Marketing i Social Media 2017-07-25T10:27:04+00:00

Marketing i Social Media

Celem Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą pozwalającą na formułowanie marketingowych strategii skutecznego działania na konkurencyjnych rynkach i stosowanie narzędzi marketingowych
w działaniach różnego rodzaju przedsiębiorstw.

Studenci wybierający tę specjalność poznają podstawy teoretyczne, metody i instrumenty współczesnego marketingu właściwe dla różnych branż. Zapoznają się też z metodami badań jakościowych, technikami reklamy, zarządzania produktem i marką oraz technikami negocjacji. Umiejętność zarządzania działalnością na rynku pozostaje i zawsze będzie kluczem do sukcesu firmy. Przedsiębiorstwa przemysłowe, usługowe, dowolnej wielkości są kluczowymi podmiotami gospodarczymi. Od menedżerów i ich profesjonalnych kwalifikacji zależy powodzenie przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej. W najbliższych latach wzrośnie popyt na kadrę menedżerską dla korporacji oraz kierowników małych i średnich przedsiębiorstw.

W trakcie studiów słuchacze w Jańskim otrzymują program nauczania sprofilowany na przedsiębiorstwo i zarządzanie.  Perspektywa zewnętrzna to zrozumienie roli przedsiębiorstwa w otoczeniu i prowadzenia biznesu w warunkach konkurencji, kryzysów oraz odpowiedzialności publicznej. Specjaliści kończący tę specjalność w Jańskim wiedzą, jak skorelować strategie i podstawy prowadzenia biznesu z praktycznymi systemami, metodami i instrumentami zarządzania. Absolwenci specjalności Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa potrafią połączyć podejście jakościowe i ilościowe w zarządzaniu.

 • kompetentnego formułowania opinii na temat problemów zarządzania, ekonomii
 • optymalizacji i podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 • planowania strategii rozwoju i działania przedsiębiorstwa
 • prognozowania, zarządzania produkcją i finansami
 • analizy rynku i badań marketingowych
 • controllingu przedsiębiorstwa
 • ubezpieczeń i ryzyka w działalności gospodarczej
 • internacjonalizacji przedsiębiorstwa
 • technik twórczego myślenia
 • zachowań podmiotów gospodarczych na rynku
 • społecznej odpowiedzialności biznesu
 • kształtowania strategii i biznesplanów
 • zakładania działalności gospodarczej
 • zarządzania ryzykiem biznesowym i sytuacjami kryzysowymi,
 • technologii zarządzania, w tym wykorzystywania systemów informatycznych
 • budowania postaw i zaangażowania
 • przywództwa
 • budowania ustrojów, struktury organizacyjnej i prowadzenia restrukturyzacji
 • w firmach otoczenia medialnego, w działach marketingu, akcji promocyjnych
 • w agencji reklamowej jako copywriter, mediaplaner, czy doradca klienta
 • w firmie handlowej, usługowej i produkcyjnej jako specjalista ds. marketingu, specjalista ds. dystrybucji, specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. kontaktów z klientami
 • w organizacjach samorządowych, w działach sfery administracji państwowej i samorządowej w firmach handlowych jako przedstawiciel handlowy reprezentujący firmę
  w kontaktach z klientami, menedżer strategiczny, doradca menedżera, analityk ds. handlu i usług w przedsiębiorstwie
 • w firmach analizujących rynek i ryzyka
 • w przedsiębiorstwach zarządzania i rozwoju strategicznego
 • w bankach i innych instytucjach finansowych
 • potencjalny zarządzający przedsiębiorstwem małym, średnim i korporacją jako całością (top management)
 • menedżer na wyższym i średnim szczeblu zarządzania wybraną dziedziną przedsiębiorstwa
 • specjalista ds. promocji i reklamy

Przedmioty kształcenia humanistycznego

 • Personalizm chrześcijański
 • Aksjologia
 • Wyzwania społeczne
 • Mediacje i negocjacje
 • Kreowanie rzeczywistości

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Język obcy
 • Metodyka badań i prac naukowych
 • Technologie informacyjne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Normalizacja i certyfikacja
 • Wychowanie fizyczne

Przedmioty kształcenia podstawowego

 • Matematyka
 • Statystyka opisowa
 • Mikroekonomia
 • Wybrane zagadnienia makroekonomii
 • Podstawy zarządzania
 • Nauka o organizacji
 • Finanse
 • Podstawy prawa

Przedmioty kształcenia kierunkowego

 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie jakością
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Podstawy marketingu
 • Badania marketingowe
 • Rachunkowość finansowa
 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zarządzanie ekologiczne

Przedmioty kształcenia specjalnościowego

 • Psychologia marketingu
 • Zarządzanie produktem i ceną
 • Dystrybucja i logistyka
 • Polityka promocji
 • Strategie marketingowe
 • Zarządzanie marketingowe
 • Marketing międzynarodowy
 • Marketing w handlu i usługach
 • Public relations
 • Fundusze europejskie
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podejmowanie decyzji menedżerskich
 • Kreowanie rzeczywistości – warsztaty specjalnosciowe
 • Edukacja poprzez projekty
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu kształcenia i planu studiów.