Uczeń niepełnosprawny w klasie szkolnej – teorie, doświadczenie, idee

Spis treści
Zamiast wstępu
Tomasz Hanejko, Magdalena Malik – Kształtowanie się podstaw nauczania i wychowywania dzieci niedowidzących i niedosłyszących – rys historyczny
Anna Tutaj – Szkoły specjalne prowadzone przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na tle ustawodawstwa o szkolnictwie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – rys historyczny i stan obecny
Katarzyna Chrzanowska – Uczeń niepełnosprawy w szkole integracyjnej
Karolina Karbownik – Nauczyciel wspomagający – jego rola w procesie edukacyjno – wychowawczym dzieci ze specjalnymi potrzebami w nauce
Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Malwina Respondek, Karina Wengel – Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w aspekcie zachowań agresywnych
Stanisława Mihilewicz – Pomoc dziecku z zespołem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD)
Tomasz Hanejko – Psychologiczne i pedagogiczne podstawy pracy dydaktycznej z uczniem niepełnosprawnym słuchowo
Adam Marcinkiewicz – Terapeutyczno-wychowawcze wsparcie ucznia z wadą wzroku
Lucyna Szefczyk-Polowczyk, Malwina Respondek – Funkcjonowanie rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem w relacji ze szkołą
Wurszt Halina – Rówieśnicy – przyjaciele czy wrogowie?
Anna Przygodzka – Arteterapia jako element procesu dydaktycznego
Noty o autorach