Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 2018-09-09T20:32:31+00:00

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Opis specjalności: Celem specjalności Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza na kierunku Pedagogika, jest przygotowanie specjalistów działających z poszanowaniem wartości uniwersalnych w zakresie wychowania, rozwoju, opieki i wsparcia osób będących w trudnych sytuacjach rozwojowych. Ponadto celem specjalności jest przekazanie studentom niezbędnych kwalifikacji z zakresu pedagogiki ogólnej,socjologii, prawa, psychologii oraz edukacji zdrowotnej. Kładąc nacisk na kształtowanie umiejętności praktycznych pomagamy studentom rozwijać szeroko rozumianą komunikację interpersonalną oraz umiejętności niezbędne w razie interwencji kryzysowej, czy stymulacji rozwoju dziecka. Ponadto student pozna jak działać konstruktywnie i integrująco, szczególnie w odniesieniu do osób będących w sytuacji kryzysu społecznego i zdrowotnego, mających trudności przystosowawcze w zmieniających się relacjach społecznych, rodzinnych i zawodowych. Metodyka kształcenia stosowana przez uczelnię ma na celu pobudzanie Studentów do twórczej aktywności, która jest niezwykle cennym atutem w pracy opiekuńczo-wychowawczej. W programie nauczania ogromną wagę przywiązujemy do integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi. Uczymy studentów umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki. Studenci przygotowywani są do samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz sposobów ich rozwiązywania czy realizacji. Specjalność pobudza podmiotowość i przedsiębiorczość studenta oraz rozwija umiejętność spełniania kulturotwórczej roli w lokalnym środowisku społecznym. Proponujemy praktyki studenckie w instytucjach, gdzie Studenci mają możliwość nabywania umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych liderów pracy społeczno-opiekuńczej. Specjalność Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przede wszystkim umożliwia poznanie zasad prowadzenia działań opiekuńczych i wychowawczych oraz  funkcjonowania państwowego i społecznego systemu opieki wobec dzieci i młodzieży.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne wykorzystanie warsztatu w pracy opiekuńczo-wychowawczej, opracowywanie strategii wychowawczych i animacyjnych wspierających rozwój jednostki oraz wyrównywania jej szans oświatowych, kulturowych i socjalnych.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą, będzie mógł pracować w placówkach opieki całkowitej, placówkach opieki częściowej, placówkach szkolnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, ośrodkach diagnostyczno – konsultacyjnych, centrach pomocy rodzinie, miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej, domach samotnej matki, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych, wojsko policja, sądownictwo, administracja państwowa, samorządowa.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: pedagogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika dorosłych, socjologia, psychologia, historia myśli pedagogicznej, filozofia, prawo, personalizm chrześcijański.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: placówki opieki całkowitej, placówki opieki częściowej, placówki szkolne, w poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki adopcyjno – opiekuńczych, ośrodki diagnostyczno – konsultacyjnych, centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, domy samotnej matki, ośrodki wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy pracownik społeczny. To osoba opanowana, zdecydowana oraz posiadająca wysoką kulturę osobistą. Ponadto Absolwent jest życzliwy i gotowy do dialogu. Jest to osoba, która umiejętnie reaguje na nowe zjawiska związane z opieką społeczną i kształceniem. ponadto Absolwent wykazuje się umiejętnościami praktycznymi wspomagającymi pracę z osobami w różnym wieku i z trudnościami w przystosowaniu się do otoczenia. Jest to osoba która potrafi kreatywnie i twórczo adaptować do polskich warunków standardy krajów zachodniej demokracji, a równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury i ładu społecznego, które są dobrym dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej, społecznej i religijnej. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.