/Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – 2700 zł.
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna – 2700 zł. 2018-09-05T22:04:57+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów, którzy chcą uzyskać uprawnienia do pracy w placówkach i instytucjach penitencjarnych i rsocjalizacyjnych.

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Penologia i prawo karne
 2. Kryminologia z wiktymologią i suicydologią
 3. Prawne podstawy resocjalizacji
 4. Aksjologiczne podstawy resocjalizacji
 5. Europejskie systemy resocjalizacji
 6. Psychologia sądowa i penitencjarna
 7. Nieprzystosowanie społeczne
 8. Patologie społeczne
 9. Współczesne zjawiska i subkultury dewiacyjne
 10. Pedagogika resocjalizacyjna
 11. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 12. Diagnostyka i terapia resocjalizacyjna
 13. Readaptacja społeczna i pomoc postpenitencjarna
 14. Socjoterapia i profilaktyka społeczna
 15. Profilaktyka i terapia uzależnień
 16. Psychohigiena i psychoprofilaktyka
 17. Warsztaty komunikacji personalnej
 18. Warsztaty umiejętności wychowawczych
 19. Warsztaty terapeutyczne w resocjalizacji
 20. Kreowanie rzeczywistości – warsztaty specjalnościowe
 21. Edukacja poprzez projekty
 22. Seminarium dyplomowe
 23. Praktyka zawodowa