Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli

 

 „Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli”

 

Projekt „Praktyki pedagogiczne gwarantem skutecznego kształcenia przyszłych nauczycieli” realizowany przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego Wydział Nauk Społecznych w Warszawie przy udziale Partnera Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.03.03.02-00-163/10-00.

 

Projekt został zatwierdzony do wdrożenia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach działania 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

 


Głównym celem projektu jest nabycie wysokich kwalifikacji praktycznych przez studentów kierunku pedagogika, dzięki realizacji w latach 2011-2014 kształcenia praktycznego wypracowaną w projekcie nową metodą praktyk.

 


W trakcie realizacji projektu, będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności praktyk pedagogicznych poprzez unowocześnienie i wzbogacenie sfery merytorycznej oraz technicznej. Rozwinięcie kompetencji nauczycielskich wśród studentów nastąpi poprzez warsztaty oraz poznanie specyficznych metod i form pracy w odmiennych typach placówek, w ramach realizacji praktyk hospitacyjnych i ciągłych.

 

Odbiorcy projektu

 

 • studenci II i III roku kierunku pedagogika studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia,
 • opiekunowie praktyk w placówkach w ramach praktyk hospitacyjnych i ciągłych,
 • szkoły i placówki, w których realizowane będą praktyki.
   

Miejce realizacji projektu

 

Praktyki pedagogiczne w czasie trwania projektu realizowane będą w placówkach oświatowo-wychowawczych położonych na terenie Dzielnicy Białołęka na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy Szkołą Wyższą im. Bogdana Jańskiego a Urzędem Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.

 

Zasady rekrutacji

 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikowani zostaną studenci z najwyższą liczbą punktów wg zasady:

 

 • studenci ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego powyżej 4,0 - 3 pkt.
 • studenci ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego od 3,0 do 3,99 - 1 pkt.
 • mężczyźni - 4 pkt.
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej, której celem będzie zbadanie motywacji kandydatów do zwiększenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z uczniem - od 1 do 5 pkt.

 

Po zakończeniu rekrutacji ustalona zostanie lista osób przyjętych do projektu oraz lista rezerwowa. W razie wolnych miejsc przyjęci zostaną inni chętni studenci.

Opiekunowie praktyk w placówkach biorących udział w projekcie, wytypowani zostaną przez Dyrektora placówki wg wytycznych:

 

 1. ukończenie studiów I stopnia zgodnych z przedmiotem praktyk,
 2. posiadanie statusu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 3. muszą być zaakceptowani przez Komisję ds. praktyk.

 

Zapraszamy na stronę projektu http://praktyki.pedagogiczne.janski.edu.pl/site.html

 

Formularze zgłoszeniowe do pobrania