//System stypendialny
System stypendialny 2017-07-19T09:09:24+00:00

System Stypendialny

Uczelniany system stypendialny

Zapomoga 2017-07-08T13:53:14+00:00

O tego rodzaju świadczenie mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymywać dwa razy w ciągu roku akademickiego. Zapomogę finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2017-07-08T13:52:27+00:00

O stypendium mogą ubiegać się niepełnosprawni studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium socjalne 2017-07-08T13:51:51+00:00

O stypendium tego rodzaju mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów 2017-07-08T13:51:18+00:00

O to stypendium mogą ubiegać sie studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O stypendium można ubiegać się dopiero po zakończeniu pierwszego roku studiów. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy  rok studiów  w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów. Przyznawane są na wniosek studenta na dany rok akademicki. Stypendium finansuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendium za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym 2017-07-08T13:50:42+00:00

O to stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie maturalnym nie mniejszą niż 4,60. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w styczniu każdego roku. Stypendium finansuje Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

Dokumenty związane ze stypendiami

Regulaminy 2017-07-15T19:54:08+00:00
 • Regulamin pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.doc)
 • Regulamin praktyk studenckich (.pdf)
 • Regulamin studiów (.pdf)
 • Regulamin studiów podyplomowych Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (.pdf)
Dokumenty związane z zapomogami 2017-07-08T12:31:21+00:00
 • Wniosek o przyznanie zapomogi (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
Dokumenty związane ze stypendiami ministra za wybitne osiągnięcia 2017-07-08T12:30:35+00:00
 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.doc)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.pdf)
 • Wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (.rtf)
Dokumenty związane ze stypendiami za wysoką średnią z ocen na świadectwie maturalnym 2017-07-08T12:30:00+00:00
 • Zasady wyłaniania i tryb udzielania bonifikaty w opłacie czesnego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy uzyskali na świadectwie maturalnym średnią ocen co najmniej 4,6 (.pdf) (.doc)
Dokumenty związane ze stypendiami rektora dla najlepszych studentów 2017-07-08T12:28:18+00:00
 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Średnie ocen uprawniające do otrzymania stypendium rektora dla najlepszych studentów dla poszczególnych kierunków studiów i wydziałów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego ( oczekiwanie – listopad 2016)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz średniej ocen uprawniającej do otrzymania stypendium ( oczekiwanie – listopad 2016)
Dokumenty związane ze stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych 2017-07-08T12:28:59+00:00
 • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach (.pdf)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (oczekiwanie – listopad 2016)
Dokumenty związane ze stypendiami socjalnymi 2019-02-09T11:22:19+00:00
 • Szczegółowe informacje dotyczące stypendium socjalnego (.pdf) (.doc)
 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  (.doc)
 • Oświadczenie o wysokości i źródłach dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (.pdf)
 • Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (.pdf) (.doc)
 • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów (.pdf)
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku (.doc)
 • Zarządzenie Rektora ws. ustalenia miesięcznej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne oraz ustalenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego (oczekiwanie na decyzje – 11.2016)
 • Sposób obliczania dochodu z gospodarstwa rolnego w roku akademickim (.doc)