Pedagogiczne studia kwalifikacyjne

Cele kształcenia:

       Wyposażenie słuchaczy w kompetencje umożliwiające profesjonalne nauczanie określonego przedmiotu i prowadzenie zajęć edukacyjnych, jak też realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w  szkołach  i  w placówkach  oświatowych  i oświatowo-wychowawczych,  podległych Ministerstwu  Edukacji  Narodowej, na  stanowisku  nauczyciela lub wychowawcy.  Studia zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12. marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17. stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

      Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (zrealizowanie modułu 2. i 3. w/w Rozporządzenia), jak również Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji, wymaganych od nauczycieli.

      Przez przygotowanie pedagogiczne – zgodnie z ww. przepisami –  należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej (metodyki), nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną.

 

Sylwetka absolwenta:

       Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje nauczycielskie, niezbędne do nauczania przedmiotu, w zakresie którego posiadają przygotowanie merytoryczne, zdobyte w trakcie studiów I lub II stopnia.  Do pracy w przedszkolu i szkole podstawowej będzie posiadał uprawnienia absolwent studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, który posiada jednocześnie przygotowanie merytoryczne na poziomie co najmniej studiów I stopnia. W gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych może podjąć pracę absolwent studiów z zakresu przygotowania pedagogicznego, który posiada przygotowanie merytoryczne wyłącznie na poziomie studiów II stopnia.

       Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW). Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk pedagogicznych oraz pozytywnie zdany egzamin kwalifikacyjny i obrona pracy dyplomowej.

       Absolwent studiów będzie przygotowany do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań danej placówki oświatowej. Ponadto będzie przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym podczas realizacji zadań edukacyjnych, samodzielnego tworzenia oraz weryfikowania projektów własnych działań oraz podejmowania działań, upowszechniających wzory dobrej praktyki pedagogicznej, kierowania własnym rozwojem zawodowym i osobowym.

Absolwenci uzyskają między innymi wiedzę z zakresu:

-  przemian edukacyjnych oraz podstaw prawnych i organizacyjnych oświaty psychologicznych i pedagogicznych aspektów pracy,

-  teorii nauczania, uczenia się i wychowania,

-  metod i sposobów prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,

-  organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć z poszczególnych przedmiotów,

-  organizacji i ewaluacji pracy nauczyciela,

-  emisji głosu,

            -  metodologii badań pedagogicznych.

Czas trwania  studiów

Studia będą realizowane jako trzysemestralne i obejmują 350  godzin zajęć dydaktycznych. Praktyki pedagogiczne realizowane są w wymiarze 150 godzin.Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach oraz w zajęciach warsztatowych i seminaryjnych. Zajęcia będą realizowane w korzystnych dla studentach terminach.

 

               Infolinia rekrutacyjna: 668 487 760 Zadzwoń teraz! 

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem utworzenia grupy na danym kierunku jest zabranie się minimalnej grupy studentów.

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Email*
Nieprawidłowe dane

Pytanie*
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka*
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane