Dokumenty 2020-05-30T15:28:51+00:00

Dokumenty

Najlepsi studenci Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego mogą ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia. Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oprócz powyższego Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego oferuje najlepszym i najbardziej potrzebującym studentom szeroko rozwinięty Uczelniany system stypendialny

Dokumenty związane ze stypendiami

 Regulamin pomocy materialnej:

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi:

Zał. nr 1 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Zał. nr 1a Wzór zaświadczenia z US o dochodach
Zał. nr 1b Wzór zaświadczenia z US o dochodach zryczałtowanego podatku
Zał. nr 1c Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych
Zał. nr 1d Oświadczenie o nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa (tylko przy samodzielności finansowej)
Zał. nr 1e Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku posiadania więcej niż jednego gospodarstwa- należy zsumować hektary przeliczeniowe)
Zał. nr 1f Wzór zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej
Zał. nr 1g Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej
Zał. nr 1h Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych:

Zał. nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium dla niepełnosprawnych

Dokumenty związane ze stypendiami rektora:

Zał. nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium rektora

Dokumenty związane ze stypendiami rektora:

Zał. nr 4 Wniosek o przyznanie zapomogi