Współpraca i projekty badawcze 2017-07-18T23:24:12+00:00

Współpraca i projekty badawcze

Instytut Innowacji i Rozwoju Gospodarczego w ramach krajowej i międzynarodowej współpracy badawczej  realizuje  następujące działania:

 • nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi
 • pomoc we wspólnym aplikowaniu o dofinansowanie krajowych i międzynarodowych projektów badawczych
 • wspólne realizowanie projektów badawczych
 • udział i organizacja seminarium i konferencji
 • przygotowywanie publikacji

Samorządowe Centrum Eksperckie działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego oferuje  jednostkom samorządu terytorialnego wyniki własnych badań naukowych oraz wieloletnich praktycznych doświadczeń we współpracy z przedstawicielami JST. Podejmuje nowe wyzwania stojące przed światem nauki w obliczu dynamicznego i w dużym stopniu nieprzewidywalnego rozwoju JST w Polsce.

Samorządowe Centrum Eksperckie zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane problematyką rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą do wszechstronnej współpracy przy realizacji ciekawych i innowacyjnych projektów badawczych.

Projekty:

 • budowa modelu oceny efektywności zarządzania publicznego na poziomie JST
 • budowa uniwersalnego modelu racjonalizacji wydatków publicznych w oświacie na poziomie gminy
 • wielowymiarowa ocena efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na poziomie gminy
 • badanie zdolności JST do absorpcji zewnętrznych środków pomocowych
 • projekt budowy Innowacyjnego Multimedialnego Centrum Edukacji Ekologicznej (IMCEE) dedykowany dla popularyzacji idei rozwoju zrównoważonego rozwoju, poszanowania energii w gospodarce oraz ukierunkowany na edukację dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie edukacji ekologicznej. Centrum stanowić będzie również bazę do prowadzenia szeregu badań naukowych w zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych w środowisku źródeł energii (wspólnie z partnerami zewnętrznymi).

Zakład Normalizacji i Certyfikacji działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego prowadzi edukację w zakresie problematyki normalizacji i oceny zgodności oraz  zaprasza do uczestnictwa w projektach badawczych z zakresu funkcjonowania technicznej infrastruktury jakości i bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, prace takie  nie były dotychczas prowadzone w Polsce. Analizy prowadzone przez urzędy administracji państwowej czy jednostki infrastruktury jakości i bezpieczeństwa miały charakter fragmentaryczny i dotyczyły głównie oceny zgodności i norm systemów zarządzania. Istotne dla gospodarki jest zbadanie postrzegalności normalizacji przez podmioty gospodarcze i wpływu, jaki wywiera na ich funkcjonowanie. Jest to o tyle ważne, że w Polsce nadal jest niska świadomość znaczenia normalizacji wśród graczy rynkowych.  Istotne jest także prowadzenie  badań dotyczących  skutków normalizacji w obszarze makroekonomii.
Zakład Normalizacji i Certyfikacji wspiera działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczące promocji systemu normalizacji w Polsce. Zapraszamy do udziału w różnego rodzaju otwartych konferencji i seminariów, zarówno o charakterze ogólnym, jak i specjalistycznym, dotyczącym wybranego zagadnienia lub branży.

Działające w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego, Centrum Nowej Kultury Pracy zaprasza do współpracy w zakresie prowadzonych następujących  projektów, szkoleń, konsultacji, sympozjów:
Projekty:

 • Projekt YMER worldwide network – dla wzajemnej inspiracji badaczy, dla potwierdzenia pozytywnego wpływu ETYKI na BIZNES oraz dla szybkiej wymiany wyników badań. Będziemy promować przeprowadzanie 5-ciu rodzajów badań YMER przez uniwersytety i szkoły biznesu , członków sieci w kraju i za granicą
 • Projekt „YMER transmiterzy metody EKP1000/CSR.  Nowatorska edukacja i badania w służbie rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy” – dla przyspieszenia przepływu innowacji z uczelni do przedsiębiorstw i i szybkiego wdrażania i rozpowszechniania. Opracowanie modelu nowoczesnej edukacji menedżerów na uczelniach i szkołach biznesu
 • Projekt YMER 15 – dla promocji stosowania podstawowych 15 wartości przez kierowników i pracowników w przedsiębiorstwach, wśród studentów  uczelni w kraju i za granicą, członków YMER worldwide network
 • Projekt YMER 34 – dla uświadamiania wśród studentów, przyszłych menedżerów, że sukces lidera biznesu budowany jest na postawie „bezinteresowności” i „ofiarności”. Badanie korelacji rodzaju postawy decydenta i poziomu etyczności (wg macierzy prof. T. Pietrzkiewicza)
 • Projekt YMER 45 –„Model ZASAD etycznej pracy, uwzględniający społeczne nauczanie Jana Pawła II, i ich wpływ na produktywność i korzyści społeczne w organizacjach w Polsce i Europie”.  Badanie dla potwierdzenia głównej hipotezy o pozytywnym wpływie ETYKI na BIZNES (badania podstawowe), z włączeniem Społecznej Etyki Jana Pawła II. Poszukiwanie „wiązek” ZASAD etycznej pracy (Zep) najsilniej oddziaływujących na dziewięć czynników produktywności pracy ZAŁOGI organizacji
 • Projekty YMER 53, badania wpływu 53 ZASAD etycznej pracy, sformułowanych z encyklik społecznych Jana Pawła II. w konkretnych organizacjach w których pracują studenci  uczelni.
 • Projekty YMER 177 realizowane dla konkretnych firm w ramach „edukacji przez projekty”, przez grupy projektowe studentów
 • Projekty Dyplomowe Studenckie oparte na:  EK1000,  EKP1000,    EKP1000/CSR

Szkolenia dla organizacji :

 • przygotowanie przedstawicieli firm, organizacji, instytucji do „Dyplomu ZAŁOGA firmy (organizacji) z wysoką etycznością pracy oraz do „BIAŁEGO CERTIFIKATU” i nowej metody „zarządzania przez etyczność”
 • przygotowanie Specjalistów Transmiterów dla firm
 • przygotowanie Konsultantów Transmiterów dla firm
 • przygotowanie wykładowców-konsultantów metody EKP1000/CSR z Krajowego System Konsultacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konsultacje dla organizacji:

 • w zakresie wdrażania Programów Działalności Proetycznej
 • w zakresie organizowania Systemu Oddziaływania Proetycznego – SOPE w firmach  i w ośrodkach przemysłowych. (SOPE jest opisane w Projekcie normy EK1000)

Audyty:

 • dla firm wnioskujących o przyznanie „BIAŁEGO CERTYFIKATU”, które będą realizowane przez konsultantów przygotowanych przez Centrum

Sympozja innowacji w edukacji (tele i kontaktowe):

 • wymiany „dobrych praktyk” w edukacji etycznej menedżerów realizowanych na uczelniach i szkołach biznesu pomiędzy uczestnikami YMER z uczelni, członków YMER worldwide network