Logopedia

Cel studiów

Studia przeznaczone są do absolwentów uczelni wyższych, głównie kierunków filologicznych, pedagogicznych, psychologicznych oraz medycznych z przygotowaniem pedagogicznym, umożliwiającym podjęcie pracy jako nauczyciel - logopeda.

Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy w placówkach oświatowych, kulturowych i medycznych. Zapewniają nabycie uprawnień określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i są zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli (Rozp. MEN z dnia 17 stycznia 2012 r.)

Absolwenci studiów posiadać będą wiedzę i praktyczne umiejętności, niezbędne do opracowywania programów postępowania profilaktycznego; przeprowadzenia diagnozy logopedycznej; określania kierunków pracy terapeutycznej u dzieci i dorosłych. Studia przygotują do prowadzenia terapii logopedycznej, nastawionej na usuwanie wad wymowy oraz korygowanie zaburzeń mowy, a także  do udzielania opiekunom dzieci i ich nauczycielom, porad dotyczących wspomagania rozwoju mowy.

 Program studiów

Program studiów obejmuje przedmioty z zakresu medycyny, psychologii, lingwistyki, a także z zakresu teorii i praktyki logopedycznej takie jak:

•          anatomia, fizjologia i patologia człowieka

•          audiologia

•          dialektologia

•          drama w terapii logopedycznej

•          dydaktyka postępowania logopedycznego

•          dysleksja i dysgrafia

•          edukacja medialna w logopedii

•          emisja głosu

•          fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego

•          foniatria i laryngologia

•          kształtowanie się i rozwój mowy dziecka

•          kultura żywego słowa z elementami ortofonii polskiej

•          nauka o języku

•          neuropsychologia

•          ortodoncja

•          pojęcia i systemy pedagogiczne

•          praktyka logopedyczna (np. przedszkola (powszechne, integracyjne), szkoły (powszechne, integracyjne), poradnie (psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne), ośrodki szkolno-wychowawcze (dla dzieci z zaburzeniami słuchu, dla dzieci z zaburzeniami wzroku), placówki medyczne)

•          profilaktyka logopedyczna

•          psychiatria dziecięca

•          psychologia rozwojowa

•          seminarium dyplomowe

•          wprowadzenie do logopedii

•          zaburzenia mowy - afazja

•          zaburzenia mowy - dyslalia, alalia

•          zaburzenia mowy - dysglosja z elementami języka migowego

•          zaburzenia mowy - dyzartria, anartria

•          zaburzenia mowy - jąkanie

•          zaburzenia mowy - oligofazja

•          zaburzenia mowy w autyzmie

 

Praktyka w wymiarze 60 godzin

Uwaga: Uczelnia zastrzega sobie prawo do modyfikowania programu kształcenia i planu studiów.

 

Kwalifikacje

Absolwenci studiów podyplomowych otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN I-9aSW).

Warunkiem  uzyskania świadectwa jest pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia, uzyskanie zaliczenia praktyk logopedycznych oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.

Plan, program i wymiar godzin studiów spełnia wszystkie wymagania dotyczące kształcenia nauczycieli na studiach podyplomowych, określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli , a także jest zgodny z wymogami stawianymi przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Studia uprawniają do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciela-logopedy potwierdzone świadectwem.

Absolwenci mogą wykonywać pracę w przedszkolach i szkołach, w tym integracyjnych i specjalnych; poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych; ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci z zaburzeniami słuchu; prywatnych gabinetach logopedycznych i placówkach medycznych.

 

Czas trwania studiów

Studia realizowane będą w ciągu czterech semestrów i obejmują 600 godzin zajęć. Uczestnicy studiów będą aktywnie uczestniczyć w przewidzianych planem wykładach, ćwiczeniach,  warsztatach oraz praktykach. Zajęcia będą realizowane będą w trybie niestacjonarnym, w korzystnych dla uczestników studiów  terminach. Istnieje możliwość częściowego prowadzenia zajęcia realizowanych w ramach platformy e-learningowej.

 

                Infolinia rekrutacyjna: 668 487 760 Zadzwoń teraz!  

 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem utworzenia grupy na danym kierunku jest zabranie się minimalnej grupy studentów. 

 

Formularz kontaktowy

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas.

Imię i nazwisko*
Nieprawidłowe dane

Email*
Nieprawidłowe dane

Pytanie*
Nieprawidłowe dane

Kod z obrazka*
Kod z obrazka
  OdświeżNieprawidłowe dane