/Nowe technologie edukacyjne
Nowe technologie edukacyjne 2019-06-10T07:18:41+00:00

Opis specjalności

Celem specjalności Nowe technologie edukacyjne na kierunku Pedagogika jest przygotowanie specjalistów w zakresie edukacji wspieranej komputerem i edukacji realizowanej za pomocą lub z wykorzystaniem sieci komputerowych. Rozwój metod informatycznych – stosowanych na różnych poziomach kształcenia – rodzi zapotrzebowanie na fachowców potrafiących z jednej strony prawidłowo obsługiwać sprzęt komputerowo-sieciowy, a z drugiej przygotować i wdrożyć do procesów edukacyjnych nowe środki dydaktyczne.  Studia przygotowują do wykorzystania ogólnie dostępnych narzędzi informatycznych oraz sprzętu multimedialnego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczącymi się osobami. 

Zajęcia dydaktyczne będą częściowo wspomagane poprzez metody i techniki kształcenia na odległość (e-learning) i realizowane będą przez uczelnianą platformę zdalnej edukacji. Generalna formuła studiów – blended learning – łączy zajęcia tradycyjne z edukacją zdalną realizowaną przy użyciu środków informatycznych. W ten sposób studenci nabywają cenne doświadczenie nie tylko w zakresie pracy z platformą edukacyjną, ale również w zakresie pracy grupowej i indywidualnej, wspomaganej przez nowoczesną technologię.

Po ukończeniu studiów Nowe technologie edukacyjne na kierunku Pedagogika człowiek wyposażony będzie w podstawową wiedzę w zakresie posługiwania się technologią informacyjną w nowoczesnej dydaktyce, w tym także wiedzę dotyczącą działania edukacyjnych sieci komputerowych. Umiejętności pedagogiczne umożliwią nie tylko wykorzystywanie nabytej wiedzy do własnych prac informatycznych, ale także pozwolą na przekaz wiedzy o działaniu komputerów i sieci komputerowych innym osobom. Obszar informatyki społecznej, dotychczas mało doceniany, będzie odgrywał coraz większą społeczną rolę, gdyż w różnych dziedzinach życia potrzebni będą specjaliści potrafiący wytłumaczyć w prawidłowy, dydaktyczny sposób złożone zagadnienia technologiczne.

Kandydaci

Kandydat na studia Nowe technologie edukacyjne powinien być z jednej strony zainteresowany zagadnieniami informatycznymi, a z drugiej społecznym znaczeniem informatyki, szczególnie w kontekście edukacyjnym. Kandydaci nie muszą znać wielu szczegółowych zagadnień technik informatycznych, ale powinni legitymować się szacunkiem dla innych osób, chęcią niesienia pomocy, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością i twórczością, Ponadto Kandydat na studia pedagogiczne powinien być osobą godną zaufania, która stanowi uosobienie szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.  

Czas trwania studiów

Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa może obejmować zarówno zagadnienia technologii informatycznych stosowanych w edukacji, jak też zagadnienia informatyki społecznej i wdrażania jej w różnych dziedzinach życia. 

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje

Po studiach Absolwent będzie posiadał elementarną wiedzę na temat działania komputerów i sieci komputerowych, a także umiejętności w zakresie podstawowych konfiguracji sieciowych oraz uruchamiania i stosowania programów w edukacji i w innych dziedzinach życia.  Nie bez znaczenia są kompetencje społeczne nabywane nie tylko poprzez zajęcia negocjacji i mediacji, ale też przez praktyczne stosowanie komunikacji społecznościowej w sieciach komputerowych. Szczególne kompetencje dotyczyć będą umiejętności przekazu wiedzy o niekiedy złożonych zagadnieniach informatycznych, aby mogły być one zrozumiałe dla każdego człowieka. 

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia

Absolwent po studiach  w zakresie specjalności Nowe technologie edukacyjne może znaleźć zatrudnienie w szkołach i innych placówkach oświatowych, jako administrator sieci edukacyjnej lub osoba wspomagająca przygotowanie urządzeń technologicznych do celów dydaktycznych. Także w innych obszarach stosowania komputerów i sieci może być osobą przekładająca język informatyki na język zwykłego człowieka. Firmy informatyczne coraz częściej szukają właśnie takich osób, które wiedzą, jak prawidłowo kształtować interfejs komunikacji pomiędzy komputerem a człowiekiem i jak prezentować informację na ekranie, aby była klarowna i trafiała do zainteresowanej osoby. Poszukiwani są serwisanci różnych programów komputerowych, którzy w sposób prawidłowy dydaktycznie potrafią przeszkolić odbiorców w zakresie obsługi programu lub systemu komputerowego. Fachowcy w tej dziedzinie opracowują także poradniki i instrukcje obsługi w taki sposób, aby były dla wszystkich zrozumiałe. Według oficjalnych danych zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie już jest wysokie i wydaje się, że będzie szybko wzrastać.

Program kształcenia

Zakres kształcenia obejmuje – oprócz podstawowych przedmiotów pedagogicznych – takie dyscypliny jak: Podstawy konfiguracji komputerów i sieci komputerowych, Bezpieczeństwo w Internecie, Prawa autorskie w Internecie, Obsługa platformy edukacyjnej, Metodyka kształcenia z nowych technologii,  Nowe środki techniki edukacyjnej, Wykorzystanie środków multimedialnych w edukacji, Media społecznościowe w edukacji,  Wykorzystanie gier i symulacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej, Projektowanie i prowadzenie prezentacji multimedialnej, Gromadzenie, selekcjonowanie i upowszechnianie informacji. Edukacyjne wykorzystanie technik „pracy w chmurze”, Oprogramowanie biurowe w pracy szkoły.

Praktyki

Student ma możliwość odbywania praktyki w szkole lub innej placówce, która w podstawie swojej działalności realizuje cele edukacyjne.  Celem praktyki jest zapoznanie się z technologią komputerową dostępną w szkołach lub placówkach oświatowych, przygotowanie urządzeń do pracy dydaktycznej oraz współudział w konfiguracji szkolnej sieci komputerowej. Praktyka może być także realizowana w instytucjach komercyjnych, jeżeli jej głównym obszarem poznawczym będą działania pedagogiczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności to godny zaufania i chętny do pomocy specjalista w dziedzinie szkolnych technologii informatycznych. Zarządza on komputerami i siecią komputerową w szkole lub placówce oświatowej, dba o bezpieczeństwo sieci, pomaga w przygotowaniu sprzętu informatycznego i wspiera nauczycieli w różnych działaniach związanych z informatyką. Absolwent tego kierunku może także pełnić ważną funkcję w innych jednostkach i firmach, które doceniają społeczne znaczenie informatyki i starają się, aby ich produkty były dobrze postrzegane przez odbiorców.

Dalsze możliwości rozwoju

Zdobycie uprawnień według Polskiej Normy Kwalifikacji na poziomie 6. (licencjackim) uprawnia do kontynuacji nauki na poziomie 7, kończącym się zazwyczaj otrzymaniem stopnia magistra. Kontynuacja możliwa jest zawsze w zakresie specjalności Nowe technologie edukacyjne, jak też specjalności pokrewnej lub innej specjalności pedagogicznej, czasami z obowiązkiem uzupełnienia różnic programowych.  Zarówno po studiach I stopnia (poziom 6), jak też po studiach II stopnia (poziom 7) można uczestniczyć w studiach podyplomowych. Szczegółowe warunki przyjmowania na studia podyplomowe określają zasady przyjęć na poszczególne kierunki, Ponadto ukończenie studiów I stopnia stwarza możliwość uczestnictwa w wielu różnych kursach informatycznych, w tym w kursach wdrażania informatyki w różnych grupach społecznych.

Stypendia i opłaty za studia

Szczegółowe informacje o stypendiach i opłatach za studia można uzyskać na stronie: link.

Harmonogram zajęć (zjazdy)

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć