawowe

 • Makroekonomia
 • Statystyka matematyczna
 • Koncepcje zarządzania
 • Prawo cywilne
 • Etyka w zarządzaniu
 • Podstawy nauk o zarządzaniu *

Przedmioty kierunkowe

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Rachunkowość zarządcza
 • Przedsiębiorczość
 • Logistyka
 • Negocjacje
 • Psychologia w zarządzaniu
 • Badania operacyjne
 • Gry kierownicze

Przedmioty specjalnościowe

 • Ekonomia pracy
 • Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Instrumenty zarządzania kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie rynkiem pracy
 • Coaching i mentoring
 • Zarządzanie projektami unijnymi w zakresie kapitału ludzkiego
 • Audyt personalny
 • Prawo pracy
 • Prawo handlowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe

** Przedmiot uzupełniający dla studentów , którzy nie ukończyli studiów na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.