//Studia I stopnia (licencjackie)
Studia I stopnia (licencjackie) 2018-03-17T13:41:07+00:00

Specjalności*

*specjalności są wybierane na II semestrze


Opis kierunku

Zarządzanie w Jańskim jest kierunkiem, który obejmuje wiedzę z zakresu ekonomii, finansów, bankowości, marketingu i prawa gospodarczego. Wiedza zdobyta w czasie studiów pozwoli absolwentom pełnić specjalistyczne funkcje menedżerskie z obszaru kampanii promocyjnych oraz tworzenia trwałych relacji z kluczowymi klientami.
Specjaliści w dziedzinie zarządzania zajmują się kreowaniem wizerunku organizacji, zarządzaniem komunikacją wewnątrz firmy oraz analizowaniem skuteczności i efektywności programów komunikacji marketingowej. Umiejętności, jakie posiada absolwent Zarządzania w Jańskim, umożliwiają mu analizę organizacji procesów wytwarzania, a także obsługi produkcji w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
Absolwenci posiadający predyspozycje kierownicze odpowiadające współczesnym wymogom zarządzania będą teoretycznie i w poważnym stopniu praktycznie przygotowani do dynamicznego awansu na eksponowane stanowiska w zarządach przedsiębiorstw, organizacjach samorządowych, non-profit, budżetowych, bądź fundacjach.
Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i sprawności – ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Dzięki warsztatom edukacyjnym, praktykom i nauce poprzez projekty, absolwenci Uczelni bez problemu znajdują zatrudnienie na  konkurencyjnym rynku pracy.

Jakość nauczania w Jańskim potwierdzona jest pozytywną oceną Polskiej Komisji Akredytacyjnej  (Uchwała nr 263/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. na podstawie art. 48a ust. 3 oraz art. 52 ust. 1 z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym – Dz. U. z dnia 2012 poz. 572 z późn. zm.).

Chcesz kształtować politykę i strategię nowoczesnych przedsiębiorstw? Marzysz, aby zarządzać dużą organizacją? Chcesz wiedzieć, jak przygotowywać wielowymiarowe analizy zjawisk ekonomicznych?

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów.

Specjalności*

 

*specjalności są wybierane na II semestrze

Opis kierunku

Pedagogika to kierunek przygotowujący do prowadzenia profesjonalnego procesu nauczania i wychowania człowieka od przedszkola, przez okres wczesnoszkolny, poprzez szkołę podstawową, gimnazjalną i ponadgimnazjalną. To jeden z najważniejszych działów nauki, wywodzący się z filozofii i obejmujący proces zdobywania umiejętności, poznawania wiedzy oraz rozumienia świata. To kierunek niezwykle odpowiedzialny, gdyż przekłada się bezpośrednio na przyszły proces kształtowania wiedzy i postaw jednostek.

Pedagogika u Jańskiego formuje ludzi niezwykle sprawnych zawodowo, a równocześnie wrażliwych na drugiego człowieka, a szczególnie na potrzeby dzieci i młodzieży. Uwrażliwia na wszelkiego rodzaju zaburzenia norm społecznych i wartości występujące w rodzinach lub środowisku szkolnym. Wskazuje jak skutecznie prowadzić edukację ale jednocześnie kładzie duży nacisk na różnego rodzaju zabiegi wychowawcze możliwe do zastosowania w szkołach czy też innych placówkach oświatowo-wychowawczych i kulturalnych. Pedagogika wyposaża studentów w bogatą wiedzę zawodową pozwalającą wprowadzać nowoczesne metody nauczania oraz skutecznie pomagać osobom dotkniętym problemami społecznymi lub zdrowotnymi.

Pedagogika to kierunek dla ludzi z pasją i powołaniem do pracy na rzecz innego człowieka, a szczególnie dziecka w zakresie jego wychowania, rozwoju, opieki, a także wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Być pedagogiem to znaczy wspierać jednostkę w stawaniu się i byciu człowiekiem. Wspomagając innych można także rozwijać i ubogacać samego siebie. Z powodzeniem można również stosować ją w coraz modniejszym kształceniu ustawicznym – kształceniu przez całe życie.

Marzysz o założeniu i prowadzeniu własnego przedszkola? Chciałbyś pomagać dzieciom i rodzicom w trudnościach wychowawczych i edukacyjnych? Kochasz dzieci i pragniesz być dla nich autorytetem, mistrzem i wychowawcą?

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów.