/Asystent ucznia niepełnosprawnego – 7000 zł.
Asystent ucznia niepełnosprawnego – 7000 zł. 2018-09-05T21:50:18+00:00

CHARAKTERYSTYKA KANDYTATÓW: absolwenci studiów wyższych posiadający przygotowanie pedagogiczne planujący podjąć pracę w charakterze asystenta ucznia niepełnosprawnego, a także do tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie kształcenia specjalnego.

 

CEL STUDIÓW: przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji asystenta ucznia niepełnosprawnego zgodnie z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a w szczególności nabycie przez słuchaczy  praktycznych  umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

 

ORGANIZACJA STUDIÓW: 40 procent zajęć odbywa się na platformie e-learningowej w formie wykładów

 

CZAS TRWANIA: studia trwają trzy semestry

 

BLOKI TEMATYCZNE:

 1. Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej,
 3. Prawidłowości rozwoju emocjonalnego i społecznego
 4. Genetyczne podłoże niektórych trudności w uczeniu się,
 5. Funkcjonowanie zdrowotne uczniów z nieadekwatnymi osiągnięciami szkolnymi
 6. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 7. Dziecko z ADHD w szkole
 8. Praca z uczniem o zakłóconym  rozwoju emocjonalnym i społecznym,
 9. Uczeń o obniżonym poziomie rozwoju intelektualnego,
 10. Specyfika pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera
 11. Metodyka zajęć terapeutycznych dla osób z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 12. Psychologiczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 13. Metodyka zajęć z dzieckiem niedowidzącym, niedosłyszącym i z niepełnosprawnością złożoną
 14. Planowanie pracy rewalidacyjnej dla dziecka niepełnosprawnego
 15. Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną
 16. Diagnoza funkcjonalna i projektowanie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 17. Praca z rodziną ucznia z niepełnosprawnością
 18. Dydaktyka specjalna
 19. Kreowanie ścieżki rozwoju zawodowego i osobistego
 20. Praktyka zawodowa
 21. Seminarium dyplomowe