Samorządowe Centrum Eksperckie

Samorządowe Centrum Eksperckie (SCE), działające w ramach Instytutu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego zostało utworzone przez grupę pracowników SWBJ specjalizujących się w problematyce społeczno-gospodarczej samorządu terytorialnego. Główną motywacją do działań SCE jest troska o prawidłowy i wszechstronny rozwój idei samorządności terytorialnej w kraju. Dynamiczny rozwój jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, połączony z coraz szerszym zakresem ich obowiązków i brakiem należytego finansowania, powodują, że przed naukowcami badającymi sektor publiczny pojawiło się wyzwanie – jak prawidłowo ocenić jakość i skuteczność zarządzania publicznego? w jaki sposób rzetelnie i fachowo przeprowadzić badania naukowe, które będą w przyszłości w praktyce służyły lokalnym decydentom w podejmowania kluczowych decyzji na poziomie gminy, powiatu i województwa? jak profesjonalnie i zgodnie z zasadami etyki zawodowej doradzić JST w procesie przygotowania i realizacji dokumentów planowania strategicznego planowania oraz inwestycji komunalnych?

Misją Samorządowego Centrum Eksperckiego jest wspomaganie rozwoju  samorządu terytorialnego w Polsce w sposób rzetelny, zgodny z najlepszymi dostępnymi praktykami i wiedzą, a także wszechstronne wzmacnianie potencjału kadr samorządowych

Samorządowe Centrum Eksperckie wspomagając rozwój samorządu terytorialnego oraz wzmacniając i rozwijając potencjał  kadr samorządowych  realizuje następujące działania:

  • doradztwo i przygotowanie opracowań strategii rozwoju dla administracji jednostek publicznych i firm w zakresie rozwoju
  • doradztwo i przygotowanie lokalnych planów rozwoju oraz rewitalizacji
  • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST planowanych ze źródeł pozabudżetowych (studia wykonalności, wnioski aplikacyjne, audyty unijne itp.)
  • doradztwo i przygotowanie projektów inwestycyjnych JST związanych z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej (m.in. kolektory słoneczne, pompy ciepła itp.)
  • szkolenia dla pracowników administracji samorządowej
  • przygotowanie audytów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczego w JST
  • przygotowanie programów racjonalizacji wydatków budżetowych w JST