/Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej 2018-09-05T21:56:26+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYDATÓW: Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka obcego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji  psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności językowe, które pozwalają na zdanie egzaminu i zdobycie certyfikatu ETS (Educational Testing Service) na poziomie co najmniej TOEFL 500 pkt lub certyfikatu FCE (First Certificate in English) na poziomie minimum A lub B (poziomy wymagane w ramach kwalifikacji niezbędnych do nauczania języka obcego w przedszkolu oraz klasach 0-III szkoły podstawowej).

Ukończenie studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej dostarczy absolwentom jeden z elementów potrzebnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu lub klasach I – III szkoły podstawowej. Oprócz studiów podyplomowych w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego nauczyciele muszą posiadać także kwalifikacje do pracy w przedszkolu i młodszych klasach szkoły podstawowej, a ponadto legitymować się świadectwem znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym (m.in. FCE).

Aby nauczać trzeba spełnić wszystkie te warunki jednocześnie.

 

CZAS TRWANIA: Studia trwają trzy semestry.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Podstawy przyswajania języka obcego
 2. Podstawy glottodydaktyki
 3. Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 4. Metodyka nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji szkolnej i przedszkolnej
 5. Współczesne teorie wychowania, uczenia się i nauczania
 6. Etyka zawodu nauczyciela
 7. Elementy prawa oświatowego
 8. Warsztaty komunikacji
 9. Warsztaty wychowawcze
 10. Warsztaty metodyczne
 11. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
 12. Elementy neuropsychologii i psychologii rozwojowej
 13. Gramatyka opisowa
 14. Lektorat języka angielskiego
 15. Wiedza o krajach obszaru językowego