Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2018-09-09T20:01:14+00:00

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opis specjalności: Celem specjalności Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na kierunku Pedagogika, jest przygotowanie specjalistów w zakresie wychowania, nauczania i opieki, działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych ponadto celem specjalności, jest przekazanie studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu metodyki i technik pracy edukacyjno opiekuńczej z dzieckiem w wieku przedszkolnym oraz z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym, organizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, aktywizacji dzieci do nauki, ale także wychowywania i przekazywania szlachetnej i wartościowej postawy wychowankom. Na studiach przekazujemy w formie warsztatowej wiedzę z zakresu pedagogiki Ponadto student pozna, jak pracować z dzieckiem o szczególnych potrzebach i zapozna się z elementami psychologii rozwojowej człowieka. Studia przygotowują także do odpowiedzialnej roli nauczyciela i wychowawcy, którego celem, ale i predyspozycją jest dążenie do pomocy dzieciom na płaszczyźnie wchodzenia w coraz bardziej odpowiedzialne szczeble życia. Studenci poznają najnowocześniejsze metody i techniki stosowane w pracy z dzieckiem podczas zajęć prowadzonych metodą warsztatową, gdzie mają oni możliwość nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy z dziećmi. Metodyka kształcenia stosowana przez uczelnię ma na celu pobudzanie Studentów do twórczej aktywności, która jest niezwykle cennym atutem w pracy pedagoga. Studia przygotowują przede wszystkim, do efektywnego i odpowiedzialnego sprawowania roli pedagoga, którego misją jest sumienne nauczanie, ale także wychowywanie dzieci, które ma pod opieką. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych pedagogów. Specjalność ma na celu przygotowanie specjalistów w zakresie wychowania, nauczania i opieki, działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne zastosowanie nowoczesnych metod i technik pracy edukacyjno-opiekuńczej z dzieckiem w wieku szkolnym i przedszkolnym, organizacja pracy z dziećmi, organizacja czasu wolnego w pracy z dziećmi, umiejętne korzystanie z warsztatu pedagoga, umiejętność udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej, diagnozowanie dojrzałości szkolnej oraz zaburzeń w uczeniu się dzieci, planowanie pracy z dziećmi oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci, które wykazują taką potrzebę.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w przedszkolu, klubach malucha, jako nauczyciel i wychowawca w klasach I-III, w kuratoriach oświaty, placówkach pomocy dziecku, organach administracji samorządowej, instytucje czasu wolnego dla dzieci, placówki wspierające rodzinę dysfunkcyjną, instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczej i wychowawczej, a także edukacyjnej z dzieckiem, współpraca z rodzicami, diagnozowanie rozwoju dziecka, zarządzanie placówką przedszkolną.

Miejsca odbywania praktyk:.Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach kluby malucha, placówki oświatowe publiczne i niepubliczne, przedszkola, placówki pomocy dziecku, instytucje czasu wolnego dla dzieci, instytucje prowadzące działalność na rzecz dziecka i rodziny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pogotowia opiekuńcze.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy pedagog, to osoba opanowana, zdecydowana, posiada wysoką kulturę pedagogiczną, jest życzliwy i gotowy do dialogu. Absolwent kierunku Pedagogika posiada umiejętność komunikowania i nawiązywania kontaktów społecznych, zna potrzeby edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, potrafi efektywnie zorganizować pracę sobie i podopiecznym, potrafi diagnozować dysfunkcje występujące u wychowanków, oraz wie, jak diagnozować dojrzałość szkolną dzieci. Jest to osoba która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować do polskich warunków standardy krajów zachodniej demokracji, a równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dobrym dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy)

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.