Jednostki Instytutu 2017-07-18T23:21:44+00:00

Jednostki Instytutu

Samorządowe Centrum Eksperckie (SCE), działające w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego zostało utworzone przez grupę pracowników SWBJ specjalizujących się w problematyce społeczno-gospodarczej samorządu terytorialnego. Główną motywacją do działań SCE jest troska o prawidłowy i wszechstronny rozwój idei samorządności terytorialnej w kraju. Dynamiczny rozwój jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, połączony z coraz szerszym zakresem ich obowiązków i brakiem należytego finansowania, powodują, że przed naukowcami badającymi sektor publiczny pojawiło się wyzwanie – jak prawidłowo ocenić jakość i skuteczność zarządzania publicznego? w jaki sposób rzetelnie i fachowo przeprowadzić badania naukowe, które będą w przyszłości w praktyce służyły lokalnym decydentom w podejmowania kluczowych decyzji na poziomie gminy, powiatu i województwa? jak profesjonalnie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradzić JST w procesie przygotowania i realizacji dokumentów planowania strategicznego planowania oraz inwestycji komunalnych?

Misją Samorządowego Centrum Eksperckiego jest wspomaganie rozwoju  samorządu terytorialnego w Polsce w sposób rzetelny, zgodny z najlepszymi dostępnymi praktykami i wiedzą, a także wszechstronne wzmacnianie potencjału kadr samorządowych

Samorządowe Centrum Eksperckie wspomagając rozwój samorządu terytorialnego oraz wzmacniając i rozwijając potencjał  kadr samorządowych  realizuje następujące działania:

 • doradztwo i przygotowanie opracowań strategii rozwoju dla administracji jednostek publicznych i firm w zakresie rozwoju
 • doradztwo i przygotowanie lokalnych planów rozwoju oraz rewitalizacji
 • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST planowanych ze źródeł pozabudżetowych (studia wykonalności, wnioski aplikacyjne, audyty unijne itp.)
 • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.)
 • szkolenia dla pracowników administracji samorządowej
 • przygotowanie audytów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczego w JST
 • przygotowanie programów racjonalizacji wydatków budżetowych w JST

„Jeśli przedsiębiorca zaniedbuje normalizację, to jest tylko biernym uczestnikiem na globalnym rynku, prędzej czy później skazanym na porażkę. To normalizacja przyczynia się do innowacyjności gospodarki, kreatywności przedsiębiorców, przekazywania społeczeństwom  części uprawnień administracji, budowania zaufania społecznego.  Inwestycja w normalizację jest inwestycją o bardzo wysokiej stopie zwrotu”

Tomasz Schweitzer
Prezes Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego

Zakład Normalizacji i Certyfikacji działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego wskazuje na  znaczenie normalizacji i certyfikacji  w porządkowaniu otoczenia we wszystkich dziedzinach życia człowieka, w szczególności w zarządzaniu organizacją oraz  jej wpływu na gospodarkę krajową. Podstawowym celem działalności jest uświadomienie konieczności stosowania normalizacji i certyfikacji dla uzyskania pozytywnego odbioru organizacji w społeczeństwie, budowania zaufania, jak również dla ochrony przed zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska naturalnego podnosząc zdolność do  wymiany informacji, komunikacji i współżycia społecznego.

Zakład Normalizacji i Certyfikacji wykorzystując dorobek normalizacji w rozwoju gospodarki  realizuje następujące działania:

 • upowszechnianie normalizacji i certyfikacji jako narzędzia porządkowania otoczenia różnych obszarów działalności człowieka
 • stosowanie normalizacji w praktyce zarządczej, pracowniczej i konsumenckiej dla budowaniu konkurencyjnego odbioru organizacji przez społeczeństwo
 • doradztwo i szkolenia w zakresie wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania w procesie zarządzania organizacją związanych z dobrymi praktykami zarządzania np. jakością, działalnością środowiskową, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji  dla ochrony przed zagrożeniem zdrowia, życia i środowiska naturalnego
 • wdrażanie skutecznych działań dla rozwoju biznesu

„Chodzi o nową kulturę pracy uwzględniającą potrzeby duchowe i materialne człowieka oraz przestrzegającą jego podstawowe prawa”.
„Własność środków produkcji tak w przemyśle  jak i rolnictwie jest słuszna, gdy służy użytecznej pracy; przestaje natomiast  być uprawniona gdy nie jest produktywna.”

Jan Paweł II

Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy działając w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego kreatywnie kształtuje rzeczywistość stawiając sobie cele uzyskiwania przez organizacje w Polsce i Europie wzrostu efektów społecznych i gospodarczych przez nową kulturę pracy uwzględniającą duchowe i materialne potrzeby człowieka. Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych dla promowania i osiągania konkurencyjnej produktywności oraz innowacyjności jak i społecznej odpowiedzialności załóg organizacji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych przez rozwój nowej kultury pracy jest bezpośrednim celem działalności Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy.

Centrum Badań i Rozwoju Nowej Kultury Pracy, przyczyniając się do rozwoju nowej kultury pracy uwzględniającej duchowe i materialne potrzeby człowieka i stanowiąc o konkurencyjności i konkurencyjnej produktywności organizacji, realizuje następujące działania: 

 • poszukiwanie i badanie metod i środków wzrostu produktywności z uwzględnieniem wpływu etyki i nowej kultury pracy na biznes włączając społeczną etykę Jana Pawła II
 • wykorzystywanie wyników badań z Young Managers Ethicality Researchers (YMER) worldwide network, intensyfikacja rozwoju badań YMER we wspólpracy z uczelniami  w kraju i za granicą
 • rozwijania edukacji etycznej menedżerów. Promowanie na uczelniach edukacji YMER –  Transmiterzy innowacji społecznych
 • doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie poprawy produktywności i rozwijania nowej kultury pracy
 • szkolenie specjalistycznych kadr menedżerskich i pracowniczych
 • promowanie etycznej, konkurencyjnej produktywności i nowej kultury pracy poprzez upowszechnianie wyników badań i doświadczeń polskich i międzynarodowych
Działający w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego Zakład Analiz Ekonomicznych i Prognoz stanowi płaszczyznę wymiany informacji, niezbędnych analiz i modelowania przyszłości funkcjonowania organizacji w warunkach silnej dynamiki zmiennego rynku. Konieczna współzależność współpracy  pracowników nauki z praktyką przedsiębiorców stanowi podstawę kreowania rzeczywistości opartej na racjonalnym, analitycznym podejmowaniu decyzji przy prawidłowej ocenie sytuacji potwierdzonej wynikami prowadzonych badań.
Zakład Analiz Ekonomicznych i Prognoz  realizuje następujące działania:
 • krajową i międzynarodową współpracę w zakresie monitoringu, badań rynku i zarządzania ryzykiem
 • ocenę koniunktury, prognozy rynkowe
 • ocenę poziomu jakości życia w regionach
 • ocenę przedsiębiorczości w regionach
 • publikacje raportów o stanie rozwoju gospodarczego
 • upowszechnianie wyników analiz z oceną stanu i wykorzystania w praktyce zarządzania organizacjami
 • realizację zamawianych analiz, opiniowania, doradztwa, wykonywanie ekspertyz

Samorządowe Centrum Eksperckie (SCE), działające w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego zostało utworzone przez grupę pracowników SWBJ specjalizujących się w problematyce społeczno-gospodarczej samorządu terytorialnego. Główną motywacją do działań SCE jest troska o prawidłowy i wszechstronny rozwój idei samorządności terytorialnej w kraju. Dynamiczny rozwój jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, połączony z coraz szerszym zakresem ich obowiązków i brakiem należytego finansowania, powodują, że przed naukowcami badającymi sektor publiczny pojawiło się wyzwanie – jak prawidłowo ocenić jakość i skuteczność zarządzania publicznego? w jaki sposób rzetelnie i fachowo przeprowadzić badania naukowe, które będą w przyszłości w praktyce służyły lokalnym decydentom w podejmowania kluczowych decyzji na poziomie gminy, powiatu i województwa? jak profesjonalnie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradzić JST w procesie przygotowania i realizacji dokumentów planowania strategicznego planowania oraz inwestycji komunalnych?

Misją Samorządowego Centrum Eksperckiego jest wspomaganie rozwoju  samorządu terytorialnego w Polsce w sposób rzetelny, zgodny z najlepszymi dostępnymi praktykami i wiedzą, a także wszechstronne wzmacnianie potencjału kadr samorządowych

Samorządowe Centrum Eksperckie wspomagając rozwój samorządu terytorialnego oraz wzmacniając i rozwijając potencjał  kadr samorządowych  realizuje następujące działania:

 • doradztwo i przygotowanie opracowań strategii rozwoju dla administracji jednostek publicznych i firm w zakresie rozwoju
 • doradztwo i przygotowanie lokalnych planów rozwoju oraz rewitalizacji
 • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST planowanych ze źródeł pozabudżetowych (studia wykonalności, wnioski aplikacyjne, audyty unijne itp.)
 • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.)
 • szkolenia dla pracowników administracji samorządowej
 • przygotowanie audytów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczego w JST
 • przygotowanie programów racjonalizacji wydatków budżetowych w JST