/Doradztwo Personalne i Zawodowe
Doradztwo Personalne i Zawodowe 2018-09-09T20:30:13+00:00

Opis specjalności: Celem specjalności Doradztwo Personalne i Zawodowe na kierunku Pedagogika jest przygotowanie specjalistów w zakresie udzielania profesjonalnego poradnictwa zawodowego i personalnego, problemów charakterystycznych dla poszczególnych zawodów, w zakresie pomocy przy planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, rekrutacji pracowników oraz rozpoznawania ich predyspozycji, a także w zakresie pomocy cudzoziemcom, którzy chcieliby rozpocząć pracę na terenie Polski. Ponadto Student na wybranej specjalności nabędzie umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji o rynku pracy w Polsce i poza jej granicami. Ponadto Student pozna w jaki sposób udzielać pomocy osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym głównie osób bezrobotnych, osób z niepełnosprawnością, osób które powracają na rynek pracy np po odbywaniu kary w zakładzie karnym. Studenci poznają najnowocześniejsze metody i techniki doradztwa personalnego i zawodowego, a także podczas zajęć warsztatowych nabędą umiejętności praktyczne potrzebne przy pracy związanej z doradztwem. Studia przygotowują do pełnienia pewnego rodzaju roli mentora, który ma pomagać i wspierać osoby, z którymi współpracuje. Znaczącym z punktu widzenia ważności usług poradnictwa zawodowego jest narzucenie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych od roku szkolnego 2017/2018 przez Ministra Edukacji Narodowej.

Kandydaci: Kandydat na studia powinien cechować się chęcią pomocy innym, empatią, szacunkiem dla innych, odpowiedzialnością, rozwagą, opanowaniem, cierpliwością, kreatywnością, twórczością oraz powinien być godny zaufania. Ponadto Kandydat na studia powinien być uosobieniem szlachetności i uczciwości oraz wszystkich fundamentalnych wartości.

Czas trwania studiów: Studia trwają 6 semestrów (3 lata) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Praca dyplomowa powinna być projektem własnej działalności gospodarczej lub projektem mającym na celu przyczynienie się do rozwoju pedagogiki.

Kompetencje, umiejętności, kwalifikacje: Po studiach Absolwent będzie posiadał następujące umiejętności: efektywne doradztwo personalne i zawodowe w zakresie edukacyjno-zawodowym, umiejętność pozyskiwania informacji o rynku pracy i zawodach, umiejętność opracowywania indywidualnych ścieżek rozwoju, pełnienie roli mentora dla osób z którymi współpracuje, umiejętność motywowania i inspirowania osób, diagnozowanie i analizowanie indywidualnych predyspozycji osób.

Rynek pracy, możliwości zatrudnienia, własna działalność gospodarcza: Absolwent po studiach będzie mógł prowadzić własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem, będzie mógł pracować w systemie oświaty, w publicznych służbach zatrudniania, agencjach zatrudniania, agencjach doradztwa zawodowego, służbach personalnych zakładów pracy oraz w organizacjach pozarządowych.

Zakres kształcenia: Zakres kształcenia obejmuje takie dyscypliny jak: psychologia, zarządzanie kapitałem ludzkim, elementy pedagogiki, elementy psychologii, elementy prawa, elementy socjologii, rynek pracy.

Miejsca odbywania praktyk: Student ma możliwość odbywania praktyk w następujących miejscach: placówki oświatowe, agencje zatrudniania, agencje doradztwa zawodowego.

Plany studiów (przedmioty itd.).

Sylwetka absolwenta: Absolwent specjalności, to godny zaufania, empatyczny i zawsze chętny do pomocy doradca zawodowy. To osoba opanowana, cierpliwa, zdecydowana oraz pełniąca rolę mentora dla osób z którymi współpracuje. Absolwent kierunku to osoba komunikatywna, otwarta i oczytana jeśli chodzi o rynek pracy oraz zawody. potrafi efektywnie rozpoznawać predyspozycje osób w różnym wieku, oraz pomagać im opracowywać indywidualne ścieżki kariery. Ponadto jest to osoba, która dysponuje wiedzą jakie predyspozycje wymagane są na dane stanowiska. To osoba, która troszczy się o integralny rozwój człowieka.

Dalsze możliwości rozwoju, podnoszenie kwalifikacji (studia podyplomowe, szkolenia, kursy).

Opłaty.

Harmonogram zajęć (zjazdy). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. W piątki od godz. 16:00 do godzin wieczornych oraz w soboty od 08:00 do 20:00. Niedziele i święta są zawsze wolne od zajęć.