Zarządzanie firmą 2017-08-04T08:46:07+00:00

Zarządzanie firmą

Specjalność ta kreuje liderów potrafiących zarządzać współczesnym przedsiębiorstwem czy instytucją w taki sposób, aby, dzięki skutecznym i nowoczesnym strategiom, mogło ono sprostać konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Absolwenci Jańskiego posiadają umiejętności samodzielnego wykonywania zadań analitycznych i współpracy w zespołach. Solidne podstawy teoretyczne edukacji pozwalają absolwentom dostosować się do zmieniającej się sytuacji gospodarczo-społecznej i wymagań zmieniającego się rynku pracy. Program specjalności jest skonstruowany tak, aby student mógł cały czas rozwijać i doskonalić swoje umiejętności w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem.

 • obserwacja, pomiar, dokumentowanie i tworzenie informacji gospodarczych
 • podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • odporności psychicznej w trudnych sytuacjach
 • znajomości języków obcych
 • interdyscyplinarna wiedza z zakresu zarządzania i ekonomii
 • umiejętności myślenia systemowego i interdyscyplinarnego
 • umiejętność właściwej interpretacji procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz jego najbliższym otoczeniu
 • planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa
 • samodzielnego wykonywania analiz w skali przedsiębiorstwa, instytucji publicznych, sektorów gospodarki, jednostek samorządowych
 • definiowania problemów zarządczych, określania ich ważności, wyboru metod analizy i ich stosowania, wyciągania wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach
 • skutecznej i kreatywnej współpracy w zespołach
 • szybkiego reagowania na zmiany zachodzące w gospodarce
 • stanowiska kierownicze lub menadżerskie w dużych organizacjach lub instytucjach
 • praca w sektorze przedsiębiorstw
 • organizacje nie zaliczane do sektora przedsiębiorstw oraz kierowanie własnymi firmami
 • firmy marketingowe i rachunkowe
 • firmy konsultingowe świadczące usługi w zakresie doradztwa organizacyjnego i ekonomiczno-finansowego

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Zarządzanie i finansowanie organizacji non profit
 • Zarządzanie firmą w warunkach kryzysu
 • Fundusze europejskie
 • Zarządzanie gospodarką samorządową
 • Planowanie i ocena inwestycji
 • Zarządzanie usługami
 • Biznes plan
 • Podatki w działalności gospodarczej
 • e-biznes
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Komunikacja interpersonalna
 • Kreowanie rzeczywistości – warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga:Uczelnia zastrzega sobie prawo do zmiany planu studiów i programu nauczania przedmiotów.